O nas

Charakterystyka placówki  

Działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie jest kontynuacją Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który powstał 01 sierpnia 1997 roku z przekształcenia, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie, funkcjonujące od 1965 roku Dom Wczasów Dziecięcych.

W poniemieckiej willi, w stylu neoklasycznego pałacyku mieści się Szkoła Podstawowa Nr 4 dla 60 uczniów i internat dla 45 chłopców. Budynek położony jest w 6,5 h kompleksie leśnym, którego część tworzy ”Park Krajobrazowy w Strudze”.

Od początku swego istnienia placówka była przeznaczona dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, zagrożonych  niedostosowaniem społecznym.

Głównymi zadaniami ośrodka jest:

 • umożliwienie uczniom z zaburzeniami zachowania realizację obowiązku szkolnego,
 • wychowanie resocjalizacyjne, zapewniające wychowankom pełnię rozwoju umysłowego i moralno – emocjonalnego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

Główne obszary pracy ośrodka:

1.Kształcenie (realizacja programów nauczania, eliminowanie braków i zaległości edukacyjnych, wyrabianie i usprawnianie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania wiedzy, zapoznanie z dorobkiem kulturalnym regionu i ojczyzny).

2.Wychowanie, opieka, uspołecznienie i samorządność (uczenie i utrwalanie nawyków higienicznych, dbałości o wygląd i zdrowie, uczenie szacunku dla dobra wspólnego, Kształtowanie poczucia przynależności do grupy / tradycja, więzi, patriotyzm, uczenie samodzielności w stawianiu sobie celów i podejmowaniu działań oraz poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie, wdrażanie do pełnienia ról społecznych i rodzinnych …)

3.Postępowanie terapeutyczne ( psycho i socjoterapeutyczne – kształtowanie umiejętności  rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych, trenowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, uświadomienie własnych potrzeb, korygowanie niewłaściwego obrazu wobec siebie, wpajanie wartości akceptowanych społecznie, uczenie zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie u wychowanków umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów, zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami społecznie akceptowanymi, stymulowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych)

4.Profilaktyka

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania określają :

 • ustawa  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  /Dz.U. Nr. 67 z 1996., poz.329 z późniejszymi zmianami /,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U.Nr 109 z 2011, poz.631 z późniejszymi zmianami/,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz.U.Nr 52 z 2005, poz. 466/,
 • rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodewej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61 z 2001r., poz.624 z późniejszymi zmianami/.

Budynek szkoły latem

Budynek szkoły zimą

DZIEJE “PAŁACU” W SZCZECINIE – WIELGOWIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie mieści się w poniemieckiej willi w stylu neoklasycznego pałacyku. Budynek położony jest w 6,5 ha kompleksie leśnym, którego część tworzy “Park Krajobrazowy w Strudze”. Placówka przeznaczona jest dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat. Oczywiście wiemy, że nie zawsze tak było, dlatego spróbowaliśmy ustalić, kto przebywał tu przed nami. Historia tego miejsca jak i jego okolicy okazała się bardzo interesująca.

Po zakończeniu II wojny światowej rodzina Hansa von Bodenhausena została wysiedlona. Taki los spotkał wielu niemieckich mieszkańców Szczecina. Według wspomnień jednej z córek Bodenhausena, która odwiedziła nasz Ośrodek, otrzymali oni w ramach rekompensaty pałacyk w okolicach Bonn.
Dokładnie, co działo się z Villą Erika po 1945 roku nie wiadomo. Ustalono, że nasz pałac służył koloniom letnim MPK w Szczecinie do 1961 roku. W tym czasie budynek przejęło Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. Utworzono w nim Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych, który istniał do 31.08.1997r. Około 1975 roku budynek został wyłączony z eksploatacji z powodu remontu. Ponownie oddano go do użytku 1.01.1982r. Od1.09.1994r. zmianie uległa nazwa i od tej pory był to Dom Wczasów Dziecięcych.
Zapis z kroniki z roku szkolnego 1961/62 tak przedstawia rozpoczęcia działalności: “…można było z dniem 1 września 1961 r. przejąć budynek główny i przystąpić do organizacji placówki. Trudny to był okres prac. Brak pracowników (woźnego, intendentki i własnej księgowej) oraz trudności z transportem i z zakupem potrzebnego sprzętu nie przeszkodziły w otwarciu pierwszego turnusu wczasów w dniu 20.09.1961 r. Przyjechało 65 chłopców – uczniów klas czwartych szkół podstawowych i … tak rozpoczął się normalny tok codziennych zajęć.
Nie zapominano jednak o codziennych obowiązkach higienicznych i specjalnie do tego celu powołane komisje sprawdzały czystość. Ilustrują to zdjęcia z kroniki z 1962 roku.

Historia do 1945r.

Budynek, w którym obecnie znajduje się Ośrodek był częścią dawnego majątku ziemskiego Henningsholm, znajdującego się nad rzeką Płonią. Zapiski na ten temat po raz pierwszy pojawiają się w księgach ziemskich zakonu Cystersów w 1260 roku jako Hennekenhof, a w 1299 roku widnieje już określenie Hensknenhof. Dokumenty z XVI wieku mówią o Heidereiters-Hof jako o miejscu zamieszkania dozorcy leśnego, który w imieniu zakonu Cystersów, później w imieniu Księcia Pomorskiego, sprawował opiekę nad lasem i pogłowiem zwierzyny.
Nazwa Henningsholm pojawia się dopiero w zapiskach z XVIII wieku i pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Inspektora Henninga, który zasłużył się podczas reformy rolnej na rzecz Cesarstwa. Na podstawie spisu powszechnego z 1791 roku dokonanego na terenie Pomorza, majątek Henningsholm liczył 11 mieszkańców. W 1872 roku podobny spis wykazał: 1 dom i 34 mieszkańców.
W ciągu lat zmieniali się właściciele majątku. Wśród nich byli: Bau Inspector Rottenberg, Herr Schreiber, od którego to około 1884 roku ziemię odkupił Victor von Dewiz, pochodzący ze starego ewangelico-meklembursko-pomorskiego rodu.. Victor von Dewiz w swoim nowym majątku wybudował pałac ze szklanym dachem i z pięknie położonym ogrodem.

Pałac Henningsholm

Pod koniec XIX wieku Viktor rozpoczął budowę willi dla swojego syna. Oba pałace zostały połączone podziemnym tunelem. Jedno z trzech wejść do niego znajduje się niedaleko nas, nad rzeką Płonią. Jednakże dziś zimują w nim nietoperze. Pozostałe wejścia zostały zamurowane. Budynek Villi został umieszczony na mapie Sarana z 1899 roku wraz z budynkiem gospodarczym, w którym mieściły się stajnie oraz mieszkania dla służby. W okolicy powstał park, w którym znajdowały się rzadkie gatunki drzew. Jego pozostałości możemy podziwiać do dziś, a w Villi Erika, o której mowa, teraz uczymy się my.

Villa Erika 1935r. – obecnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie

Zapewne to herb rodu von Dewizów powinien znajdować się na naszym budynku. Skąd wzięły się trzy księżyce nie wiadomo.

Herb rodu von Dewiz Herb oraz obecnie znajdujący się na budynku

W 1920 roku cały majątek Henningsholm liczył 188 ha, 10 koni, 15 świń i 65 kur. Później właściciel rozpoczął wyprzedawać ziemie, dzieląc ją na poszczególne działki pod budowę domów mieszkalnych w okolicy dzisiejszego Wielgowa i Płoni.
Około 1938 roku majątek odkupuje Hans von Bodenhausen, ale pałac Henningsholm przejmuje wojsko niemieckie. Według “Order de Battle” w okresie od sierpnia do października 1939 roku rezydowało tam dowództwo 1 Floty Powietrznej Luftwaffe, czyli I Armii Powietrznej pod dowództwem Generała Feldmarszałka Alberta Kesselringa. Stąd kierowano m.in. atakami lotniczym na Polskę w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Hans von Bodenhausen wraz z rodziną mieszkał w tym czasie w Villi Erika., czyli w naszym budynku. Od 1941 roku w Hennigsholm mieściła się Szkoła Motorowa S.A., a w 1943 roku ponownie stacjonowało tu Luftwaffe. W latach 1944-45 w pałacu przebywali prawdopodobnie niemieccy żołnierze, rekonwalescenci ze szpitala w Zdunowie.
Dziś są tam tylko pozostałości po dawnej świetności tego miejsca. Pałac Hennigsholm w czasie działań wojennych został oszczędzony. Po wojnie jednak część wyposażenia pałacu i warsztatów została wywieziona do Rosji. Sam pałac został rozebrany a uzyskany materiał został częściowo wykorzystany przez osadników lub wywieziony na odbudowę Warszawy. W nienaruszonym stanie pozostała tylko Villa Erika. Wprawdzie dzisiaj nie możemy już podziwiać fontanny i sadu, ale potrafimy to sobie wyobrazić. Tak według nas mogła wyglądać fontanna i sad:

A w wolnym czasie można było obejrzeć program telewizyjny

A w wolnym czasie można było obejrzeć program telewizyjny.
Po kilkuletnim remoncie, ponownie uruchomiony Dom Wczasów przeznaczony był dla dzieci z wadami postawy. Prowadzona była gimnastyka korekcyjna, której celem była wstępna korekta złych nawyków oraz wdrożenie do systematycznych ćwiczeń. W czasie trwania sześciotygodniowych turnusów oprócz ćwiczeń, nauki dzieci miały możliwość zmiany klimatu i poznawały atrakcje turystyczne nie tylko Szczecina, ale i innych miejscowości pomorskich jak: Kołobrzeg, Świnoujście, Pyrzyce, Stargard.
W latach 90-tych turnusy uległy skróceniu do 2-3 tygodni. Przyjeżdżały dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych (w większości ze Śląska). Głównym celem tych wyjazdów była zmiana klimatu, integracja zespołu klasowego – grupy rówieśniczej poprzez wspólną naukę, zabawy oraz poznawanie atrakcji przyrodniczo-kulturalnych. Obecnie ta forma wypoczynku to tzw. zielone szkoły.
Dzięki temu, że przyjmowane były dzieci z obecnych województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego możliwe były wyjazdy dzieci szkół szczecińskich do ośrodków między innymi w Szklarskiej Porębie, w Wałbrzychu.
W okresie letnim (lata 1984 -2000) w naszej placówce Ministerstwo Oświaty i Wychowania we współpracy z Towarzystwem Polonia, późniejszym Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”, skupiającym Polaków na obczyźnie, organizowało wypoczynek dla dzieci z zagranicy pochodzenia polskiego. Były to tzw. kolonie polonijne.
W 1984 roku przebywali tu koloniści z Węgier, a rok później jak podaje Kurier Szczeciński z tego okresu: “… w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Wielgowie zamieszkali na cały lipiec młodzi goście z Austrii, Grecji, Kanady, Szwajcarii, Włoch oraz ich polscy koledzy – drużyna harcerzy z Gryfina i uczniowie m.in. z Warszawy oraz Szczecina …”. Przez te lata przewinęły się dzieci polskiego pochodzenia niemal z całego świata.
Głównym założeniem wychowawczym tych kolonii a zarazem najbardziej odpowiadającym potrzebom dzieci i młodzieży był wypoczynek czynny, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, poznania skrawka ziemi naszych przodków i obcowania z potoczną mową polską. Część swoich wakacji poświęcały więc one na codzienną naukę języka polskiego (w grupach dobranych odpowiednio do stopnia jego opanowania). Dzieciom organizowano również wycieczki między innymi do Warszawy, Poznania, Krakowa, Świnoujścia. Poznawały też Szczecin pod względem kulturalnym, uczestnicząc w przedstawieniach teatralnych, zwiedzając muzea. Poprzez wspólne wyjazdy, dyskoteki, gry i zabawy, umacniały się zawarte w tym czasie międzynarodowe przyjaźnie.
Od 1.08.1997r. z przekształcenia Dom Wczasów Dziecięcych, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 1997 r., powstał Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla chłopców z zaburzeniami zachowania. 1.09.2005r. zmieniono nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3, a od 1.09.2006 r. funkcjonuje on jako Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie.
To właśnie tej placówki jesteśmy wychowankami i dalszą część historii tego miejsca będziemy teraz tworzyć my!

Działania szkoły
Proces dydaktyczny prowadzony jest na poziomie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej). Program realizowany jest w klasach liczących od 8 do 15 uczniów. Zadaniem szkoły jest również eliminowanie braków i zaległości szkolnych.
Z uwagi na różny poziom intelektualny uczniów w klasie, duże znaczenie ma nauczanie indywidualne, tak by realizowany materiał był dostosowany do możliwości danego ucznia. Szkole, oprócz działalności dydaktycznej przypada odpowiedzialność za wychowanie i socjalizację dzieci.
Wielu autorów stwierdza, że jedną z przyczyn niedostosowania społecznego są niepowodzenia szkolne. W większości przypadków najpierw występuje opóźnienie szkolne, a niedostosowane formy zachowania są na nie reakcją. Zadaniem szkoły jest, więc nie tylko przezwyciężanie niepowodzeń uczniów, ale również zapobieganie narastaniu niekorzystnych objawów powodujących niedostosowanie społeczne.

Działalność terapeutyczna
Aby radzić sobie z przejawami zaburzonego zachowania i pomóc wychowankom w przezwyciężaniu trudności, prowadzimy szereg działań terapeutycznych i profilaktycznych. Podstawą naszych działań jest pełna diagnoza dziecka. Dokonują jej zarówno wychowawcy, nauczyciele jak i specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda.

Socjoterapia

Zdaniem K. Sawickiej “przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.
Umożliwia ona uczestnikom skorygowanie sądów o rzeczywistości, zmianę sposobów zachowania i odreagowanie emocjonalne. Wszystko to odbywa się w ramach pracy grupowej.
W ramach zajęć socjoterapeutycznych w naszym ośrodku realizowane są między innymi dwa programy autorskie: program adaptacyjny “Koziołek”, którego celem jest ułatwienie dzieciom adaptacji do warunków panujących w placówce i program “Jesteśmy razem”, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu agresji wśród naszych wychowanków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest skonstruowany w ten sposób, aby przypomnieć, utrwalić, a czasami nauczyć podstaw z języka polskiego i matematyki. Poziom wymagań dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów. W przypadku najsłabszych prowadzona jest praca indywidualna. W ramach zajęć wykorzystywane są gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić chłopcom opanowanie danego materiału. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w małych grupach.

