O nas

Charakterystyka placówki  

Działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie jest kontynuacją Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który powstał 01 sierpnia 1997 roku z przekształcenia, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie, funkcjonujące od 1965 roku Dom Wczasów Dziecięcych.

W poniemieckiej willi, w stylu neoklasycznego pałacyku mieści się Szkoła Podstawowa Nr 4 dla 60 uczniów i internat dla 45 chłopców. Budynek położony jest w 6,5 h kompleksie leśnym, którego część tworzy ”Park Krajobrazowy w Strudze”.

Od początku swego istnienia placówka była przeznaczona dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, zagrożonych  niedostosowaniem społecznym.

Głównymi zadaniami ośrodka jest:

 • umożliwienie uczniom z zaburzeniami zachowania realizację obowiązku szkolnego,
 • wychowanie resocjalizacyjne, zapewniające wychowankom pełnię rozwoju umysłowego i moralno – emocjonalnego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

Główne obszary pracy ośrodka:

1.Kształcenie (realizacja programów nauczania, eliminowanie braków i zaległości edukacyjnych, wyrabianie i usprawnianie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania wiedzy, zapoznanie z dorobkiem kulturalnym regionu i ojczyzny).

2.Wychowanie, opieka, uspołecznienie i samorządność (uczenie i utrwalanie nawyków higienicznych, dbałości o wygląd i zdrowie, uczenie szacunku dla dobra wspólnego, Kształtowanie poczucia przynależności do grupy / tradycja, więzi, patriotyzm, uczenie samodzielności w stawianiu sobie celów i podejmowaniu działań oraz poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie, wdrażanie do pełnienia ról społecznych i rodzinnych …)

3.Postępowanie terapeutyczne ( psycho i socjoterapeutyczne – kształtowanie umiejętności  rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych, trenowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, uświadomienie własnych potrzeb, korygowanie niewłaściwego obrazu wobec siebie, wpajanie wartości akceptowanych społecznie, uczenie zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie u wychowanków umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów, zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami społecznie akceptowanymi, stymulowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych)

4.Profilaktyka

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania określają :

 • ustawa  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  /Dz.U. Nr. 67 z 1996., poz.329 z późniejszymi zmianami /,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U.Nr 109 z 2011, poz.631 z późniejszymi zmianami/,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz.U.Nr 52 z 2005, poz. 466/,
 • rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodewej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61 z 2001r., poz.624 z późniejszymi zmianami/.

Statut Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem klikając na link poniżej.

Statut_MOS1.doc

budynek

Budynek szkoły latem

pic1

Budynek szkoły zimą

DZIEJE „PAŁACU” W SZCZECINIE – WIELGOWIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie mieści się w poniemieckiej willi w stylu neoklasycznego pałacyku. Budynek położony jest w 6,5 ha kompleksie leśnym, którego część tworzy „Park Krajobrazowy w Strudze”. Placówka przeznaczona jest dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat. Oczywiście wiemy, że nie zawsze tak było, dlatego spróbowaliśmy ustalić, kto przebywał tu przed nami. Historia tego miejsca jak i jego okolicy okazała się bardzo interesująca.

Po zakończeniu II wojny światowej rodzina Hansa von Bodenhausena została wysiedlona. Taki los spotkał wielu niemieckich mieszkańców Szczecina. Według wspomnień jednej z córek Bodenhausena, która odwiedziła nasz Ośrodek, otrzymali oni w ramach rekompensaty pałacyk w okolicach Bonn.
Dokładnie, co działo się z Villą Erika po 1945 roku nie wiadomo. Ustalono, że nasz pałac służył koloniom letnim MPK w Szczecinie do 1961 roku. W tym czasie budynek przejęło Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. Utworzono w nim Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych, który istniał do 31.08.1997r. Około 1975 roku budynek został wyłączony z eksploatacji z powodu remontu. Ponownie oddano go do użytku 1.01.1982r. Od1.09.1994r. zmianie uległa nazwa i od tej pory był to Dom Wczasów Dziecięcych.
Zapis z kroniki z roku szkolnego 1961/62 tak przedstawia rozpoczęcia działalności: „…można było z dniem 1 września 1961 r. przejąć budynek główny i przystąpić do organizacji placówki. Trudny to był okres prac. Brak pracowników (woźnego, intendentki i własnej księgowej) oraz trudności z transportem i z zakupem potrzebnego sprzętu nie przeszkodziły w otwarciu pierwszego turnusu wczasów w dniu 20.09.1961 r. Przyjechało 65 chłopców – uczniów klas czwartych szkół podstawowych i … tak rozpoczął się normalny tok codziennych zajęć.
Nie zapominano jednak o codziennych obowiązkach higienicznych i specjalnie do tego celu powołane komisje sprawdzały czystość. Ilustrują to zdjęcia z kroniki z 1962 roku.