Trening zastępowania agresji

Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są z grupą wychowawczą raz w tygodniu. Oparte są na programie Goldstaina i jego współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu Syracuse w USA. Naukową podstawą programu jest teoria uczenia się społecznego oraz badania Bandury i Waltersa nad agresją. Na tej podstawie został opracowany zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami konstruktywnymi.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla chłopców mających wady wymowy, w celu pokonania trudności z komunikacją ustną i pisemną. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu nowego wychowanka w placówce, logopeda dokonuje wstępnej diagnozy. W razie potrzeby kieruje dziecko na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną, foniatryczną i audiologiczną.    Pracownia logopedyczna wyposażona jest w multimedialny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii mowy i języka. Prowadzone są również ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Arteterapia

Działalność wychowawcza
Czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu niedostosowania społecznego jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci.
Praca wychowawcza w ośrodku polega na pełnym programowaniu czasu wolnego wychowanków. Wychowawcy planują i organizują takie zajęcia, by wykorzystać w nich mocne strony i aktywność dzieci, a zaoszczędzić im niepotrzebnych , negatywnych bodźców.
Udział w zorganizowanych zajęciach pozwala na zdobycie wielu ciekawych informacji o otaczającym środowisku, rozwijaniu własnych zainteresowań kształceniu nowych, przydatnych w dalszym życiu umiejętności.
Zajęcia rozwijają zainteresowania, ale także uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza i terapeutyczna prowadzona jest na trzech poziomach oddziaływań: -oddziaływania na całą społeczność wychowawczą -oddziaływania na społeczność w grupach -praca indywidualna z każdym z wychowanków.

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań.

Szkolne Koło SKKT

Turystyka w socjoterapii w znacznym stopniu odpowiada na potrzebę aktywności i zabawy ruchowej dziecka, sprzyja ukojeniu układy nerwowego przez kontakt z przyrodą, inspiruje rozwój zainteresowań m.in. muzycznych, sportowych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, łagodzi zaburzenia funkcji poznawczych, daje możliwość społecznego działania, zacieśniania więzi między dziećmi i dorosłymi, powoduje zmiany zachowania na społecznie aprobowane, zdrowe, korzystne (dla siebie i innych).
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK (rajdy, imprezy plenerowe). Mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia, zdobywamy kolejne odznaki turystyczne i puchary. Zajęcia turystyczne prowadzone są również w czasie wakacji jako forma wypoczynku letniego.

 

Koło "Ligi Morskiej"

   Pogram “Edukacji Morskiej” powstał na bazie głównych założeń działalności “Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, promującego morski charakter Szczecina.
Naszą wiedzę i praktykę w zakresie żeglarstwa szlifujemy w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu, w trakcie praktycznych zajęć “pod żaglami”, zdobywając kolejne sprawności żeglarskie. Uwieńczeniem całorocznych zmagań jest biwak i letni obóz żeglarski. Chociaż w tej chwili najlepiej wychodzi nam rola balastu( na lewej lub prawej burcie0 to jesteśmy pewni, że w każdym z nas drzemie Wilk Morski.

 

lm

Koło realizujące program "Wychowanie przez sztukę"

Chłopcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć “Wychowanie przez sztukę”. Sprzyjają one wyciszeniu i uwrażliwianiu wychowanków, wpływają na pozytywne odbieranie świata, wywołują korzystne zmiany w systemie wartości. Zwiedzamy muzea, galerie, wystawy, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Szczecina.
Realizacja programu stwarza wychowankom możliwości wydobycia z siebie ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie Dąbiu uczestniczą w warsztatach ceramicznych pracowni gliny. Głównym ich celem jest wielostronne zapoznanie dzieci z zanikającą i rzadko dziś spotykaną pracą ceramika. Udział w zajęciach zaowocował współpracą z młodzieżą niemiecką z Groß-Pinow Bierzemy udział we wspólnych warsztatach ceramicznych w trakcie których chłopcy uczą się nowych umiejętności. Może się to kiedyś przyda.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2007 r. odbyły się polsko -niemieckie warsztaty fotograficzno- malarskie. Celem spotkania młodzieży było wspólne poznawanie historii i piękna Małej Ojczyzny- części Euroregionu Pomerania. Były to warsztaty o formule “Mistrz-uczeń”- wychowankowie uczestniczący w tych warsztatach mogli obserwować artystów malarzy i fotografików a później tworzyć własne prace malarskie oraz fotografie.

 

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zaplanowanie działań związanych z edukacją ekologiczną zaowocowało powstaniem Szkolnego Koła LOP, do którego należy 25 wychowanków. Wykorzystując naturalne otoczenie ośrodka realizują oni program wychowania ekologicznego “Przyjaciele Przyrody”.

Zajęcia sportowe

Potrzeba podnoszenia sprawności fizycznej realizowana jest w zajęciach sportowych w siłowni, na boisku oraz sali gimnastycznej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wielgowie.

Działania profilaktyczne to nie tylko realizacja programów. Nabywane umiejętności społeczne utrwalane są poprzez uczestnictwo chłopców w różnych rodzajach zajęć praktycznych, wynikających z :

 • inicjowania i wspierania samorządowej działalności wychowanków.
 • kontynuowania redagowania gazetki ośrodkowej “Dzieje 2”.
 • kultywowania tradycji świąt i rocznic narodowych,
 • organizowania imprez okolicznościowych.

Wśród nich na stałe do kalendarza imprez wpisały się: “Rodzinna Majówka” – coroczna impreza odbywająca się w maju, jesienne “Grzybobranie” i Spotkania Wigilijne, Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i wychowawcy, a także całe rodziny naszych podopiecznych. Mają one formę wspólnej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji, w której wszyscy są zwycięzcami. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach integrujących, zabawach, konkursach sprawnościowych. Imprezy są zachętą dla rodziców do nawiązania bliższej współpracy z placówką.

STATUT 

MŁODZIEŻOWEGO  OŚRODKA  SOCJOTERAPII NR1

W SZCZECINIE

 

ROZDZIAŁ I – NAZWA

 • 1
 1. Nazwa placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1
 2. Siedziba placówki: 70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17,

 

ROZDZIAŁ II-  INFORMACJE O OŚRODKU

 • 2
 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 jest publiczną placówką oświatową dla dzieci
  i młodzieży z zaburzeniami zachowania zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami IV-VIII.
 3. Szkoła podstawowa jest placówką oświatową bez obwodu szkolnego.
 4. Cykl kształcenia w szkole podstawowej zakończony zostaje w ostatnim roku nauki egzaminem ośmioklasisty, sprawdzającym wiadomości i umiejętności uczniaokreślone
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • Ośrodku- należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Statucie– należy  przez to rozumieć statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1
  w Szczecinie
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1 w Szczecinie;
 • Nauczycielach- należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
  Nr 1 w Szczecinie;
 • Wychowanku- należy przez to rozumieć wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Szkole– należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Uczniu- należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Klasie – należy przez to rozumieć oddział Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 

ROZDZIAŁ III – ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY

 • 3
 1. Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 jest Rada Miasta Szczecin,
  z siedzibą:70-456 Szczecin,pl. Armii Krajowej 1
 2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 3. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Szczecin

 

ROZDZIAŁ IV – CELE I ZADANIA OŚRODKA

 • 4
 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1, zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką dla chłopców
  w normie intelektualnej, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się
  i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii.
 • 5
 1. Ośrodek świadczy usługi edukacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom
  i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 2. Ośrodek jest placówką feryjną świadczącą opiekę wychowankom przez wszystkie dni tygodnia, przez cały rok szkolny.
 3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ferii szkolnych, oraz przerw świątecznych wynikają z odrębnych przepisów.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się funkcjonowanie placówki w okresie ferii letnich
  i zimowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 • 6
 1. Celem Ośrodka jest eliminowanie u wychowanków przejawów zaburzeń zachowania,przygotowanie do dalszej edukacji po opuszczeniu placówki oraz przygotowanie
  do odpowiedzialnego zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi życia
  po opuszczeniu ośrodka.
 2. Do zadań placówki wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz programu wychowawczo- profilaktycznego należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,oraz możliwości   psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;
 • umożliwienie realizowania obowiązku szkolnego z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych każdego ucznia;
 • umożliwienie wychowankom wszechstronnego rozwojuemocjonalno-społecznego;
 • umożliwieni nabywaniaumiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie
  w środowisku rodzinnym i społecznym;
 • zapewnienie wychowankom pomocyw wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków;
 • udzielanie pomocy rodzicom w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.
 1. Zadania, o których mowa w punkcie 2, realizowane są głównie poprzez:
 • zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz negatywnymi zjawiskami społecznymi;
 • organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych
  i innych o charakterze terapeutycznym;
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
 • organizowanie zajęć sportowych, turystycznych , rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych;
 • umożliwienie wychowankom udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska;
 • stwarzanie warunków do rozwoju poczucia tożsamości narodowej i przynależności
  do społeczności lokalnej;
 • umożliwienie wychowankom podtrzymywania i rozwijania praktyk religijnych zgodnie z wolą rodziców, z poszanowaniem praw dziecka;
 • uczenie zasad zdrowego stylu życia i propagowanie zachowań proekologicznych;
 • organizowanie pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego rodzicom
  wychowanków, w zakresie doskonalenia ich kompetencji wychowawczych oraz unikania zachowań ryzykownych.
 1. Realizacja zadań Ośrodka opiera się na zintegrowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej, profilaktycznej, terapeutycznej i opiekuńczej szkoły i grup wychowawczych, w szczególności poprzez:
 • wspieranie rozwoju wychowanków w oparciu owielospecjalistyczną diagnozę i ocenę poziomufunkcjonowania wychowanka, wskazującą jegomocne strony oraz potencjał rozwojowy
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych
  w stosunku do każdego wychowanka;
 • organizację procesu edukacyjnego, w sposób  zapewniający zdobywanie przez uczniów wiedzy ogólnej na poziomie dostosowanym do ich indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych;
 • organizację zajęć wychowawczychzapewniającąbezpieczeństwo wychowanków oraz optymalne warunki nabywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • stosowanie form i metod pracy dających możliwość wielozmysłowego poznawania otaczającej rzeczywistości;
 • organizowanie zajęć terapeutycznych korygujących zaburzone zachowania;
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez angażowanie wychowanków w życie ośrodka
  i środowiska społecznego;
 • systematyczną i stałą współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 1. Szczegółowe zadania i sposoby ich wykonania określają:
  • Program Wychowawczo- Profilaktyczny;
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania,
  • Ośrodkowe Zasady Oceniania,
  • Procedury postępowania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1;
  • Indywidualny programedukacyjno – terapeutyczny;
  • Programy zajęć rozwijających zainteresowania;
  • Programy i plany zajęć specjalistycznych, w tym socjoterapii.
  • 7
 2. W celu pełnej realizacji zadań placówki, Ośrodek może współpracować z poradniąpsychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w zakresie:
 • pomocy w diagnozowaniu przyczyn trudności wychowanka;
 • profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • terapii zaburzeń dysfunkcyjnych
 • wspomagania wychowawczej i terapeutycznej funkcji  Ośrodka
 1. Z inicjatywą współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną występuje dyrektor Ośrodka
  do Dyrektora Poradni.
 2. Zasady współpracy placówek określają odrębna przepisy.
 • 8
 1. W realizacji swoich zadań, placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 2. Warunki współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi wynikają z programów opracowanych  irealizowanych przez pracowników pedagogicznych ośrodka.


ROZDZIAŁ V – ORGANY OŚRODKA

 • 9
 1. Organami Ośrodka są:
 • dyrektor Ośrodka;
 • rada pedagogiczna;
 • samorząd uczniowski.
 1. W celu jak najlepszej realizacji zadań statutowych, wszystkie organy placówki współpracują
  ze sobą i w miarę możliwości ważne decyzje podejmują wspólnie.

 

 

 • 10
 1. Pracą Ośrodka kieruje dyrektor placówki.
 2. Dyrektor Ośrodka jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4.
 3. Funkcje dyrektora Ośrodka powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Ośrodek.
 4. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora placówki regulują odrębne przepisy.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w placówce oraz dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
 • 11
 1. Dyrektor Ośrodka:
 • kieruje bieżącą działalnością Ośrodka;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców oraz dokonuje oceny ich pracy;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 • organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
 • jest przewodniczącym rady pedagogicznej, organizuje jej pracę i realizuje uchwałypodjęte w ramach jej kompetencjistanowiących;
 • przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioskiwynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki;
 • dysponuje środkami określonymi, w zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
 • reprezentuje placówkę na zewnątrz;
 • podpisuje dokumenty, dekretuje korespondencję;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;
 • w sprawach wychowanków i placówki, współdziała z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego;
 • stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży;
 • współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad wychowankami;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Ośrodka w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;
 • przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom niebędącym nauczycielami;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 1. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić wychowanka z listy wychowanków ośrodka.
 2. Dyrektor placówki współdziała z zakładową organizacją związkową.
 3. Zakres i zasady współpracy z zakładową organizacją związkową regulują odrębne przepisy.
 4. Dyrektor ośrodka za swe decyzje ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym
  i organem nadzorującym placówkę.
 5. Zakres i formy odpowiedzialności dyrektora określają odrębne przepisy.
 • 12
 1. Rada pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jej kompetencje i zadania wynikają ustawy
  o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, rozporządzeń wykonawczych oraz regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. W skład rady pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
  w placówce.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub upoważniony przez dyrektora inny członek rady pedagogicznej.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszoneprzez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej odbywają się przynajmniej cztery razy
  w ciągu roku szkolnego, w tym przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.
 6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane poza normalnym trybem posiedzeń, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy organu prowadzącego Ośrodek lub na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
 7. Rada pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia
  są protokołowane.
 8. Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy
  jej członków.
 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste wychowanków ich rodziców,a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
 • 13
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w placówce;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i zajęć wychowawczych;
 • projekt planu finansowego ośrodka;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • kandydatury na stanowiska kierownicze.
 • 14
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Ośrodka lub jego zmiany.
 2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
  ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczycielaze stanowiska wicedyrektora ośrodka.
 3. Szczegółowy zakres działalności i kompetencje rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1.
 • 15
 1. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonywanie uchwał podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 • 16
 1. W placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka.
 3. Organem samorządu jest Rada Wychowanków Ośrodka, w skład, której wchodzą wychowankowie wybrani w demokratycznych wyborach.
 4. Rada Wychowanków Ośrodka jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów wobec kierownictwa placówki.
 5. Zasady wybierania i działania Rady Wychowanków Ośrodka określa regulamin uchwalany zwykłą większością głosów w głosowaniu ogółu wychowanków.
 6. Pracę samorządu koordynuje nauczyciel-opiekun samorządu wybrany przez ogół wychowanków w demokratycznych wyborach.
 • 17
 1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a zajęciami umożliwiającymi rozwijanie i zaspokajanie powszechnie akceptowanych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej zgodnie z potrzebami
  i możliwościami organizacyjnymi, po uzyskaniu zgody dyrektora placówki;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna samorządu.
 1. Sprawy nieujęte w Statucie, dotyczące działalności samorządu, reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.
 • 18
 1. Organy Ośrodka informują społeczność o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
 • wewnętrzną księgę zarządzeń dyrektora placówki;
 • tablicę ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
 • tablicę samorządu uczniowskiego;
 • informacje przekazywane na zebraniach społeczności uczniowskiej
 • 19
 1. Organy Ośrodka są zobowiązane do współpracy i wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania placówki.
 2. Współdziałanie organów Ośrodka oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi możliwe jest
  w szczególności przez:
 • zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych w statucie ośrodka z uwzględnieniem zasad równości, obiektywizmu, życzliwości i wzajemnego porozumienia w realizacji przyjętych celów;
 • umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka, poprzez rozpoznanie sytuacji, określenie istoty i przyczyn konfliktów, poszukiwaniu rozwiązań i wspólną ich akceptację przez zainteresowane strony;
 • zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych
  i planowanych działaniach.
 1. Ewentualne konflikty pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną lub pracownikiem pedagogicznym,w pierwszej instancji są rozpatrywane na forum rady pedagogicznej.
 2. W przypadku braku porozumienia, dyrektor lub rada pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc
  do organu prowadzącego Ośrodek.

 

ROZDZIAŁ VI – ORGANIZACJA OŚRODKA

 • 20
 1. Szczegółową organizację pracy Ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący w ustalonych terminach.
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora placówki i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
 3. Harmonogram zadań i formy ich realizacji określa kalendarz organizacji zajęć w danym roku szkolnym zaopiniowany przez radę pedagogiczną ośrodka.
 4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których pierwszy skończy się 31 stycznia.
 5. Termin rozpoczynania i zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych określają odrębne przepisy.
 • 21
 1. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka działa szkoła podstawowa.
 2. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przyjmowani są uczniowie, począwszy od klasy IV, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego wychowankom objętym opieką całodobową.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4, przez uczniów posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dochodzących
  z domów rodzinnych lub placówek opiekuńczych.
 • 22
 1. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i zatwierdzonym przez dyrektora placówki.
 2. Proces dydaktyczny w Ośrodku zorganizowany jest na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej.
 3. Główne cele działalności szkoły, to:
 • kompensowanie braków rozwojowych i zaniedbań środowiskowych;
 • możliwie pełna realizacja programów kształcenia i wychowania;
 • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 1. Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego, wyrównywanie braków i opóźnień edukacyjnych oraz zaniedbań wychowawczych poprzez:
 • stworzenie najbardziej optymalnych warunków do nabywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw;
 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie ich możliwości psychofizycznych;
 • dostarczanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia
  i ochroną środowiska;
 • rozwijanie empatii i tolerancji dla innych ludzi oraz ich poglądów;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do narodu, społeczności lokalnej i wspólnoty narodów Europy;
 • umożliwienie nauki religii różnych wyznań, w zależności od aktualnegozapotrzebowania ;
 • przestrzeganie zasady równychpraw, bez względu na narodowość, pochodzenie, status społecznyoraz warunki zdrowotne wychowanków.
 1. W szkole udzielana jest uczniom pomoc pedagogiczna wyrażająca się:
 • indywidualizacją procesu nauczania;
 • dostosowaniem poziomu wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów;
 • dostosowaniem form i metod pracy do ich możliwości percepcyjnych;
 • wsparciem terapeutycznym i logopedycznym wspomagającym procesy nauczania;
 • organizacją zajęć dodatkowych umożliwiających wyrównanie braków i zaległości programowych.
 • 23
 1. Uczniowie posiadający, co najmniej roczne opóźnienie szkolne, z wyjątkiem uczniów klasy kończącej szkołę podstawową, mogą uzyskać w ciągu roku szkolnego promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Warunkiem uzyskania promocji śródrocznej jest:
 • uzyskanie ze wszystkich zajęć obowiązkowych ocen uznanych za pozytywne, zgodnie
  z Ośrodkowym zasadami oceniania;
 • postawa rokująca opanowanie w jednym roku szkolnym podstawowych umiejętności
  i wiedzy z zakresu dwóch klas.
 1. Zasady otrzymania promocji śródrocznej określa Regulamin promocji śródrocznej.
 2. Decyzję o promocji śródrocznej ucznia podejmuje rada pedagogiczna.
 • 24
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział zwany klasą.
 2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 10 do 16.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust.2.
 4. W przypadku, gdy,u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
 5. Na zajęciach informatyki i języków obcych oddział może być podzielony na grupy.
 • 25
 1. Tygodniowy rozkład stałych zajęć edukacyjnych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych ustala, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zespół powołany przez dyrektora Ośrodka.
 2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Ośrodka może ustalić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zawarty w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. W szkole obowiązują przerwy międzylekcyjne, w tym przerwa śniadaniowa i przerwa obiadowa.
 6. Przerwa międzylekcyjna nie może trwać krócej niż 10 minut, przerwa śniadaniowa 20 minut, przerwa obiadowa 25 minut.
 • 26
 1. Klasą opiekuje się nauczyciel-wychowawca.
 2. Obowiązki wychowawcy powierza nauczycielowi dyrektor Ośrodka.
 3. W miarę możliwości, nauczyciel-wychowawca opiekuje się daną klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. W przypadku zaistnienia istotnych przeszkód w pełnieniu obowiązków przez nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, dyrektor Ośrodka może zmienić wychowawcę w trakcie trwania roku szkolnego
 5. Do zadań wychowawcy klasy należy:
 • otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów;
 • inspirowanie i wspieranie uczniów w zakresie samorządnych inicjatyw;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami grup wychowawczych, w zakresie wymiany spostrzeżeń na temat postępów w nauce i zachowaniu ucznia;
 • współpraca z psychologiem, pedagogiem, terapeutą w sprawie organizacji odpowiednich form pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych uczniów;
 • uczestniczenie w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
  i okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania uczniów klasy;
 • prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy;
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia;
 • ustalanie, w uzgodnieniu z innymi nauczycielami i wychowawcami, śródrocznej
  i rocznej oceny zachowania uczniów;
 • rzecznictwo praw dziecka wobec dyrektora, rady pedagogicznej i instytucji współpracujących
  z placówkami oświatowymi.
 • 27
 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.
 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 8 do 12 osób.
 3. Grupy wychowawcze prowadzone są całą dobę, we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku szkolnego.
 4. Zajęcia w grupie wychowawczej prowadzone są zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora ośrodka dziennym rozkładem zajęć grupy, obejmującym naukę własną, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kulturalne, sportowe, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu oraz inne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne wychowanków.
 5. Ośrodek zapewnia wychowankom w grupach wychowawczych:
 • pomieszczenia sypialne i socjalne;
 • pomieszczenia do nauki, terapii i prowadzenia zajęć grupowych;
 • teren rekreacyjny i urządzenia sportowo- rekreacyjne;
 • całodzienne wyżywienie za odpłatnością ustaloną według odrębnych przepisów;
 • doraźną pomoc medyczną.
 1. W porze nocnej, opiekę nad wychowankami sprawuje wychowawca, który ma do pomocy,
  co najmniej jednego pracownika niebędącego pracownikiem pedagogicznym.
 2. Praca w porze nocnej obejmuje godziny od 22:00 do 6:00.
 • 28
 1. Dyrektor Ośrodka, powierza każdą grupę stałemu zespołowi wychowawców, z grona których wybierany jest wychowawca wiodący.
 2. Wychowawca wiodący grupy jest koordynatorem pracy w grupie.
 3. Każdy wychowawca grupy, pełni funkcję wychowawcy prowadzącego dla wychowanków grupy, wskazanych przez wychowawcę wiodącego.
 4. Godzina pracy wychowawcy grupy wynosi 60 minut.

 

 • 29
 1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
 2. Zespół powoływany jest przez dyrektora Ośrodka.
 3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
 4. dyrektor lub wskazana przez niego osoba, jako przewodniczący zespołu;
 5. wychowawca prowadzący, koordynujący pracę zespołu w zakresie realizacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego; z wychowankiem;
 6. wychowawca wiodący grupy wychowawczej;
 7. wychowawca klasy;
 8. pedagog;
 9. psycholog;
 10. inni specjaliści.
 11. Zespół dokonuje oceny efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych
  i terapeutycznych przynajmniej trzy razy w roku.
 12. W wyjątkowych sytuacjachzbiera się w trybie pilnym.
 13. Wniosek o zebranie zespołu w trybie pilnym przedstawia dyrektorowi pedagog Ośrodka.
 14. W spotkaniach zespołu mają prawo uczestniczyć rodzice wychowanka.
 15. O terminie posiedzenia zespołu wychowawczego powiadamia rodziców wychowanka pedagog .
 16. Na wniosek rodziców lub za ich zgodąw spotkaniu mogą uczestniczyćinne osoby,
  w szczególności pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, kurator sądowy, ekspert.
 • 30
 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 • diagnozowanie problemówi wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowaniawychowanka;
 • ustalanie dla każdego wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
  z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ustalenie dla wychowanka form, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym;
 • formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania wychowanka;
 • ustalanie zakresu współpracy z rodzicami wychowanka;
 • prognozowanie oczekiwanych efektów działań wychowawczych i terapeutycznych;
 • wnioskowanie do dyrektora placówki o przeniesienie wychowanka do innegoośrodka socjoterapii;
 • wnioskowanie do dyrektora o podjęcie działań w celu zmiany wobec wychowanka środka wychowawczego.
 1. Projekt indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przygotowuje wychowawca prowadzący wychowanka, w porozumieniu z wychowawcą klasy, nauczycielami i specjalistami.
 2. Indywidualny programu edukacyjno-terapeutyczny opracowany zostaje do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko zostało przyjęte do placówki od początku roku szkolnego
  lub w okresie 30 dni od dnia przyjęcia dziecka do placówki w trakcie trwania roku szkolnego.
 • 31
 1. O ustalonychformach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor placówki, informuje pisemnie rodziców wychowanka.
 2. Rodzic wychowanka może otrzymać kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na swój wniosek złożony do dyrektora Ośrodka.
 • 32
 1. Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia,
  a w szczególności:

  • klasy i pracownię zapewniające prawidłową realizację procesu dydaktycznego
   i pozwalające na stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania oraz prowadzenia zajęć wychowawczych;
  • pokoje zapewniające każdemu wychowankowi stałe, osobne miejsce do spania,
   oraz miejsce przechowywania przedmiotów osobistego użytku;
  • gabinety przeznaczone do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
  • salkę rekreacyjną;
  • pomieszczenia bloku żywienia
  • stołówkę do spożywania posiłków z aneksem kuchennym do zajęć wychowania gospodarczego;
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej;
  • bibliotekę
  • pomieszczenie do przechowywania dokumentów archiwalnych;
  • teren sportowo-rekreacyjny;
  • inne pomieszczenia służące prowadzeniu bieżącej działalności ośrodka.
 2. Za stan, estetykę poszczególnych pomieszczeń odpowiadają pracownicy, którym powierzono opiekę nad pomieszczeniami w zakresie obowiązków dodatkowych, wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 • 33
 1. Ośrodek zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie w postaci czterech posiłków przygotowywanych w kuchni ośrodka.
 2. Do spożywania posiłków przeznaczona jest stołówka wydzielona od innych pomieszczeń kuchennych.
 3. Obsługę w stołówce sprawują dyżurni wychowankowie pod nadzorem wychowawców.
 4. Ośrodek umożliwia korzystanie z posiłków pracownikom placówki na zasadach określonych
  w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 .
 5. Zasady ustalania i wnoszenia odpłatności za wyżywienie wychowanka, określa Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1
 6. Zasady pracy pracowników zatrudnionych w kuchni regulują odrębne przepisy.
 • 34
 1. Ośrodek dysponuje gabinetem profilaktyki zdrowotnej.
 2. Pomieszczenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełnia odpowiednie wymogi sanitarne i znajdują się poza miejscem stałych zajęć wychowanków.
 3. W gabinecie udzielana jest wychowankom pomoc doraźna przez pielęgniarkę medycyny szkolnej lub przeszkolonego pracownika pedagogicznego.
 4. W gabinecie profilaktyki zdrowotnej przechowywane są i wydawane wychowankom leki zgodnie
  z dostarczonymi przez rodziców zleceniami lekarskimi.
 5. Podstawową opiekę medyczną oraz odpowiednie świadczenia specjalistyczne, diagnostyczne i rehabilitacyjne zapewniają wychowankom rodzice.
 6. Ośrodek może prowadzić działania związane z profilaktyką stomatologiczna i leczeniem próchnicy zębów wychowanków.
 7. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych ustala dyrektor placówki.
 • 35
 1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka szkolna, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor placówki.
 2. Biblioteka realizuje zadania w zakresie:
 • udostępniania książek i innych źródeł informacji;
 • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania nawyków czytania i uczenia się;
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Biblioteka gromadzi zbiory, w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych wychowanków wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli, w szczególności:
 • podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej;
 • lektury obowiązkowe i uzupełniające, literaturę piękną i popularnonaukową;
 • podręczniki szkolne;
 • przewodniki i wydawnictwa propagujące region zachodniopomorski;
 • literaturę pedagogiczną, w tym materiały metodyczne dla nauczycieli;
 • filmy dydaktyczne na płytach DVD.
 1. Do prowadzenia zajęć wspomagających proces dydaktyczny ucznia biblioteka posiada dwa stanowiska komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz stały dostęp do Internetu.
 2. Udostępnianie zbiorów biblioteki jest nieodpłatne i obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz w miarę możliwości rodziców wychowanków.
 3. Godziny otwarcia biblioteki, dostosowane do potrzeb wychowanków, ustala dyrektor ośrodka.
 4. Zasady pracy biblioteki i korzystania ze zbiorów określa Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 .

 

 • 36
 1. W Ośrodku funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który stanowi podstawę skoordynowanych działań podejmowanych w szkole działań w celu przygotowania uczniów do właściwych wyborów dalszego kształcenia i zawodu.

 

 1. Podejmowane działania służą rozpoznawaniu zainteresowań  i zdolności, zdobywaniu wiedzy o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej.

 

 

 1. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

 

 • 37
 1. Zadania ośrodka w zakresie doradztwa zawodowego są realizowane poprzez:

 

1) Wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

 

2) Rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na rodzaj informacji zawodowych;

 

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;

 

4)Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

 

 • Udzielanie porad indywidualnych i konsultacji;

 

 • Prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących i wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;

 

 

 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;

 

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa  Zawodowego;

 

 

 • Współpraca z rodzicami.

 

 • 38
 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego są:

 

1) Wychowawcy

2) Nauczyciele

3) Pedagog szkolny

4) Psycholog, terapeuta

5) Nauczyciel doradztwa zawodowego

6) Rodzice lub osoby zaproszone

 

 • 39

 

 1. W Ośrodku może funkcjonować Wolontariat.

 

 1. Głównym celem Wolontariatu jest uwrażliwienie na potrzebujących pomocy i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań.

 

 1. Działania wolontariatu realizowane są :

 

1)wśród potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności ośrodka,

 

2) w środowisku lokalnym,

 

3) poprzez udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora ośrodka).