Historia do 1945r.

Budynek, w którym obecnie znajduje się Ośrodek był częścią dawnego majątku ziemskiego Henningsholm, znajdującego się nad rzeką Płonią. Zapiski na ten temat po raz pierwszy pojawiają się w księgach ziemskich zakonu Cystersów w 1260 roku jako Hennekenhof, a w 1299 roku widnieje już określenie Hensknenhof. Dokumenty z XVI wieku mówią o Heidereiters-Hof jako o miejscu zamieszkania dozorcy leśnego, który w imieniu zakonu Cystersów, później w imieniu Księcia Pomorskiego, sprawował opiekę nad lasem i pogłowiem zwierzyny.
Nazwa Henningsholm pojawia się dopiero w zapiskach z XVIII wieku i pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Inspektora Henninga, który zasłużył się podczas reformy rolnej na rzecz Cesarstwa. Na podstawie spisu powszechnego z 1791 roku dokonanego na terenie Pomorza, majątek Henningsholm liczył 11 mieszkańców. W 1872 roku podobny spis wykazał: 1 dom i 34 mieszkańców.
W ciągu lat zmieniali się właściciele majątku. Wśród nich byli: Bau Inspector Rottenberg, Herr Schreiber, od którego to około 1884 roku ziemię odkupił Victor von Dewiz, pochodzący ze starego ewangelico-meklembursko-pomorskiego rodu.. Victor von Dewiz w swoim nowym majątku wybudował pałac ze szklanym dachem i z pięknie położonym ogrodem.

3

Pałac Henningsholm

Pod koniec XIX wieku Viktor rozpoczął budowę willi dla swojego syna. Oba pałace zostały połączone podziemnym tunelem. Jedno z trzech wejść do niego znajduje się niedaleko nas, nad rzeką Płonią. Jednakże dziś zimują w nim nietoperze. Pozostałe wejścia zostały zamurowane. Budynek Villi został umieszczony na mapie Sarana z 1899 roku wraz z budynkiem gospodarczym, w którym mieściły się stajnie oraz mieszkania dla służby. W okolicy powstał park, w którym znajdowały się rzadkie gatunki drzew. Jego pozostałości możemy podziwiać do dziś, a w Villi Erika, o której mowa, teraz uczymy się my.

4

Villa Erika 1935r. – obecnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie

Zapewne to herb rodu von Dewizów powinien znajdować się na naszym budynku. Skąd wzięły się trzy księżyce nie wiadomo.

Herb rodu von Dewiz Herb oraz obecnie znajdujący się na budynku

W 1920 roku cały majątek Henningsholm liczył 188 ha, 10 koni, 15 świń i 65 kur. Później właściciel rozpoczął wyprzedawać ziemie, dzieląc ją na poszczególne działki pod budowę domów mieszkalnych w okolicy dzisiejszego Wielgowa i Płoni.
Około 1938 roku majątek odkupuje Hans von Bodenhausen, ale pałac Henningsholm przejmuje wojsko niemieckie. Według „Order de Battle” w okresie od sierpnia do października 1939 roku rezydowało tam dowództwo 1 Floty Powietrznej Luftwaffe, czyli I Armii Powietrznej pod dowództwem Generała Feldmarszałka Alberta Kesselringa. Stąd kierowano m.in. atakami lotniczym na Polskę w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Hans von Bodenhausen wraz z rodziną mieszkał w tym czasie w Villi Erika., czyli w naszym budynku. Od 1941 roku w Hennigsholm mieściła się Szkoła Motorowa S.A., a w 1943 roku ponownie stacjonowało tu Luftwaffe. W latach 1944-45 w pałacu przebywali prawdopodobnie niemieccy żołnierze, rekonwalescenci ze szpitala w Zdunowie.
Dziś są tam tylko pozostałości po dawnej świetności tego miejsca. Pałac Hennigsholm w czasie działań wojennych został oszczędzony. Po wojnie jednak część wyposażenia pałacu i warsztatów została wywieziona do Rosji. Sam pałac został rozebrany a uzyskany materiał został częściowo wykorzystany przez osadników lub wywieziony na odbudowę Warszawy. W nienaruszonym stanie pozostała tylko Villa Erika. Wprawdzie dzisiaj nie możemy już podziwiać fontanny i sadu, ale potrafimy to sobie wyobrazić. Tak według nas mogła wyglądać fontanna i sad:

7
8

A w wolnym czasie można było obejrzeć program telewizyjny

A w wolnym czasie można było obejrzeć program telewizyjny.
Po kilkuletnim remoncie, ponownie uruchomiony Dom Wczasów przeznaczony był dla dzieci z wadami postawy. Prowadzona była gimnastyka korekcyjna, której celem była wstępna korekta złych nawyków oraz wdrożenie do systematycznych ćwiczeń. W czasie trwania sześciotygodniowych turnusów oprócz ćwiczeń, nauki dzieci miały możliwość zmiany klimatu i poznawały atrakcje turystyczne nie tylko Szczecina, ale i innych miejscowości pomorskich jak: Kołobrzeg, Świnoujście, Pyrzyce, Stargard.
W latach 90-tych turnusy uległy skróceniu do 2-3 tygodni. Przyjeżdżały dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych (w większości ze Śląska). Głównym celem tych wyjazdów była zmiana klimatu, integracja zespołu klasowego – grupy rówieśniczej poprzez wspólną naukę, zabawy oraz poznawanie atrakcji przyrodniczo-kulturalnych. Obecnie ta forma wypoczynku to tzw. zielone szkoły.
Dzięki temu, że przyjmowane były dzieci z obecnych województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego możliwe były wyjazdy dzieci szkół szczecińskich do ośrodków między innymi w Szklarskiej Porębie, w Wałbrzychu.
W okresie letnim (lata 1984 -2000) w naszej placówce Ministerstwo Oświaty i Wychowania we współpracy z Towarzystwem Polonia, późniejszym Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, skupiającym Polaków na obczyźnie, organizowało wypoczynek dla dzieci z zagranicy pochodzenia polskiego. Były to tzw. kolonie polonijne.
W 1984 roku przebywali tu koloniści z Węgier, a rok później jak podaje Kurier Szczeciński z tego okresu: „… w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Wielgowie zamieszkali na cały lipiec młodzi goście z Austrii, Grecji, Kanady, Szwajcarii, Włoch oraz ich polscy koledzy – drużyna harcerzy z Gryfina i uczniowie m.in. z Warszawy oraz Szczecina …”. Przez te lata przewinęły się dzieci polskiego pochodzenia niemal z całego świata.
Głównym założeniem wychowawczym tych kolonii a zarazem najbardziej odpowiadającym potrzebom dzieci i młodzieży był wypoczynek czynny, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, poznania skrawka ziemi naszych przodków i obcowania z potoczną mową polską. Część swoich wakacji poświęcały więc one na codzienną naukę języka polskiego (w grupach dobranych odpowiednio do stopnia jego opanowania). Dzieciom organizowano również wycieczki między innymi do Warszawy, Poznania, Krakowa, Świnoujścia. Poznawały też Szczecin pod względem kulturalnym, uczestnicząc w przedstawieniach teatralnych, zwiedzając muzea. Poprzez wspólne wyjazdy, dyskoteki, gry i zabawy, umacniały się zawarte w tym czasie międzynarodowe przyjaźnie.
Od 1.08.1997r. z przekształcenia Dom Wczasów Dziecięcych, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 1997 r., powstał Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla chłopców z zaburzeniami zachowania. 1.09.2005r. zmieniono nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3, a od 1.09.2006 r. funkcjonuje on jako Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie.
To właśnie tej placówki jesteśmy wychowankami i dalszą część historii tego miejsca będziemy teraz tworzyć my!