 

 1. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Wolontariatu są wyznaczane przez dyrektora Ośrodka.
 2. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ VII – ORGANIZACJA OPIEKI  I BEZPIECZEŃSTWO

 • 40
 1. Opieka nad wychowankami realizowana jest zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną Programem wychowawczo – profilaktycznym.
 2. Opieka nad wychowankami sprawowana jest w:
  • grupach wychowawczych;
  • oddziałach szkolnych;
  • grupach socjoterapeutycznych;
  • grupach wycieczkowych, zadaniowych itp.;
  • indywidualnych zajęciach specjalistycznych.
 3. Wychowawca, pracujący w grupie według ustalonego przez wicedyrektora planu pracy, przyjmuje pełną odpowiedzialność za grupę, zapewnia jej właściwą opiekę i sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wychowanków w trakcie wszystkich realizowanych przez siebie zajęć.
 4. Nauczyciel, prowadzący według tygodniowego rozkładu, zajęcia edukacyjne z klasą przyjmuje pełną odpowiedzialność za uczniów, zapewnia im właściwą opiekę i sprawuje nadzór nad ich bezpieczeństwem w trakcie wszystkich realizowanych przez siebie zajęć.
 5. Pedagog, terapeuta, psycholog, przyjmują pełną odpowiedzialność za wychowanków uczestniczących w grupowych oraz indywidualnych zajęciach terapeutycznych,według przyjętego planu zajęć, lub w doraźnych interwencyjnych działaniach wychowawczych.
 6. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący.
  Porządek i miejsce dyżurów określa harmonogram dyżurów.
 7. W czasie obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych, stałą opiekę nad uczniami sprawują upoważnieni do tego nauczyciele, wychowawcy.
 8. W trakcie wyjść z uczniami poza teren ośrodka w celu realizacji programu zajęć jeden nauczyciel, wychowawca opiekuje się grupą do 16 osób.
 9. W trakcie wyjazdu z wychowankami poza miejscowość będącą siedzibą ośrodka, jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą do 10 wychowanków.
 10. Wszelkie prace porządkowe mogą być wykonywane przez wychowanków w zakresie odpowiednim do ich wieku i możliwości fizycznych.
 11. Wychowawca sprawujący bezpośredni nadzór nad wykonywaniem czynności porządkowych, organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo  zdrowia i życia wychowanków.
 12. Przed rozpoczęciem zajęć każdy nauczyciel, wychowawca prowadzący zajęcia z wychowankami, sprawdza pod katem bezpieczeństwa stan sprzętu i urządzeń, a zauważone usterki niezwłocznie zgłasza przełożonemu.
 13. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad wychowankami zawarte są w Procedurach sprawowania opieki nad wychowankami w grupie wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.
 14. Szczegółowe zasady sprawowania opieki w szkole zawarte są w Procedurach dyżuru porządkowego w czasie przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4.
 • 41
 1. Dyrektor Ośrodka może, w nagłych przypadkach po uprzednim upoważnieniu przez rodzica, wyrazić zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej w placówce opieki zdrowotnej.
 • 42
 1. W celu zapewnienia wychowankom i pracownikom bezpieczeństwa placówka posiada system monitoringu wizyjnego włączone w wewnętrzną sieć internetową.
 2. Osobą kompetentną do dysponowania zapisami z monitoringu jest wyłącznie dyrektor Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ VIII – PRACOWNICY OŚRODKA

 • 43
 1. Ośrodek zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.
 3. Zakres czynności pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi ustala dyrektor Ośrodka.
 4. W ośrodku są utworzone następujące stanowiska kierownicze:
  • wicedyrektor ośrodka;
  • główny księgowy;
  • kierownik
 5. Powierzenie funkcji i odwołania z nich dokonuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
 6. Osoby, którym powierzono funkcje kierownicze, wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora Ośrodka podziałem kompetencji.
 • 44
 1. Wicedyrektor ośrodka odpowiedzialny jest za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej grup wychowawczych.
 2. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla wychowawców grup wychowawczych.
 3. Wicedyrektor współdziała z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla wychowanka.
 4. Wicedyrektor w czasie nieobecności dyrektora Ośrodka może pełnić jego obowiązki.
 5. Szczegółowy obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora określa
  Zakres obowiązków wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.

  • 45
 • Główny księgowy jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników księgowości i sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obsługą finansową oraz prowadzeniem rachunkowości ośrodka.
 • Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników obsługi.
 • Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych osób stanowią osobne przepisy.
 • 46
 1. Pracownik pedagogiczny wykonuje pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, terapeutyczną, odpowiada za jej jakość i uzyskiwane  wyniki.
 2. Pracownik pedagogiczny ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
 3. Pracownik pedagogiczny w swych działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków oraz poszanowaniem ich godności osobistej.
 4. Pracownik pedagogiczny ma prawo doboru metod, form i środków w procesie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i terapeutycznym.
 5. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka zobowiązani są do:
  • aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, posiedzeniach zespołu wychowawczego, w pracach doraźnych komisji i zespołów zadaniowych powoływanych przez dyrektora placówki oraz w zebraniach pracowniczych;
  • prowadzenia wymaganej dokumentacji pracy;
  • wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora ośrodka, związanych z działalnością placówki;
  • doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
  • 47
 6. Pracownik pedagogiczny podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

 

 • 48
 1. Zakres obowiązków nauczycieli obejmuje w szczególności:
  • systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odpowiedzialność za organizację prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego;
  • stosowanie różnych na zajęciach edukacyjnych zasady indywidualizacji nauczania
   i różnych form aktywizujących pracę uczniów;
  • prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych i określanie poziomu wymagań edukacyjnych i metod pracy dostosowanych do możliwości ucznia;
  • realizowanie wobec każdego ucznia przyjętych indywidualnych programówedukacyjno – terapeutycznych;
  • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, troskę o stan pomieszczeń szkolnych;
  • wzbogacanie warsztatu pracy, doskonalenie umiejętności dydaktycznych
   i wychowawczych;
  • bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;
  • systematyczną współpracę z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi w celu pełnej realizacji zdań placówki;
  • współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci w zakresie wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia;
  • organizowanie uroczystości i imprez wynikających z kalendarza działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych Ośrodka;
  • aktywne czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i porządkiem w trakcie przerw międzylekcyjnych;
  • respektowanie postanowień zawartych w wewnętrznych aktach normujących działalność placówki.
  • 49
 2. Nauczyciel przedmiotu w szczególności:
 • decyduje o wyborze programu nauczania i podręczników przeznaczonych do nauki prowadzonego przedmiotu;
 • decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych
  w nauczaniu danego przedmiotu;
 • decyduje o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów edukacyjnych uczniów
  w zakresie nauczanego przedmiotu;
 • odpowiada za przebieg i efekty procesu nauczania swojego przedmiotuoraz
  za bezpieczeństwo, powierzonych jego opiece wychowanków
 • przedstawia uczniom podczas pierwszych zajęć dydaktycznych , treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne Ośrodkowymi zasadami oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowego sposobu oceniania.
 1. Szczegółoweobowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela określa Zakres zadań
  i obowiązków nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 50
 1. Wychowawca grupy zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej
  i opiekuńczej i socjoterapeutycznej w powierzonej grupie wychowawczej.
 2. Do obowiązków wychowawcy grupy należy m.in.:
  • zaznajomienie się z problemami dziecka, jego sytuacji rodzinnej, trudności szkolnych;
  • opracowywanie i właściwa realizacja Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w stosunku do każdego wychowanka;
  • przestrzeganie efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną wychowanków
  • udzielanie wychowankom grupy indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych;
  • eliminowanie przejawów zachowań agresywnych, uczenie zachowań akceptowanych społecznie;
  • organizowanie różnych form zajęć wychowawczych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków;
  • stała współpraca z nauczycielami, i innymi pracownikami pedagogicznymi, w celu prowadzenia jednolitych oddziaływań wychowawczych;
  • utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków;
  • bieżące informowanie kierownictwa placówki o trudnościach i problemach wychowawczych swoich wychowanków;
  • dbałość o stan pomieszczeń zajmowanych przez grupę, powierzony sprzęt i urządzenia;
 3. Szczegółoweobowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy grupy określa Zakres obowiązków wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 51
 1. Pedagog zobowiązany jest do realizacji swoich zadań w placówce oraz w środowisku rodzinnym wychowanka .
 2. Do obowiązków pedagoga należy:
  • wykonywanie czynności związanych z przyjęciem dziecka do placówki;
  • prowadzenie ewidencji dzieci przebywających w ośrodku oraz kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego;
  • współdziałanie z rodzicami, kuratorami, asystentami rodziny w egzekwowaniu obowiązku szkolnego przez wychowanków;
  • współpraca z sądami w zakresie opiniowania zachowania wychowanków;
  • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w wykrywaniu przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz pomoc w ustalaniu właściwych metod oddziaływań;
  • reprezentowanie interesów wychowanków wobec dyrekcji ośrodka, rady pedagogicznej
   oraz  instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka;
 3. Szczegółoweobowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga określa Zakres zadań
  i obowiązków pedagoga młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 52
 1. Pedagog-terapeuta ośrodka zobowiązany jest do prowadzenia z wychowankami grupowych
  i indywidualnych zajęć terapeutycznych.
 2. Obowiązkiem pedagoga – terapeuty jest:
  • udzielanie wychowankom pomocy psychoterapeutycznej stosownie do ich potrzeb zdiagnozowanych zaburzeń;
  • współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiemi rodzicami
   w wykrywaniu i eliminowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • organizowanie i prowadzenie wspólnie z psychologiem grup wsparcia dla rodziców
   i pedagogizacji rodziców.
 3. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga terapeuty określa
  Zakres zadań iobowiązków pedagoga-terapeuty Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 53
 1. Psycholog ośrodka wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych.
 2. Psycholog zobowiązany jest do prowadzenia z wychowankami zajęć specjalistycznych.
 3. Do obowiązków psychologa należy między innymi:
  • prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych;
  • określenie kierunków i programów oddziaływań terapeutycznych;
  • udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej;
  • bieżące opracowywanie opinii psychologicznych wychowanków;
  • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych;
  • prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • prowadzenie doradztwa z zakresu psychologii dla nauczycieli, wychowawców
   i rodziców.
 4. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność psychologa określa Zakres zadań
  i obowiązków psychologa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.

 

 • 54
 1. Za zgodą organu prowadzącego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 może być zatrudniony logopeda.
 2. Do zadań logopedy należy przede wszystkim :
 • organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
 • przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;
 • wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 1. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność logopedy określa Zakres zadań i obowiązków logopedy wMłodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr1.
 • 55
 1. Dla pedagoga, pedagoga-terapeuty, psychologa, logopedy bezpośrednim przełożonym jest dyrektor ośrodka.
 • 56
 1. Działalność Ośrodka może być wspierana pracą wolontariuszy.
 2. Celem pracy wolontariuszy w szczególności jest:
 • rozszerzenie zakresu opieki nad wychowankiem;
 • wsparcie pracy wychowawców poprzez:
 1. pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych;
 2. organizowanie kół zainteresowań;
 3. rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanków;
 • zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówki,
 • promocja idei wolontariatu.
 1. Wolontariuszem w Ośrodku możebyć osoba, która:
 • jest pełnoletnia i nie była karana;
 • zapoznała się ze specyfiką pracy wychowawczej z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • zawarła porozumienie z dyrektorem placówki o wolontariacie.
 1. Zasady pracy wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

 • 57
 1. Placówka może przyjmować do odbycia praktyk pedagogicznych słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli – na podstawie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy dyrektorem ośrodka, a placówką kierującą do odbycia praktyki.
 2. Studentowi/ słuchaczowi odbywającemu praktyki, dyrektor przydziela z grona pedagogicznego, opiekuna praktyki, który czuwa nad jej przebiegiem.

 

ROZDZIAŁ IX – WYCHOWANKOWIE

 • 58
 1. Podstawą skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 2. Do ośrodka przyjmowane są dzieci:
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • z zaburzeniami zachowania na tle niepowodzeń szkolnych;
 • z wieloletnim opóźnieniem szkolnym, wynikającym z zaniedbań środowiskowych;
 • z nerwicami, fobią szkolną i z zaburzeniami emocjonalnymi wynikającymi
  z zaburzonych relacji w rodzinie;
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym i demoralizacją
 1. Do ośrodka nie przyjmuje się dzieci z przewlekłą chorobą fizyczną lub psychiczną, wymagających stałego leczenia i stałej opieki medycznej oraz  dzieci ze stwierdzonym  uzależnieniem od środków odurzających, psychotropowych i alkoholu.
 2. Przyjęcie wychowanka do placówki odbywa się na wniosek rodziców dziecka i skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania po otrzymaniu kompletu dokumentów:
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do ośrodka;
  • skrócony odpis aktu urodzenia;
  • potwierdzenie miejsca zameldowania;
  • dokumentacja zdrowotna;
  • dokumentacja przebiegu nauczania.
 3. Wychowanek przyjmowany jest do ośrodka zgodnie z ustalonymi Procedurami postępowania.
 4. Za dowiezienie dziecka do ośrodka odpowiadają rodzice, lub placówka, która sprawuje nad wychowankiem opiekę całkowitą.
 • 59
 1. Wychowanek może przebywać w ośrodku:
 • do czasu, na jaki wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • do czasu ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 1. Dyrektor Ośrodka na pisemną prośbę wychowanka, który osiągnął pełnoletniość w klasie VIII, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pedagoga i psychologa może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki w Ośrodku do końca roku szkolnego.
 2. Pełnoletni wychowanek, wobec którego wyrażono zgodę kontynuowanie nauki, podpisuje pisemne zobowiązanie w formie umowy -kontraktu określające warunki jego dalszego uczęszczania do szkoły w ośrodku.
 • 60
 1. Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej, trwającej 4 tygodnie, nieobecności w placówce;
 • pisemnego cofnięcia wniosku rodziców o umieszczeniu ucznia w placówce;
 • zmiany lub uchylenia orzeczenia na podstawie, którego został przyjęty;
 • decyzji Sądu Rodzinnego o skierowaniu do placówki innego typu.

 

 • 61
 1. Wychowanek może być przeniesiony do innej placówki:
 • na wniosek rodzica;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach mających znaczenie dla skuteczności procesu terapeutycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego;
 • na podstawie postanowienia sądu o zmianie środka wychowawczego. .
 • 62
 1. Szczegółowe zasady przyjęcia, skreślania i przenoszenia wychowanka opisują odpowiednie procedury obowiązujące w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.
 • 63
 1. Każdy wychowanek Ośrodka ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania i zindywidualizowanej nauki;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających mu bezpieczeństwo podczas zajęć;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • poszanowania godności osobistej;
 • korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • usprawiedliwionej, systematycznej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań religijnych oraz światopoglądowych,
  z poszanowaniem dobra innych osób;
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
 • udziału w zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • korzystania z pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
 • korzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością wnoszoną przez rodziców;
 • brania udziału w tworzeniu i pracach samorządu wychowanków;
 • utrzymywania kontaktów z rodzicami a za ich zgodą z innymi członkami rodziny;
 • korzystania z telefonu komórkowego na zasadach określonych w Regulaminie zachowania;
 • odwołania się do dyrektora ośrodka, od ustalonej przez nauczyciela oceny semestralnej
  lub rocznej;
 • składania skarg w przypadku naruszania jego praw.
 • 64
 1. Ośrodek w miarę możliwości udziela pomocy wychowankom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.
 2. Ośrodek udziela pomocyprzy współudziale instytucji współpracujących z placówką. Pomoc może mieć formę:
 • pomocy materialnej uzyskanej z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 • wsparcia lub interwencji pracownikasocjalnego ośrodka pomocy społecznej
 • interwencji kuratora Sądowego Zespołu Kuratorskiego
 • wsparcia udzielnego przez psychologa i pedagoga Ośrodka.
 • 65
 • Każdy wychowanek ośrodka ma obowiązek:
 • aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz w zajęciach specjalistycznych;
 • dbania o własne życie, zdrowie oraz rozwój psychiczny;
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu posiadania, zażywania i rozprowadzania
  środków psychoaktywnych,, tytoniu, alkoholu;
 • dbania o bezpieczeństwo kolegów;
 • okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom ośrodka;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie rówieśniczej;
 • dbania o sprzęt i urządzenia ośrodka;
 • dbania o dobra osobiste, ład i porządek wokół siebie;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o czystość odzieży;
 • przestrzegania zarządzeń i regulaminów wewnętrznych Ośrodka,;
 • nienagannego zachowywania się w miejscach publicznych;
 • punktualnego realizowania porządku dnia.
 • 66
 1. Wychowankowi ośrodka zabrania się wnoszenia na teren placówki:
 • środków psychoaktywnych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • alkoholu;
 • środków pirotechnicznych;
 • ostrych i niebezpiecznych narzędzi;
 • sprzętu elektronicznego;
 • czasopism i zdjęć o treściach i podtekstach seksualnych.
 • 67
 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka i ruszenie regulaminu Ośrodka

wychowanek podlega karze.

 1. Kary stosowane wobec wychowanka nie mogą naruszać nietykalności i jego godności osobistej.
 2. W szczególności karze podlega:
 • nieprzestrzeganie postanowień statutu;
 • nieprzestrzeganie wewnętrznych regulaminów,
 • lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych.
 1. Wychowanek może zostać ukarany:
 • ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy;
 • ustnym upomnieniem wicedyrektora placówki,
 • ustnym upomnieniem dyrektora placówki,
 • pisemnym upomnieniem wicedyrektora,
 • pisemną naganą dyrektora placówki,
 • utratą przywilejów określonych w Regulaminie oceny zachowania.
 1. Wychowanek lub jego rodzice mają prawo w ciągu 7 dni odwołać się od nałożonej kary:
 • nałożonej przez nauczyciela wychowawcę klasy, wychowawcy grupy lub wicedyrektora
  do dyrektora placówki;
 • nałożonej przez dyrektora placówki do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • 68
 1. Wychowanek wyróżniający się zachowaniem i postawą stanowiącą wzór do naśladowania,
  ma prawo do nagrody.
 2. Prawo nagradzania przysługuje w szczególności za:
 • rzetelną, adekwatną do możliwościom intelektualnym wychowanka, naukę,
 • wzorowe zachowania na terenie ośrodka i poza nim,
 • zaangażowanie w pracę na rzez społeczności ośrodka,
 • osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
 • szczególne zachowania będące wzorem dla środowiska.
 1. Wychowanek może zostać nagrodzony:
 • ustną pochwałą wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy;
 • ustną pochwałą wicedyrektora placówki na zebraniu społeczności;
 • ustną pochwałą dyrektora placówki na zebraniu społeczności;
 • pisemną pochwałą wicedyrektora;
 • listem pochwalnym dyrektora placówki do rodziców,
 • dyplomem,
 • udziałem w nagrodowej imprezie kulturalno-oświatowej lub wycieczce,
 • nagrodą rzeczową.
 1. O przyznaniu wychowankowi nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary dyrektor Ośrodka informuje rodziców wychowanka.
 2. Wychowanek lub jego rodzice mają prawo w ciągu 7 dni wnieść do dyrektora ośrodka zastrzeżenia do wysokości lub zasadności przyznanej nagrody.
 • 69
 1. Ośrodek udziela pomocy wychowankom w utrzymaniu, kontaktów z rodzicami
  i za zgodą rodziców z innymi bliskimi osobami.
 2. Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd ograniczył prawa rodzicielskie, odbywają się według zasad określonych w porozumieniu z placówką sprawującą opiekę całkowitą nad dzieckiem.
 • 70
 1. Wychowanek może być urlopowany z ośrodka na okres dni wolnych od zajęć szkolnych.
 2. Samodzielne wyjazdy wychowanków do domu rodzinnego dopuszczalne są po złożeniu przez rodzica wniosku do dyrektora Ośrodka, o samodzielny przejazd oraz zobowiązania o przejęciu przez niego odpowiedzialności za dziecko w czasie przejazdu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody na samodzielne przejazdy do domu rodzinnego,
  jest ukończenie 12 roku życia.
 4. Częstotliwość urlopowania wychowanka jest uzależniona od jego zachowania oraz aktualnej sytuacji domowej, nie powinna być jednak rzadsza niż jeden raz na dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach wyjazdy do domu rodzinnego są uzgadniane z dyrektorem Ośrodka.
 5. Częstotliwość wyjazdów wychowanków do placówek opiekuńczych uzgadniana jest pomiędzy dyrektorem Ośrodka a dyrektorem danej placówki.
 • 71
 1. W przypadku samowolnego opuszczenia przez wychowanka placówki, podjęte zostają następujące czynności:
 • telefoniczne poinformowanie o fakcie rodziców lub opiekunów prawnych;
 • powiadomienie właściwej komendy policji;
 1. Szczegółowy sposób wykonywania czynności związanych z samowolnym opuszczeniem przez wychowanka placówki zawarty jest w Procedurach postępowania.

 

ROZDZIAŁ X – WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 

 

 • 72

 

 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:
 • Osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • Zachowanie ucznia.

 

 

 

 • 73

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 

 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, wychowawców oraz uczniów respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie ośrodka.

 

 • 74

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 

 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

 

 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

 

 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 

 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

 

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 • 75
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 

 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 

 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających

 

 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

 

 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 • Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. W ocenianiu obowiązują zasady:

 

 • zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);

 

 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

 

 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

 

 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

 

 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

 

 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

 

 • 76

 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do końca września) informują uczniów oraz rodziców o:

 

 • wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 

 • kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów są znane, jasne i zrozumiałe uczniom,

 

 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

 

 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. W tygodniu mogą odbyć się nie więcej niż dwie prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym  wyprzedzeniem i odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Ocenianie bieżące prowadzone jest również na zasadach oceniania kształtującego we wszystkich klasach i na wszystkich zajęciach edukacyjnych.

 

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

 • 77

 

 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

 

 • bieżące –  określające poziom umiejętności i wiadomości ucznia ze zrealizowanych treści programu,

2)  śródroczne i końcowe, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia     przewidzianych programem nauczania za dany semestr /rok szkolny/,

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

 1. .Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu dokumentacji.

 

 

 

 • 78

 

 1. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności ucznia ustala się według następującej skali :

 

 • stopień celujący

 

 • stopień bardzo dobry

 

 • stopień dobry

 

 • stopień dostateczny

 

 • stopień dopuszczający

 

 • stopień niedostateczny

 

 1. Szczegóły wymagań na daną ocenę opisuje WSO.

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

 

 

 

 • 79

 

 1. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 1. 2. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie orzeczenia lub właściwej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunkudo uczniów, u których zostały stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z realizowanego programu.

 

 1. Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Również w przypadku sprawdzania sumującego uczeń powinien otrzymać informację, zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się co jest jego mocną strona, a co wymaga powtórzenia.

 

 • 80

 

 1. Oceny bieżące przedmiotów ogólnokształcących, z wyłączeniem: wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, religii, wystawiane są na podstawie:

 

 • sprawdzianów pisemnych całogodzinnych lub dłuższych obejmujących większe

partie materiału, zapowiadanych co najmniej tydzień wcześniej,

 • 10-15 minutowych kartkówek, obejmujących wiadomości i umiejętności ucznia z 2,

3 ostatnich jednostek lekcyjnych,

 • odpowiedzi ustnych, obejmujących wyrywkowe sprawdzanie wiadomości,
 • zadań domowych, ćwiczeń w trakcie lekcji,
 • obserwacji pracy ucznia, obejmującej aktywność na lekcji, systematyczność, \

obowiązkowość, sposób prowadzenia zeszytu,

 • inne aktywności przedmiotowej ucznia: uczestnictwa w konkursach, quizach,

inscenizacjach itp.

 

2.Wszystkie prace klasowe i całogodzinne sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny z prac pisemnych do wiadomości uczniów w terminie do dwóch tygodni od dnia jego napisania.

 

 1. Oceny za pisemne wypowiedzi uczniów wystawiane są wg następujących progów procentowych:

do 30% – niedostateczny
31 – 45% – dopuszczający
46 – 65% – dostateczny
66 – 83% – dobry
84 – 95% – bardzo dobry
96-  100% – celujący -i/lub zadanie dodatkowe do decyzji nauczyciela

a dla uczniów z obniżonymi wymaganiami odpowiednio:
do 20% – niedostateczny
21 – 40% – dopuszczający

41 – 60% – dostateczny
61 – 80% – dobry
81 – 90%- bardzo dobry

 

 • 81

 

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen według określonej skali.

 

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

3  .Dyrektora zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych na podstawie opinii o o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

 

 1. Na co najmniej trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rocznym/ śródrocznym, nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem (informacja pisemna przekazana osobiście lub listownie) oraz o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych /rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

 

 • 82

 

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień zgodnie z regulaminem WSO obowiązującym w Ośrodku.
 3. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

 

 • 83

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej / rocznej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Szczegółowe zasady przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego wynikają z regulaminu WSO.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), uwzględnia się ich wpływ na jego zachowanie.

 

 

 

 • 84

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał oceny roczne wyższe od niedostatecznych.

 

2.Począwszy od klasy czwartej, jeżeli uczeń w  wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  z wyróżnieniem.

 

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 

 1. Zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego zawarte są w WSO.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę

 

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższe
 • 85

 

 1. Prawo do promocji śródrocznej ma uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 przy MOS1, który:

 

1)  posiada co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania,

 

2) uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z

wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

 

3)  rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas.

 

 1. Uczeń jest promowany w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej uchwałą

rady pedagogicznej.

 

 

 • 86
 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu poprawkowego regulują przepisy prawa oświatowego i opisuje regulamin WSO.

 

 • 87
 1. W klasie VIII w ośrodku jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

2. Termin egzaminu ósmoklasisty każdego roku określa Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
  1) język polski;
  2) matematykę;
  3) język obcy nowożytny.
 3. Szczegółowe przepisy dotyczące egzaminu ośmioklasisty określają przepisy oświatowe oraz komunikaty CKE.

 

 

 

 

 

 • 88

 

 1. W ośrodku prowadzona jest ocena zachowania, która uwzględnia specyfikę placówki.

 

 1. Do kryteriów oceny zachowania zaliczamy:

 

1) Respektowanie zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm etycznych.

 

2)   Realizowanie obowiązków szkolnych.

 

3)  Higiena i dbałość o zdrowie.

 

 1. Ocena zachowania dotyczy wszystkich przejawów aktywności wychowanka, prowadzona jest na bieżąco i omawiana każdego dnia z wychowankami.

 

 1. Ocena obejmuje cztery zakresy zachowań:

 

1)  Postawa ucznia w zajęciach edukacyjnych.

 

2) Aktywność w nauce własnej.

 

3)  Higiena i dbałość o zdrowie.

 

4)  Zachowanie – postawy społeczne.

 

5.Stosowana jest następująca skala ocen:

–   zachowanie naganne,

–   zachowanie nieodpowiednie,

–   zachowanie poprawne,

–   zachowanie dobre,

–   zachowanie wzorowe.

 

 1. Ocena zachowania warunkuje przywileje wychowanka lub ich brak.

 

 1. Szczegółowe zasady oceny zachowania wychowanka zawarte są w

 

 

ROZDZIAŁ XI -WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • 89
 1. Ośrodek współpracuje z rodzicami i opiekunami wychowanków w sprawach wychowania
  i kształcenia oraz opieki zdrowotnej.
 2. Rodzice dziecka mają prawo do:
 • decydowania o czasie pobytu dziecka w placówce;
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
  w nauce i zachowaniu przyczyn ewentualnych trudności i niepowodzeń;
 • zapoznania ze Statutem i innymi dokumentami prawa wewnętrznego, regulującego życie placówki;
 • zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających;
 • decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii oraz zajęciach wychowania do życia
  w rodzinie;
 • uczestniczenia w spotkaniach zespołu wychowawczego, w czasie przeznaczonym
  na omawianie zachowań dziecka;
 • uzyskania pisemnej informacji o zakresie i formach pomocy udzielanej dziecku;
 • uzyskiwania poradnictwa z zakresu psychologii i pedagogiki;
 • korzystania z organizowanych przez Ośrodek zajęć dla rodziców;
 • uczestniczenia wspólnie z dziećmi, w imprezach organizowanych na terenie Ośrodka
 • przekazywania swoich uwag i spostrzeżeń na temat funkcjonowania Ośrodka.
 1. Na swój pisemny wniosek rodzice dziecka mogą otrzymać kopię Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 • 90
 1. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek:
 • utrzymywania systematycznych, stałych kontaktów z dzieckiem i placówką;
 • wspierania nauczycieli i wychowawców w pracy wychowawczej z dzieckiem;
 • uczestniczenia w zebraniach z rodzicami;
 • ponoszenia kosztów wyżywienia dziecka w Ośrodku;
 • dbania o zdrowie dziecka, zakupu zleconych przez lekarza leków i środków higieny;
 • niezwłocznego informowania placówki o przyczynach nieobecności dziecka w Ośrodku
  po urlopowaniu do domu rodzinnego;
 • wyposażania dziecka w niezbędną odzież, zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne,  środki higieny i przedmioty osobistego użytku.
 1. Spotkania z rodzicami organizowane są przynajmniej 2 razy w roku szkolnym.
 2. Bezpośredni kontakt z rodzicami i opiekunami utrzymuje pedagog, wychowawca sprawujący opiekę nad wychowankiem oraz  wychowawca klasy.

 

ROZDZIAŁ XII – DOKUMENTACJA OŚRODKA

 • 91
 1. Placówka prowadzi:
  • księgę uczniów, wypełnianą chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły,
  • księgę wychowanków ośrodka;
  • dzienniki zajęć lekcyjnych
  • dzienniki zajęć wychowawczych;
  • dzienniki innych zajęć specjalistycznych;
  • arkusze ocen uczniów i księgę arkuszy ocen;
  • dokumenty osobowe wychowanka.
 2. Szczególną dokumentację pedagogiczną dotyczącą przebiegu nauczania stanowią uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły.
 3. Na podstawie prowadzonej dokumentacji szkoła wydaje uczniom świadectwa w/g wzorów określonych odrębnymi przepisami.
 4. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy.
 5. Dokumentacja pedagogiczna Ośrodka może być udostępniona:
 • przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego placówkę;
 • rodzicom w części dotyczącej informacji o przebiegu nauczania ich dzieci;
 • pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora ośrodka, w zakresie dotyczącym prowadzonych badań.
 1. Dokumentacja pedagogiczna może być udostępniona na terenie Ośrodka, w obecności dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 • 92
 1. Ośrodek posługuje się pieczęciami o treści:
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;

70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17

tel. 091 4621-115, REGON 811110531 NIP 955-11-47-815.