Działania szkoły
Proces dydaktyczny prowadzony jest na poziomie drugiego etapu edukacyjnego ( klasy IV – VI szkoły podstawowej). Program realizowany jest w klasach liczących od 8 do 15 uczniów. Zadaniem szkoły jest również eliminowanie braków i zaległości szkolnych.
Z uwagi na różny poziom intelektualny uczniów w klasie, duże znaczenie ma nauczanie indywidualne, tak by realizowany materiał był dostosowany do możliwości danego ucznia. Szkole, oprócz działalności dydaktycznej przypada odpowiedzialność za wychowanie i socjalizację dzieci.
Wielu autorów stwierdza, że jedną z przyczyn niedostosowania społecznego są niepowodzenia szkolne. W większości przypadków najpierw występuje opóźnienie szkolne, a niedostosowane formy zachowania są na nie reakcją. Zadaniem szkoły jest, więc nie tylko przezwyciężanie niepowodzeń uczniów, ale również zapobieganie narastaniu niekorzystnych objawów powodujących niedostosowanie społeczne.

Działalność terapeutyczna
Aby radzić sobie z przejawami zaburzonego zachowania i pomóc wychowankom w przezwyciężaniu trudności, prowadzimy szereg działań terapeutycznych i profilaktycznych. Podstawą naszych działań jest pełna diagnoza dziecka. Dokonują jej zarówno wychowawcy, nauczyciele jak i specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda.

Socjoterapia

Zdaniem K. Sawickiej „przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.
Umożliwia ona uczestnikom skorygowanie sądów o rzeczywistości, zmianę sposobów zachowania i odreagowanie emocjonalne. Wszystko to odbywa się w ramach pracy grupowej.
W ramach zajęć socjoterapeutycznych w naszym ośrodku realizowane są między innymi dwa programy autorskie: program adaptacyjny „Koziołek”, którego celem jest ułatwienie dzieciom adaptacji do warunków panujących w placówce i program „Jesteśmy razem”, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu agresji wśród naszych wychowanków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest skonstruowany w ten sposób, aby przypomnieć, utrwalić, a czasami nauczyć podstaw z języka polskiego i matematyki. Poziom wymagań dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów. W przypadku najsłabszych prowadzona jest praca indywidualna. W ramach zajęć wykorzystywane są gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić chłopcom opanowanie danego materiału. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w małych grupach.

Kinezjologia edukacyjna

Procesy myślenia i uczenia przebiegają nie tylko w głowie. Ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ruchów aż do późnej starości. Twórca gimnastyki mózgu P. Dennison, stworzył program, aby pomóc dzieciom mającym problemy z czytaniem i pisaniem. Zestaw proponowanych przez niego ćwiczeń poprawia samopoczucie, obniża poziom stresu, zwiększa wiarę w powodzenie i dodaje pozytywnej energii. „Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison. Zajęcia z kinezjologii w naszym Ośrodku odbywają się regularnie, w małych grupach, a ich główne cele to:

 • zbudowanie pozytywnej atmosfery pracy w grupie;
 • nauczenie ćwiczeń z „Gimnastyki Mózgu”;
 • zmniejszenia napięć mięśni powstających w wyniku stresu;
 • udoskonalenie koordynacji motorycznej;
 • zwiększenie integracji pracy mózgu i ciała;
 • poprawa techniki czytania i pisania;
 • doskonalenie umiejętności arytmetycznych.
Trening zastępowania agresji

Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są z grupą wychowawczą raz w tygodniu. Oparte są na programie Goldstaina i jego współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu Syracuse w USA. Naukową podstawą programu jest teoria uczenia się społecznego oraz badania Bandury i Waltersa nad agresją. Na tej podstawie został opracowany zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami konstruktywnymi.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla chłopców mających wady wymowy, w celu pokonania trudności z komunikacją ustną i pisemną. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu nowego wychowanka w placówce, logopeda dokonuje wstępnej diagnozy. W razie potrzeby kieruje dziecko na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną, foniatryczną i audiologiczną.    Pracownia logopedyczna wyposażona jest w multimedialny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii mowy i języka. Prowadzone są również ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania.

Działalność wychowawcza
Czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu niedostosowania społecznego jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci.
Praca wychowawcza w ośrodku polega na pełnym programowaniu czasu wolnego wychowanków. Wychowawcy planują i organizują takie zajęcia, by wykorzystać w nich mocne strony i aktywność dzieci, a zaoszczędzić im niepotrzebnych , negatywnych bodźców.
Udział w zorganizowanych zajęciach pozwala na zdobycie wielu ciekawych informacji o otaczającym środowisku, rozwijaniu własnych zainteresowań kształceniu nowych, przydatnych w dalszym życiu umiejętności.
Zajęcia rozwijają zainteresowania, ale także uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza i terapeutyczna prowadzona jest na trzech poziomach oddziaływań: -oddziaływania na całą społeczność wychowawczą -oddziaływania na społeczność w grupach -praca indywidualna z każdym z wychowanków.