 • Szkoła Podstawowa Nr 4

70-872 Szczecin ul. Przylesie 17

tel.  4621-115

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4

70-872 Szczecin ul. Przylesie 17

tel.  4621-115

 • 93
 1. Ośrodek prowadzi inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji określają odrębne przepisy.
 3. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej określając odrębne przepisy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 94
 1. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1w Szczecinie jest podstawowym dokumentem prawa miejscowego, odwoławczym w sprawach spornych dotyczących funkcjonowania placówki.
 2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone z inicjatywy:
 • rady pedagogicznej;
 • dyrektora Ośrodka;
 • samorządu uczniowskiego.
 1. Wszystkie zmiany dokonywane w zapisach Statutu podlegają zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną Ośrodka.
 • 95
 1. Dokumenty uzupełniające:
 • Program wychowawczo-profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
 • Ośrodkowe zasady oceniania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1wraz z Regulaminem promocji śródrocznej.
 • Procedury postępowania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1;
 • Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1;
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1;
 • Zakresy obowiązków służbowych osób pełniących funkcje kierownicze
  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.
 • Zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.

 

Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie  został zatwierdzony
Uchwałą Rady Pedagogicznej  12/2017 w dniu 28.11..2017r.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 zpóźn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949)
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r.poz. 949)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379)
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U z 2017 r. poz. 1606)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r., poz. 703)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  ( Dz. U z 20017r. poz. 1578)
 10. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2017r. poz. 1591)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz . U. z 2015r, poz. 1651)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U.2002. Nr 46. Poz. 432z późn. zm.)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – art. 44b z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Socjoterapia

Zdaniem K. Sawickiej “przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.
Umożliwia ona uczestnikom skorygowanie sądów o rzeczywistości, zmianę sposobów zachowania i odreagowanie emocjonalne. Wszystko to odbywa się w ramach pracy grupowej.
W ramach zajęć socjoterapeutycznych w naszym ośrodku realizowane są między innymi dwa programy autorskie: program adaptacyjny “Koziołek”, którego celem jest ułatwienie dzieciom adaptacji do warunków panujących w placówce i program “Jesteśmy razem”, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu agresji wśród naszych wychowanków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest skonstruowany w ten sposób, aby przypomnieć, utrwalić, a czasami nauczyć podstaw z języka polskiego i matematyki. Poziom wymagań dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów. W przypadku najsłabszych prowadzona jest praca indywidualna. W ramach zajęć wykorzystywane są gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić chłopcom opanowanie danego materiału. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w małych grupach.

Kinezjologia edukacyjna

Procesy myślenia i uczenia przebiegają nie tylko w głowie. Ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ruchów aż do późnej starości. Twórca gimnastyki mózgu P. Dennison, stworzył program, aby pomóc dzieciom mającym problemy z czytaniem i pisaniem. Zestaw proponowanych przez niego ćwiczeń poprawia samopoczucie, obniża poziom stresu, zwiększa wiarę w powodzenie i dodaje pozytywnej energii. “Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison. Zajęcia z kinezjologii w naszym Ośrodku odbywają się regularnie, w małych grupach, a ich główne cele to:

 • zbudowanie pozytywnej atmosfery pracy w grupie;
 • nauczenie ćwiczeń z “Gimnastyki Mózgu”;
 • zmniejszenia napięć mięśni powstających w wyniku stresu;
 • udoskonalenie koordynacji motorycznej;
 • zwiększenie integracji pracy mózgu i ciała;
 • poprawa techniki czytania i pisania;
 • doskonalenie umiejętności arytmetycznych.
Trening zastępowania agresji

Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są z grupą wychowawczą raz w tygodniu. Oparte są na programie Goldstaina i jego współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu Syracuse w USA. Naukową podstawą programu jest teoria uczenia się społecznego oraz badania Bandury i Waltersa nad agresją. Na tej podstawie został opracowany zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami konstruktywnymi.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla chłopców mających wady wymowy, w celu pokonania trudności z komunikacją ustną i pisemną. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu nowego wychowanka w placówce, logopeda dokonuje wstępnej diagnozy. W razie potrzeby kieruje dziecko na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną, foniatryczną i audiologiczną.    Pracownia logopedyczna wyposażona jest w multimedialny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii mowy i języka. Prowadzone są również ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania.

Działalność wychowawcza
Czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu niedostosowania społecznego jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci.
Praca wychowawcza w ośrodku polega na pełnym programowaniu czasu wolnego wychowanków. Wychowawcy planują i organizują takie zajęcia, by wykorzystać w nich mocne strony i aktywność dzieci, a zaoszczędzić im niepotrzebnych , negatywnych bodźców.
Udział w zorganizowanych zajęciach pozwala na zdobycie wielu ciekawych informacji o otaczającym środowisku, rozwijaniu własnych zainteresowań kształceniu nowych, przydatnych w dalszym życiu umiejętności.
Zajęcia rozwijają zainteresowania, ale także uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza i terapeutyczna prowadzona jest na trzech poziomach oddziaływań: -oddziaływania na całą społeczność wychowawczą -oddziaływania na społeczność w grupach -praca indywidualna z każdym z wychowanków.

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań.

Szkolne Koło SKKT

Turystyka w socjoterapii w znacznym stopniu odpowiada na potrzebę aktywności i zabawy ruchowej dziecka, sprzyja ukojeniu układy nerwowego przez kontakt z przyrodą, inspiruje rozwój zainteresowań m.in. muzycznych, sportowych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, łagodzi zaburzenia funkcji poznawczych, daje możliwość społecznego działania, zacieśniania więzi między dziećmi i dorosłymi, powoduje zmiany zachowania na społecznie aprobowane, zdrowe, korzystne (dla siebie i innych).
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK (rajdy, imprezy plenerowe). Mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia, zdobywamy kolejne odznaki turystyczne i puchary. Zajęcia turystyczne prowadzone są również w czasie wakacji jako forma wypoczynku letniego.

 

Koło "Ligi Morskiej"

   Pogram “Edukacji Morskiej” powstał na bazie głównych założeń działalności “Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, promującego morski charakter Szczecina.
Naszą wiedzę i praktykę w zakresie żeglarstwa szlifujemy w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu, w trakcie praktycznych zajęć “pod żaglami”, zdobywając kolejne sprawności żeglarskie. Uwieńczeniem całorocznych zmagań jest biwak i letni obóz żeglarski. Chociaż w tej chwili najlepiej wychodzi nam rola balastu( na lewej lub prawej burcie0 to jesteśmy pewni, że w każdym z nas drzemie Wilk Morski.

 

lm

Koło realizujące program "Wychowanie przez sztukę"

Chłopcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć “Wychowanie przez sztukę”. Sprzyjają one wyciszeniu i uwrażliwianiu wychowanków, wpływają na pozytywne odbieranie świata, wywołują korzystne zmiany w systemie wartości. Zwiedzamy muzea, galerie, wystawy, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Szczecina.
Realizacja programu stwarza wychowankom możliwości wydobycia z siebie ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie Dąbiu uczestniczą w warsztatach ceramicznych pracowni gliny. Głównym ich celem jest wielostronne zapoznanie dzieci z zanikającą i rzadko dziś spotykaną pracą ceramika. Udział w zajęciach zaowocował współpracą z młodzieżą niemiecką z Groß-Pinow Bierzemy udział we wspólnych warsztatach ceramicznych w trakcie których chłopcy uczą się nowych umiejętności. Może się to kiedyś przyda.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2007 r. odbyły się polsko -niemieckie warsztaty fotograficzno- malarskie. Celem spotkania młodzieży było wspólne poznawanie historii i piękna Małej Ojczyzny- części Euroregionu Pomerania. Były to warsztaty o formule “Mistrz-uczeń”- wychowankowie uczestniczący w tych warsztatach mogli obserwować artystów malarzy i fotografików a później tworzyć własne prace malarskie oraz fotografie.

 

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zaplanowanie działań związanych z edukacją ekologiczną zaowocowało powstaniem Szkolnego Koła LOP, do którego należy 25 wychowanków. Wykorzystując naturalne otoczenie ośrodka realizują oni program wychowania ekologicznego “Przyjaciele Przyrody”.

Zajęcia sportowe

Potrzeba podnoszenia sprawności fizycznej realizowana jest w zajęciach sportowych w siłowni, na boisku oraz sali gimnastycznej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wielgowie.

Działania profilaktyczne to nie tylko realizacja programów. Nabywane umiejętności społeczne utrwalane są poprzez uczestnictwo chłopców w różnych rodzajach zajęć praktycznych, wynikających z :

 • inicjowania i wspierania samorządowej działalności wychowanków.
 • kontynuowania redagowania gazetki ośrodkowej “Dzieje 2”.
 • kultywowania tradycji świąt i rocznic narodowych,
 • organizowania imprez okolicznościowych.

Wśród nich na stałe do kalendarza imprez wpisały się: “Rodzinna Majówka” – coroczna impreza odbywająca się w maju, jesienne “Grzybobranie” i Spotkania Wigilijne, Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i wychowawcy, a także całe rodziny naszych podopiecznych. Mają one formę wspólnej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji, w której wszyscy są zwycięzcami. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach integrujących, zabawach, konkursach sprawnościowych. Imprezy są zachętą dla rodziców do nawiązania bliższej współpracy z placówką.

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA 

 • 1

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

1/ osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2/ zachowanie ucznia.

 • 2

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, wychowawców oraz uczniów respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie ośrodka.
 • 3

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 • 4

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

W ocenianiu obowiązują zasady:

 1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 
 • 5 
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do końca września) informują uczniów oraz rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów są znane, jasne i zrozumiałe uczniom,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. W tygodniu mogą odbyć się nie więcej niż dwie prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym  wyprzedzeniem i odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym.
 2. Ocenianie bieżące prowadzone jest również na zasadach oceniania kształtującego we wszystkich klasach i na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

 • 6

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

1/ bieżące –  określające poziom umiejętności i wiadomości ucznia ze zrealizowanych treści programu,

2/  śródroczne i końcowe, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia     przewidzianych programem nauczania za dany semestr /rok szkolny/,

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 4. .Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu dokumentacji.
 • 7

1. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności ucznia ustala się według następującej skali :

1/stopień celujący ( 6 ) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie     wykraczające poza treści przewidziane programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami                              w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych oraz osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,

2/stopień bardzo dobry ( 5 ) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy             i umiejętności określonych programem nauczania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  w nowych sytuacjach,

3/stopień dobry ( 4 ) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania ale jego poziom wiedzy przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej,

4/stopień dostateczny ( 3 ) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  i umiejętności na poziomie, nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie  programowej oraz rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

5/stopień dopuszczający ( 2 ) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności ale wykazuje bardzo aktywną postawę i wielkie chęci do nauki mimo małych, ograniczonych możliwości poznawczych,

6/ stopień niedostateczny ( 1 ) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości   i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności, wykazuje lekceważący stosunek do nauki i wysiłku umysłowego.

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • 8

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. 2. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie orzeczenia lub właściwej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których zostały stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z realizowanego programu.
 2. Jak oceniamy ? :
 • ocenianie powinno być rzetelnie / wyeliminować subiektywizm /,
 • obserwujemy postęp ucznia w nauce – oceniamy bieżąco i systematycznie,
 • uświadamiamy uczniom stopień opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem,
 • dokonujemy analizy trudności i wskazujemy kierunek poprawy,
 • oceny są jawne dla uczniów, rodziców / opiekunów prawnych /,
 • sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu,
 • nauczyciel ustalający ocenę powinien ją umotywować, co powinno skłaniać ucznia do refleksji  na temat dotychczasowej nauki,
 • wpływać motywująco na proces uczenia się, zachęcać ucznia do zaprezentowania swojej wiedzy.
 1. Co oceniamy ? :
 • wiedzę jaką uczeń powinien opanować zgodnie z wymaganiami programowymi,
 • umiejętności ucznia czyli praktyczne wykorzystanie opanowanego zasobu wiadomości,
 • zaangażowanie ucznia, jego wkład pracy /np. sumienność estetykę wykonywanych zadań /,
 • wykazywanie chęci do samokształcenia, poszerzenie wiedzy, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji / samodzielność/.

Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Również w przypadku sprawdzania sumującego uczeń powinien otrzymać informację, zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się co jest jego mocną strona, a co wymaga powtórzenia. 

 • 9 
 1. Oceny bieżące przedmiotów ogólnokształcących, z wyłączeniem: wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, religii, wystawiane są na podstawie:
 • sprawdzianów pisemnych całogodzinnych lub dłuższych obejmujących większe

partie materiału, zapowiadanych co najmniej tydzień wcześniej,

 • 10-15 minutowych kartkówek, obejmujących wiadomości i umiejętności ucznia z 2,

3 ostatnich jednostek lekcyjnych,

 • odpowiedzi ustnych, obejmujących wyrywkowe sprawdzanie wiadomości,
 • zadań domowych, ćwiczeń w trakcie lekcji,
 • obserwacji pracy ucznia, obejmującej aktywność na lekcji, systematyczność, \

obowiązkowość, sposób prowadzenia zeszytu,

 • inne aktywności przedmiotowej ucznia: uczestnictwa w konkursach, quizach,

inscenizacjach itp.

 1. Wszystkie prace klasowe i całogodzinne sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem
 2. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny z prac pisemnych do wiadomości uczniów w terminie do dwóch tygodni od dnia jego napisania.

 

 1. Oceny za pisemne wypowiedzi uczniów wystawiane są wg następujących progów procentowych:

do 30% – niedostateczny
31 – 50% – dopuszczający
51 – 70% – dostateczny
71 – 85% – dobry
86 – 100% – bardzo dobry
ponad 100% – celujący

a dla uczniów z obniżonymi wymaganiami odpowiednio:
do 20% – niedostateczny
21 – 40% – dopuszczający

41 – 60% – dostateczny
61 – 80% – dobry
81 – 100%- bardzo dobry

 

 1. Nauczyciel ma prawo ustalić zakres i wagę poszczególnych punktów w zależności od specyfiki swoich zajęć.
 • 10 
 1. Rok szkolny dzieli się na:

1/ I półrocze, rozpoczynające się 01 września,

2/ II półrocze, rozpoczynające się 01 lutego.

 1. 2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego:
 • w styczniu klasyfikowanie śródroczne,
 • w czerwcu klasyfikowanie roczne.
 1. Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej określa dyrektor.
 • 11 
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen według określonej skali.
 2. Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. 3. Dyrektor zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

4.Dyrektora zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych na podstawie opinii o o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
 2. Na co najmniej trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rocznym/ śródrocznym, nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem (informacja pisemna przekazana osobiście lub listownie) oraz o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych /rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
 • 12 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
  i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem

długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 100

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i

prac pisemnych;

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen

niedostatecznych;

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym  konsultacji indywidualnych.

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu siedmiu dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 3 prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 3. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela.
 4. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 5. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 • 13 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej / rocznej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Uczniowi, o którym mowa w  pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt 6.

6.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem oraz jego rodzicami  i  przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić                  do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1/ imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 8

2/ termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3/ zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4/ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. 11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 13.
 3. 13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. 14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), uwzględnia się ich wpływ na jego zachowanie.
 • 14 
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał oceny roczne wyższe od niedostatecznych.

2.Począwszy od klasy czwartej, jeżeli uczeń w  wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                      z wyróżnieniem.

 1. 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wli4icza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 3. 5. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich
 6. 8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1/ dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :

1/ skład komisji;

2/ termin egzaminu poprawkowego;

3/ pytania egzaminacyjne;

4/ wynik egzaminu poprawkowego

5/ uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę
 3. 13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 15
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 4.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli dotyczy jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora ośrodka, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor ośrodka powołuje komisję, która:

1/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. 6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji wchodzą:

1/ w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie

same zajęcia edukacyjne;

2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) dyrektor,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

 1. e) pedagog,
 2. f) psycholog,
 3. g) przedstawiciel rady wychowanków.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.7b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

10 Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch przedmiotów.

 1. 11. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia zawierający w szczególności:

1/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) wynik głosowania,
 4. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.
 7. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń w związku z oceną niedostateczną z egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Po tym terminie, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 16

Promocja śródroczna

 1. Prawo do promocji śródrocznej ma uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 przy MOS1, który:
 2. a) posiada co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania,
 3. b) uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z

wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

 1. c) rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas.
 2. Uczeń jest promowany w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej uchwałą

rady pedagogicznej

 1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza

odpowiednio klasę lub semestr.

 • 17

Egzamin poprawkowy

 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –

jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –

jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminator. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen.
  W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem ust. 15.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 143 pkt 3. 104
 8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie pięciu dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 9. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 143 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 18

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

1. Termin egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym:
2) w terminie dodatkowym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w

czerwcu,
– zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a Centralna Komisja Egzaminacyjna

2.  Forma egzaminu ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
  1) język polski;
  2) matematykę;
  3) język obcy nowożytny;
  4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia

lub historia.
3. Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego  uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.

3. Zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
  2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

4. Deklaracja o wybranym języku i poziomie egzaminu ósmoklasisty

 1. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
  1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do

egzaminu ósmoklasisty;
2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w art. 44zu forma egzaminu

          ósmoklasisty ust. 3 pkt 4;
3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego

przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w art. 44zu forma egzaminu

           ósmoklasisty ust. 3 pkt 2 i
2. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zxzwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty ust. 4, pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu forma egzaminu

            ósmoklasisty ust. 3 pkt 4, wskazanego w deklaracji;

5. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
  1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie

dodatkowym w szkole, której jest uczniem
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia

 

6.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
  2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
  1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace

egzaminacyjne oraz
2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do

sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z matematyki;
3) wynik z języka obcego nowożytnego;
4) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu forma egzaminu

            ósmoklasisty ust. 3 pkt 4.
4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły,

 1. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom
  1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane

przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia

szkoły – w przypadku gdy uczeń spełnił warunki określone , albo
3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną

przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń

nie spełnił określonych warunków

 

 • 19
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 • 20
 1. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia;2/ postępowanie zgodne z dobrem społeczności                                                                                               szkolnej;                                                                                                          3/ dbałość o honor i tradycje szkoły;                                                                                                           4/ dbałość o piękno mowy ojczystej;                                                                                                         5/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;                                                                       6/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;                                                                             7/ okazywanie szacunku innym osobom.

 1. 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Ocena z zachowania śródroczna i roczna skorelowana jest z oceną z zachowania omawianą codziennie w grupach wychowawczych.
 • 21

Ze względu na specyfikę placówki oraz w celu ujednolicenia oceny i opisu zachowania wychowanka w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych przyjmuje się następujące kryteria:

 1. Respektowanie zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm etycznych.
 • relacje interpersonalne z  rówieśnikami i dorosłymi,
 • poszanowanie godności drugiego człowieka,
 • umiejętność wyrażania własnych opinii z poszanowaniem odmienności poglądów innych ludzi,
 • umiejętność przyznania się do błędu i chęć poprawy,
 • umiejętność rezygnacji z zachowań negatywnych,
 • umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • współdziałanie w celu osiągnięcia sukcesów osobistych i grupowych,
 • poszanowanie mienia osobistego i społecznego.
 1. Realizowanie obowiązków szkolnych.
 • posiadanie i dbałość o zeszyty i przybory szkolne,
 • systematyczność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności na poziomie swoich możliwości,
 • aktywne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na naukę,
 • wykonywanie poleceń nauczyciela,
 • punktualność,
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach zajęć rozwijających własne zainteresowania.
 1. Higiena i dbałość o zdrowie.
 • utrzymywanie czystości całego ciała,
 • utrzymywanie w czystości bielizny i odzieży,
 • aktywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na wypoczynek,
 • umiejętność odmawiania używania tytoniu ,alkoholu i środków odurzających,
 • dbałość o czystość i porządek w swoim otoczeniu,
 • poszanowanie otaczającej przyrody.

Ocena zachowania dotyczy wszystkich przejawów aktywności wychowanka, prowadzona jest na bieżąco i omawiana każdego dnia z wychowankami w trakcie wieczornego podsumowania zachowania w grupach. Ocena obejmuje cztery zakresy zachowań:

I   Postawa ucznia w zajęciach edukacyjnych.

II  Aktywność w nauce własnej.

III  Higiena i dbałość o zdrowie.

IV Zachowanie – postawy społeczne.

W celu prowadzenia nieustannej obserwacji i rejestracji zachowań i postaw wychowanka, stosowana jest następująca skala ocen:

–   zachowanie naganne,

–   zachowanie nieodpowiednie,

–   zachowanie poprawne,

–   zachowanie dobre,

–   zachowanie wzorowe.

I Oceny zachowania ucznia na zajęciach edukacyjnychdokonuje każdy nauczyciel pracujący z uczniem w danym dniu i wpisuje ją w karcie oceny zachowania. Ostateczna ocena zachowania, będąca średnią uzyskanych przez ucznia na poszczególnych zajęciach punktów, przekazywana jest do internatu i uwzględniana w ogólnej ocenie dziennej                   w danym dniu.

Uczeń, który dopuścił się zachowania nagannego, na zajęciach lekcyjnych lub w trakcie przerwy otrzymuje ocenę, co najwyżej nieodpowiednią ocenę dzienną w zakresie II – realizowanie obowiązków szkolnych.

Kryteria oceny zachowania
·Zachowanianaganne prezentuje uczeń, który

–     nie realizuje obowiązku szkolnego

 • z rozmysłem, celowo dezorganizuje pracę na lekcji,
 • jest agresywny werbalnie i fizycznie w stosunku do osób dorosłych lub kolegów,
 • dokonuje samowolnych ucieczek z lekcji,
 • przejawia nadmiernie nasilone wybuchy złości, jest złośliwy i mściwy,
 • nie przestrzega zakazu posiadania, palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania innych środków odurzających i psychoaktywnych,
 • niszczy sprzęt i mienie ośrodka,
 • dokonuje wymuszeń i kradzieży, zastrasza innych,
 • dokonuje samookaleczenia.
 • Zachowanie nieodpowiednie prezentuje uczeń który:
 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
 • nie reaguje na upomnienia,
 • lekceważy obowiązki szkolne /często brakuje mu prac domowych, przyborów                  i zeszytów /,
 • specjalnie spóźnia się do klasy lub opuszcza ją bez pozwolenia.
 • Zachowanie poprawne prezentuje uczeń który :
 • przyjmuje wobec zajęć postawę bierną,
 • nie reaguje na zachętę do większej aktywności, ale nie przeszkadza w pracy innym uczniom
 • reaguje na upomnienia nauczyciela
 • pracuje nad poprawa swojego zachowania
 • Zachowanie dobre wykonuje uczeń który:
 • stara się przestrzegać norm, choć nie zawsze mu się to udaje,
 • reaguje pozytywnie na uwagę nauczyciela,
 • stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach, mimo, że nie jest dobrze do nich przygotowany,
 • utrzymuje wokół siebie porządek, dba o czystość i estetykę wystroju klasy,
 • potrafi zwrócić uwagę na akty zniszczenia dokonywane przez kolegów.
 • Zachowanie wzorowe charakteryzuje ucznia, który :
 • swoją postawą wyraża chęć do pracy,
 • jest aktywny i przygotowany do zajęć,
 • samodzielnie realizuje powierzone zadania,
 • chętnie podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych,
 • utrzymuje w nienagannym porządku swoje zeszyty, przybory, miejsce pracy.

 

II Ocena zachowania wychowanka podczas zajęć wychowawczych dokonywana jest            w trzech zakresach

1.  Aktywność w nauce własnej

Zachowanie naganne–  wychowanek nie przestrzega czasu nauki własnej, dezorganizuje pracę kolegów, nie respektuje uwag wychowawcy, nie odrabia wyznaczonych zadań mimo pomocy wychowawcy.

Zachowanie nieodpowiednie–  wychowanek nie wykorzystuje właściwie czasu na naukę własną markuje pracę, nie potrafi wykazać jej efektów, nie przeszkadza swoim zachowaniem innym.

Zachowanie poprawne–  wychowanek pracuje zachęcany przez wychowawcę, w pracy wymaga ciągłego nadzoru, wykonuje niezbędne minimum.

Zachowanie dobre – wychowanek jest obowiązkowy w nauce własnej, pracuje samodzielnie po uzyskaniu niezbędnych wskazówek od wychowawcy.

Zachowanie wzorowe – wychowanek jest obowiązkowy  i sumienny w nauce własnej, wie co było zadane na lekcji, pracuje samodzielnie na poziomie swoich możliwości, w miarę czasu uzupełnia braki szkolne lub pomaga kolegom

2. Higiena i dbałość o zdrowie

Ocenę wzorową otrzymuje wychowanek, który spełnia wszystkie następujące wymagania.
–     posiada i używa wszystkie niezbędne przybory toaletowe,

 • utrzymuje je w nienagannej czystości w miejscu do tego wyznaczonym przez wychowawcę
 • utrzymuje codziennie w należytej czystości całe ciało,
 • używa bez ponaglania zmiennego obuwia,
 • nosi, adekwatnie do warunków pogodowych czyste ubranie,
 • codziennie zmienia bieliznę osobistą i skarpetki,
 • nienagannie ściele łóżko, dba o całość i czystość pościeli,
 • utrzymuje porządek w szafce z osobistymi rzeczami, odbiera z suszarki bez ponaglania

swoją odzież.

Nie wykonanie wymienionych czynności powoduje obniżenie oceny:

 • nie respektowanie maksymalnie dwóch warunków – ocena dobra
 • nie respektowanie maksymalnie trzech warunków – ocena poprawna
 • nie respektowanie czterech warunków                       – ocena nieodpowiednia
 • nie respektowanie więcej niż czterech warunków      – ocena naganna

3. Zachowanie

Mianem zachowania wyraża się stosunek wychowanka do jego obowiązków oraz kolegów                            i starszych. Ocenie wychowawcy podlegają szczególnie:

 • relacje wychowanka z kolegami,
 • sposób okazywania szacunku starszym, wykonywanie ich poleceń,
 • sposób wykonywania powierzonych zadań i zleconej pracy / w tym sposób pełnienia dyżuru/,
 • w stołówce,
 • słownictwo używane w stosunku do kolegów i osób starszych,
 • dbałość o czystość pomieszczeń ośrodka / w tym sposób wykonywania obowiązków dyżurnego/,
 • dbałość o mienie własne i mienie społeczne,
 • punktualność i obowiązkowość w realizacji ramowego planu dnia,
 • stopień przestrzegania regulaminu placówki.

 

Kryteria oceny zachowania:

 • zachowania naganne reprezentuje wychowanek, który
 • odnosi się do kolegów w sposób wulgarny,
 • w niewłaściwy sposób (agresywnie, wulgarnie) zachowuje się w środkach komunikacji publicznej oraz w czasie zajęć poza placówką,
 • używa wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
 • wywiera presję na innych w celu osiągnięcia korzyści materialnych (wymuszenia),
 • używa obraźliwych słów wobec pracowników ośrodka odmawia wykonania poleceń wychowawcy,
 • nie wypełnia powierzonych obowiązków dyżurnego lub innych zleconych przez wychowawcę, niszczy mienie ośrodka oraz rzeczy prywatne kolegów lub swoje,
 • dokonuje kradzieży, bez pozwolenia rusza prywatne rzeczy kolegów,
 • nie szanuje swego zdrowia paląc papierosy, zażywając substancje odurzające i psychoaktywne,
 • notorycznie spóźnia się na zbiórki grupy,
 • odmawia czynności higieniczno-porządkowych,
 • dokonuje samookaleczeń,
 • zachowania nieodpowiednie reprezentuje wychowanek, który
 • arogancko odnosi się do kolegów,
 • prowokuje u innych kolegów zachowania agresywne,
 • próbuje wymuszać od innych drobne przedmioty,
 • w lekceważący sposób odnosi się do pracowników placówki,
 • niechętnie wypełnia powierzone mu obowiązki dyżurnego i inne prace na rzecz ośrodka
 • nie dba o mienie ośrodka i swoje rzeczy,
 • spóźnia się na zbiórki grupy,
 • nie potrafi zachować ciszy i spokoju w trakcie posiłków,
 • trzeba namawiać go do utrzymywania czystości
 • ma problemy z wieczornym zasypianiem, przeszkadza rozmowami śpiącym kolegom,
 • zachowanie poprawne reprezentuje wychowanek, który
 • stara się nie prowokować sytuacji konfliktowych z innymi chłopcami,
 • stara się powstrzymać od rozwiązywania konfliktów metodą siłową,
 • stara się w grzeczny sposób odnosić do dorosłych,
 • słucha , co mówią dorośli, wykonuje ich polecenia,
 • potrafi dbać o mienie swoje i ośrodka,
 • powstrzymuje się od palenia papierosów,
 • zdarza mu się sporadycznie spóźnić  na zbiórki grupy,
 • bez problemu wykonuje czynności higieniczne,
 • potrafi spożywać posiłki w ciszy i spokoju,
 • przestrzega godzin ciszy nocnej,
 • zachowanie dobre reprezentuje wychowanek, który
 • kulturalnie odnosi się do swoich kolegów,
 • godnie reprezentuje placówkę w czasie zajęć poza nią,
 • nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, stara się powiadamiać wychowawców w przypadku ich zauważenia,
 • wobec osób starszych odnosi się w sposób spokojny, używa zwrotów grzecznościowych,
 • starannie i systematycznie wykonuje powierzone zadania,
 • dba o mienie swoje i ośrodka, alarmuje wychowawców, gdy dostrzega akty wandalizmu,
 • nie spóźnia się na zbiórki grupy,
 • potrafi zachować właściwa postawę w trakcie spożywania posiłków
 • zachowanie wzorowe reprezentuje wychowanek, który
 • życzliwie i kulturalnie odnosi się do kolegów- stanowi wzór dla innych wychowanków,
 • poprzez aktywne uczestnictwo w różnego typu przedsięwzięciach przyczynia się do tworzenia pozytywnego obrazu placówki w środowisku lokalnym,
 • zapobiega powstawaniu aktów przemocy,
 • z szacunkiem odnosi się do pracowników placówki,
 • wykazuje inicjatywę przy wykonywaniu obowiązków oraz nie wymaga interwencji wychowawcy,
 • szanuje mienie ośrodka i zachęca do tego innych,

–     zawsze punktualnie stawia się na zbiórki grupy,

 • nie ma zastrzeżeń do wykonywanych czynności higienicznych,

–     jego postawa w trakcie spożywania posiłków może być wzorem dla innych.