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań.

Szkolne Koło SKKT

Turystyka w socjoterapii w znacznym stopniu odpowiada na potrzebę aktywności i zabawy ruchowej dziecka, sprzyja ukojeniu układy nerwowego przez kontakt z przyrodą, inspiruje rozwój zainteresowań m.in. muzycznych, sportowych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, łagodzi zaburzenia funkcji poznawczych, daje możliwość społecznego działania, zacieśniania więzi między dziećmi i dorosłymi, powoduje zmiany zachowania na społecznie aprobowane, zdrowe, korzystne (dla siebie i innych).
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK (rajdy, imprezy plenerowe). Mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia, zdobywamy kolejne odznaki turystyczne i puchary. Zajęcia turystyczne prowadzone są również w czasie wakacji jako forma wypoczynku letniego.

 

Koło "Ligi Morskiej"

   Pogram „Edukacji Morskiej” powstał na bazie głównych założeń działalności „Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, promującego morski charakter Szczecina.
Naszą wiedzę i praktykę w zakresie żeglarstwa szlifujemy w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu, w trakcie praktycznych zajęć „pod żaglami”, zdobywając kolejne sprawności żeglarskie. Uwieńczeniem całorocznych zmagań jest biwak i letni obóz żeglarski. Chociaż w tej chwili najlepiej wychodzi nam rola balastu( na lewej lub prawej burcie0 to jesteśmy pewni, że w każdym z nas drzemie Wilk Morski.

 

lm

Koło realizujące program "Wychowanie przez sztukę"

Chłopcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć „Wychowanie przez sztukę”. Sprzyjają one wyciszeniu i uwrażliwianiu wychowanków, wpływają na pozytywne odbieranie świata, wywołują korzystne zmiany w systemie wartości. Zwiedzamy muzea, galerie, wystawy, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Szczecina.
Realizacja programu stwarza wychowankom możliwości wydobycia z siebie ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie Dąbiu uczestniczą w warsztatach ceramicznych pracowni gliny. Głównym ich celem jest wielostronne zapoznanie dzieci z zanikającą i rzadko dziś spotykaną pracą ceramika. Udział w zajęciach zaowocował współpracą z młodzieżą niemiecką z Groß-Pinow Bierzemy udział we wspólnych warsztatach ceramicznych w trakcie których chłopcy uczą się nowych umiejętności. Może się to kiedyś przyda.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2007 r. odbyły się polsko -niemieckie warsztaty fotograficzno- malarskie. Celem spotkania młodzieży było wspólne poznawanie historii i piękna Małej Ojczyzny- części Euroregionu Pomerania. Były to warsztaty o formule „Mistrz-uczeń”- wychowankowie uczestniczący w tych warsztatach mogli obserwować artystów malarzy i fotografików a później tworzyć własne prace malarskie oraz fotografie.

 

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zaplanowanie działań związanych z edukacją ekologiczną zaowocowało powstaniem Szkolnego Koła LOP, do którego należy 25 wychowanków. Wykorzystując naturalne otoczenie ośrodka realizują oni program wychowania ekologicznego „Przyjaciele Przyrody”.

Zajęcia sportowe

Potrzeba podnoszenia sprawności fizycznej realizowana jest w zajęciach sportowych w siłowni, na boisku oraz sali gimnastycznej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wielgowie.

Działania profilaktyczne to nie tylko realizacja programów. Nabywane umiejętności społeczne utrwalane są poprzez uczestnictwo chłopców w różnych rodzajach zajęć praktycznych, wynikających z :

 • inicjowania i wspierania samorządowej działalności wychowanków.
 • kontynuowania redagowania gazetki ośrodkowej „Dzieje 2”.
 • kultywowania tradycji świąt i rocznic narodowych,
 • organizowania imprez okolicznościowych.

Wśród nich na stałe do kalendarza imprez wpisały się: „Rodzinna Majówka” – coroczna impreza odbywająca się w maju, jesienne „Grzybobranie” i Spotkania Wigilijne, Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i wychowawcy, a także całe rodziny naszych podopiecznych. Mają one formę wspólnej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji, w której wszyscy są zwycięzcami. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach integrujących, zabawach, konkursach sprawnościowych. Imprezy są zachętą dla rodziców do nawiązania bliższej współpracy z placówką.