Całodniowa  ocena zachowania wychowanka jest średnią jego zachowań  w trakcie:

 • pobudki,
 • popołudnia,

Oceny dokonuje każdy wychowawca pracujący w danym dniu z grupą i przedstawia jej zapis w tygodniowej karcie oceny. /zał. Nr 2 /

Ocenę zakresu IV stanowi średnia z ocen: pobudka, popołudnie, wieczór. Wychowanek, który uzyskał w którymkolwiek zakresie ocenę cząstkową naganną otrzymuje nieodpowiednia ocenę dzienną.

Dzienną ocenę zachowania, stanowi średnia ocen z poszczególnych zakresów. Średnia ocen  dziennych /od piątku do czwartku / wyraża ocenę zachowania wychowanka w mijającym tygodniu. Wyznacza ona przynależność wychowanka do określonej grupy zachowania i możliwość uzyskania związanych z nią nagród i przywilejów.

Wychowanek, który uzyskał ocenę dzienną naganną, otrzymuje nieodpowiednią ocenę zachowania w mijającym tygodniu.

Za szczególnie rażące wykroczenie przeciwko regulaminowi placówki;

–     siłowe rozwiązywanie konfliktów,

–     psychiczne znęcanie się i wykorzystywanie słabszych,

 • przynoszenie, posiadanie i używanie środków odurzających, alkoholu , tytoniu,
 • samowolne oddalenia z terenu ośrodka,
 • aroganckie odnoszenie się wobec osób starszych,
 • niszczenie mienia ośrodka.

Wychowankowi mogą zostać wstrzymane przywileje wynikające z grupy zachowania uzyskanej w tygodniu poprzedzającym wykroczenie a tym samym zakwalifikowanie jego zachowań do grupy nagannej. Wychowankowie dokonujący nagminnie ucieczek i nierespektujący regulamin placówki podlegają karom statutowym.

 

 

 • 22

Od dnia 1 września 2018 roku w placówce obowiązek szkolny będzie realizowała grupa pobytu dziennego. Są to uczniowie zamieszkujący Szczecin lub najbliższą okolicę. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, biorą udział w obiedzie i nauce własnej. Weekendy oraz dni wolne od nauki uczniowie spędzają w domu rodzinnym.

Ocena pracy grupy pobytu dziennego dokonywana jest na odrębnej karcie oceny, w której skład wchodzą:

 1. Realizowanie obowiązku szkolnego.
 2. Praca w czasie nauki własnej.
 3. Uwagi dotyczące zachowania wychowanka.

 

I Oceny zachowania ucznia na zajęciach edukacyjnychdokonuje każdy nauczyciel pracujący z uczniem w danym dniu i wpisuje ją w karcie oceny zachowania. Ostateczna ocena zachowania, będąca średnią uzyskanych przez ucznia na poszczególnych zajęciach punktów, przekazywana jest do wice dyrektora i uwzględniana w ogólnej ocenie dziennej                   w danym dniu.

Uczeń, który dopuścił się zachowania nagannego, na zajęciach lekcyjnych lub w trakcie przerwy otrzymuje ocenę, co najwyżej nieodpowiednią ocenę dzienną w zakresie II – realizowanie obowiązków szkolnych.

Kryteria oceny zachowania
·Zachowanianaganne prezentuje uczeń, który

 • z rozmysłem, celowo dezorganizuje pracę na lekcji,
 • jest agresywny werbalnie i fizycznie w stosunku do osób dorosłych lub kolegów,
 • dokonuje samowolnych ucieczek z lekcji,
 • przejawia nadmiernie nasilone wybuchy złości, jest złośliwy i mściwy,
 • nie przestrzega zakazu posiadania, palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania innych środków odurzających i psychoaktywnych,
 • niszczy sprzęt i mienie ośrodka,
 • dokonuje wymuszeń i kradzieży, zastrasza innych,
 • dokonuje samookaleczenia.
 • Zachowanie nieodpowiednie prezentuje uczeń który:
 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
 • nie reaguje na upomnienia,
 • lekceważy obowiązki szkolne /często brakuje mu prac domowych, przyborów i zeszytów /,
 • specjalnie spóźnia się do klasy lub opuszcza ją bez pozwolenia.
 • Zachowanie poprawne prezentuje uczeń który :
 • przyjmuje wobec zajęć postawę bierną,
 • nie reaguje na zachętę do większej aktywności, ale nie przeszkadza w pracy innym uczniom.
 • Zachowanie dobre wykonuje uczeń który:
 • stara się przestrzegać norm, choć nie zawsze mu się to udaje,
 • reaguje pozytywnie na uwagę nauczyciela,
 • stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach, mimo, że nie jest dobrze do nich przygotowany,
 • utrzymuje wokół siebie porządek, dba o czystość i estetykę wystroju klasy,
 • potrafi zwrócić uwagę na akty zniszczenia dokonywane przez kolegów.
 • Zachowanie wzorowe charakteryzuje ucznia, który :
 • swoją postawą wyraża chęć do pracy,
 • jest aktywny i przygotowany do zajęć,
 • samodzielnie realizuje powierzone zadania,
 • chętnie podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych,
 • utrzymuje w nienagannym porządku swoje zeszyty, przybory, miejsce pracy.

 

II Aktywność w czasie nauki własnej

Zachowanie naganne–  wychowanek nie przestrzega czasu nauki własnej, dezorganizuje pracę kolegów, nie respektuje uwag wychowawcy, nie odrabia wyznaczonych zadań mimo pomocy wychowawcy.

Zachowanie nieodpowiednie–  wychowanek nie wykorzystuje właściwie czasu na naukę własną markuje pracę, nie potrafi wykazać jej efektów, nie przeszkadza swoim zachowaniem innym.

Zachowanie poprawne–  wychowanek pracuje zachęcany przez wychowawcę, w pracy wymaga ciągłego nadzoru, wykonuje niezbędne minimum.

Zachowanie dobre – wychowanek jest obowiązkowy w nauce własnej, pracuje samodzielnie po uzyskaniu niezbędnych wskazówek od wychowawcy.

Zachowanie wzorowe – wychowanek jest obowiązkowy  i sumienny w nauce własnej, wie co było zadane na lekcji, pracuje samodzielnie na poziomie swoich możliwości, w miarę czasu uzupełnia braki szkolne lub pomaga kolegom

 

III W uwagach nauczyciele i wychowawcy wpisują spostrzeżenia dotyczące rażącego łamania zasad zachowania lub zachowań pozytywnych, które mogą mieć wpływ na obniżenie lub podwyższenie grupy zachowania z dnia.

 1. Ubrania, telefon, rzeczy osobiste wychowankowie dochodzący pozostawiają w szafkach przy drzwiach wejściowych, które otwiera i zamyka pani sprzątająca.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przywożenia środków psychoaktywnych oraz niebezpiecznych narzędzi.
 3. Nieodpowiednia ocena zachowania z tygodnia powoduje przeniesienie wychowanka do internatu na weekend.
 4. Naganna ocena zachowania z tygodnia powoduje przeniesienie wychowanka do internatu na cały tydzień.
 5. O przeniesieniu wychowanka na weekend lub cały tydzień do internatu rodzice informowani są telefonicznie.
 6. O nieobecności ucznia w szkole Rodzice są zobowiązani powiadomić placówkę, a nieobecność usprawiedliwić w ciągu 2 tygodni.
 7. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia powoduje powrót wychowanka do internatu. 

Regulamin Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania został przyjęty

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2018 r. z dn. 14.09.2018 r.

Socjoterapia

Zdaniem K. Sawickiej “przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.
Umożliwia ona uczestnikom skorygowanie sądów o rzeczywistości, zmianę sposobów zachowania i odreagowanie emocjonalne. Wszystko to odbywa się w ramach pracy grupowej.
W ramach zajęć socjoterapeutycznych w naszym ośrodku realizowane są między innymi dwa programy autorskie: program adaptacyjny “Koziołek”, którego celem jest ułatwienie dzieciom adaptacji do warunków panujących w placówce i program “Jesteśmy razem”, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu agresji wśród naszych wychowanków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest skonstruowany w ten sposób, aby przypomnieć, utrwalić, a czasami nauczyć podstaw z języka polskiego i matematyki. Poziom wymagań dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów. W przypadku najsłabszych prowadzona jest praca indywidualna. W ramach zajęć wykorzystywane są gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić chłopcom opanowanie danego materiału. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w małych grupach.

Kinezjologia edukacyjna

Procesy myślenia i uczenia przebiegają nie tylko w głowie. Ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ruchów aż do późnej starości. Twórca gimnastyki mózgu P. Dennison, stworzył program, aby pomóc dzieciom mającym problemy z czytaniem i pisaniem. Zestaw proponowanych przez niego ćwiczeń poprawia samopoczucie, obniża poziom stresu, zwiększa wiarę w powodzenie i dodaje pozytywnej energii. “Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison. Zajęcia z kinezjologii w naszym Ośrodku odbywają się regularnie, w małych grupach, a ich główne cele to:

 • zbudowanie pozytywnej atmosfery pracy w grupie;
 • nauczenie ćwiczeń z “Gimnastyki Mózgu”;
 • zmniejszenia napięć mięśni powstających w wyniku stresu;
 • udoskonalenie koordynacji motorycznej;
 • zwiększenie integracji pracy mózgu i ciała;
 • poprawa techniki czytania i pisania;
 • doskonalenie umiejętności arytmetycznych.
Trening zastępowania agresji

Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są z grupą wychowawczą raz w tygodniu. Oparte są na programie Goldstaina i jego współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu Syracuse w USA. Naukową podstawą programu jest teoria uczenia się społecznego oraz badania Bandury i Waltersa nad agresją. Na tej podstawie został opracowany zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami konstruktywnymi.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla chłopców mających wady wymowy, w celu pokonania trudności z komunikacją ustną i pisemną. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu nowego wychowanka w placówce, logopeda dokonuje wstępnej diagnozy. W razie potrzeby kieruje dziecko na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną, foniatryczną i audiologiczną.    Pracownia logopedyczna wyposażona jest w multimedialny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii mowy i języka. Prowadzone są również ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania.

Działalność wychowawcza
Czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu niedostosowania społecznego jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci.
Praca wychowawcza w ośrodku polega na pełnym programowaniu czasu wolnego wychowanków. Wychowawcy planują i organizują takie zajęcia, by wykorzystać w nich mocne strony i aktywność dzieci, a zaoszczędzić im niepotrzebnych , negatywnych bodźców.
Udział w zorganizowanych zajęciach pozwala na zdobycie wielu ciekawych informacji o otaczającym środowisku, rozwijaniu własnych zainteresowań kształceniu nowych, przydatnych w dalszym życiu umiejętności.
Zajęcia rozwijają zainteresowania, ale także uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza i terapeutyczna prowadzona jest na trzech poziomach oddziaływań: -oddziaływania na całą społeczność wychowawczą -oddziaływania na społeczność w grupach -praca indywidualna z każdym z wychowanków.

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań.

Szkolne Koło SKKT

Turystyka w socjoterapii w znacznym stopniu odpowiada na potrzebę aktywności i zabawy ruchowej dziecka, sprzyja ukojeniu układy nerwowego przez kontakt z przyrodą, inspiruje rozwój zainteresowań m.in. muzycznych, sportowych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, łagodzi zaburzenia funkcji poznawczych, daje możliwość społecznego działania, zacieśniania więzi między dziećmi i dorosłymi, powoduje zmiany zachowania na społecznie aprobowane, zdrowe, korzystne (dla siebie i innych).
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK (rajdy, imprezy plenerowe). Mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia, zdobywamy kolejne odznaki turystyczne i puchary. Zajęcia turystyczne prowadzone są również w czasie wakacji jako forma wypoczynku letniego.

 

Koło "Ligi Morskiej"

   Pogram “Edukacji Morskiej” powstał na bazie głównych założeń działalności “Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, promującego morski charakter Szczecina.
Naszą wiedzę i praktykę w zakresie żeglarstwa szlifujemy w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu, w trakcie praktycznych zajęć “pod żaglami”, zdobywając kolejne sprawności żeglarskie. Uwieńczeniem całorocznych zmagań jest biwak i letni obóz żeglarski. Chociaż w tej chwili najlepiej wychodzi nam rola balastu( na lewej lub prawej burcie0 to jesteśmy pewni, że w każdym z nas drzemie Wilk Morski.

 

lm

Koło realizujące program "Wychowanie przez sztukę"

Chłopcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć “Wychowanie przez sztukę”. Sprzyjają one wyciszeniu i uwrażliwianiu wychowanków, wpływają na pozytywne odbieranie świata, wywołują korzystne zmiany w systemie wartości. Zwiedzamy muzea, galerie, wystawy, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Szczecina.
Realizacja programu stwarza wychowankom możliwości wydobycia z siebie ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie Dąbiu uczestniczą w warsztatach ceramicznych pracowni gliny. Głównym ich celem jest wielostronne zapoznanie dzieci z zanikającą i rzadko dziś spotykaną pracą ceramika. Udział w zajęciach zaowocował współpracą z młodzieżą niemiecką z Groß-Pinow Bierzemy udział we wspólnych warsztatach ceramicznych w trakcie których chłopcy uczą się nowych umiejętności. Może się to kiedyś przyda.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2007 r. odbyły się polsko -niemieckie warsztaty fotograficzno- malarskie. Celem spotkania młodzieży było wspólne poznawanie historii i piękna Małej Ojczyzny- części Euroregionu Pomerania. Były to warsztaty o formule “Mistrz-uczeń”- wychowankowie uczestniczący w tych warsztatach mogli obserwować artystów malarzy i fotografików a później tworzyć własne prace malarskie oraz fotografie.

 

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zaplanowanie działań związanych z edukacją ekologiczną zaowocowało powstaniem Szkolnego Koła LOP, do którego należy 25 wychowanków. Wykorzystując naturalne otoczenie ośrodka realizują oni program wychowania ekologicznego “Przyjaciele Przyrody”.

Zajęcia sportowe

Potrzeba podnoszenia sprawności fizycznej realizowana jest w zajęciach sportowych w siłowni, na boisku oraz sali gimnastycznej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wielgowie.

Działania profilaktyczne to nie tylko realizacja programów. Nabywane umiejętności społeczne utrwalane są poprzez uczestnictwo chłopców w różnych rodzajach zajęć praktycznych, wynikających z :

 • inicjowania i wspierania samorządowej działalności wychowanków.
 • kontynuowania redagowania gazetki ośrodkowej “Dzieje 2”.
 • kultywowania tradycji świąt i rocznic narodowych,
 • organizowania imprez okolicznościowych.

Wśród nich na stałe do kalendarza imprez wpisały się: “Rodzinna Majówka” – coroczna impreza odbywająca się w maju, jesienne “Grzybobranie” i Spotkania Wigilijne, Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i wychowawcy, a także całe rodziny naszych podopiecznych. Mają one formę wspólnej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji, w której wszyscy są zwycięzcami. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach integrujących, zabawach, konkursach sprawnościowych. Imprezy są zachętą dla rodziców do nawiązania bliższej współpracy z placówką.