O nas

Charakterystyka placówki  

Działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie jest kontynuacją Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który powstał 01 sierpnia 1997 roku z przekształcenia, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie, funkcjonujące od 1965 roku Dom Wczasów Dziecięcych.

W poniemieckiej willi, w stylu neoklasycznego pałacyku mieści się Szkoła Podstawowa Nr 4 dla 60 uczniów i internat dla 45 chłopców. Budynek położony jest w 6,5 h kompleksie leśnym, którego część tworzy ”Park Krajobrazowy w Strudze”.

Od początku swego istnienia placówka była przeznaczona dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, zagrożonych  niedostosowaniem społecznym.

Głównymi zadaniami ośrodka jest:

 • umożliwienie uczniom z zaburzeniami zachowania realizację obowiązku szkolnego,
 • wychowanie resocjalizacyjne, zapewniające wychowankom pełnię rozwoju umysłowego i moralno – emocjonalnego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

Główne obszary pracy ośrodka:

1.Kształcenie (realizacja programów nauczania, eliminowanie braków i zaległości edukacyjnych, wyrabianie i usprawnianie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania wiedzy, zapoznanie z dorobkiem kulturalnym regionu i ojczyzny).

2.Wychowanie, opieka, uspołecznienie i samorządność (uczenie i utrwalanie nawyków higienicznych, dbałości o wygląd i zdrowie, uczenie szacunku dla dobra wspólnego, Kształtowanie poczucia przynależności do grupy / tradycja, więzi, patriotyzm, uczenie samodzielności w stawianiu sobie celów i podejmowaniu działań oraz poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie, wdrażanie do pełnienia ról społecznych i rodzinnych …)

3.Postępowanie terapeutyczne ( psycho i socjoterapeutyczne – kształtowanie umiejętności  rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych, trenowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, uświadomienie własnych potrzeb, korygowanie niewłaściwego obrazu wobec siebie, wpajanie wartości akceptowanych społecznie, uczenie zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie u wychowanków umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów, zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami społecznie akceptowanymi, stymulowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych)

4.Profilaktyka

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania określają :

 • ustawa  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  /Dz.U. Nr. 67 z 1996., poz.329 z późniejszymi zmianami /,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U.Nr 109 z 2011, poz.631 z późniejszymi zmianami/,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz.U.Nr 52 z 2005, poz. 466/,
 • rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodewej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61 z 2001r., poz.624 z późniejszymi zmianami/.

Budynek szkoły latem

Budynek szkoły zimą

DZIEJE “PAŁACU” W SZCZECINIE – WIELGOWIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie mieści się w poniemieckiej willi w stylu neoklasycznego pałacyku. Budynek położony jest w 6,5 ha kompleksie leśnym, którego część tworzy “Park Krajobrazowy w Strudze”. Placówka przeznaczona jest dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat. Oczywiście wiemy, że nie zawsze tak było, dlatego spróbowaliśmy ustalić, kto przebywał tu przed nami. Historia tego miejsca jak i jego okolicy okazała się bardzo interesująca.

Po zakończeniu II wojny światowej rodzina Hansa von Bodenhausena została wysiedlona. Taki los spotkał wielu niemieckich mieszkańców Szczecina. Według wspomnień jednej z córek Bodenhausena, która odwiedziła nasz Ośrodek, otrzymali oni w ramach rekompensaty pałacyk w okolicach Bonn.
Dokładnie, co działo się z Villą Erika po 1945 roku nie wiadomo. Ustalono, że nasz pałac służył koloniom letnim MPK w Szczecinie do 1961 roku. W tym czasie budynek przejęło Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. Utworzono w nim Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych, który istniał do 31.08.1997r. Około 1975 roku budynek został wyłączony z eksploatacji z powodu remontu. Ponownie oddano go do użytku 1.01.1982r. Od1.09.1994r. zmianie uległa nazwa i od tej pory był to Dom Wczasów Dziecięcych.
Zapis z kroniki z roku szkolnego 1961/62 tak przedstawia rozpoczęcia działalności: “…można było z dniem 1 września 1961 r. przejąć budynek główny i przystąpić do organizacji placówki. Trudny to był okres prac. Brak pracowników (woźnego, intendentki i własnej księgowej) oraz trudności z transportem i z zakupem potrzebnego sprzętu nie przeszkodziły w otwarciu pierwszego turnusu wczasów w dniu 20.09.1961 r. Przyjechało 65 chłopców – uczniów klas czwartych szkół podstawowych i … tak rozpoczął się normalny tok codziennych zajęć.
Nie zapominano jednak o codziennych obowiązkach higienicznych i specjalnie do tego celu powołane komisje sprawdzały czystość. Ilustrują to zdjęcia z kroniki z 1962 roku.

Historia do 1945r.

Budynek, w którym obecnie znajduje się Ośrodek był częścią dawnego majątku ziemskiego Henningsholm, znajdującego się nad rzeką Płonią. Zapiski na ten temat po raz pierwszy pojawiają się w księgach ziemskich zakonu Cystersów w 1260 roku jako Hennekenhof, a w 1299 roku widnieje już określenie Hensknenhof. Dokumenty z XVI wieku mówią o Heidereiters-Hof jako o miejscu zamieszkania dozorcy leśnego, który w imieniu zakonu Cystersów, później w imieniu Księcia Pomorskiego, sprawował opiekę nad lasem i pogłowiem zwierzyny.
Nazwa Henningsholm pojawia się dopiero w zapiskach z XVIII wieku i pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Inspektora Henninga, który zasłużył się podczas reformy rolnej na rzecz Cesarstwa. Na podstawie spisu powszechnego z 1791 roku dokonanego na terenie Pomorza, majątek Henningsholm liczył 11 mieszkańców. W 1872 roku podobny spis wykazał: 1 dom i 34 mieszkańców.
W ciągu lat zmieniali się właściciele majątku. Wśród nich byli: Bau Inspector Rottenberg, Herr Schreiber, od którego to około 1884 roku ziemię odkupił Victor von Dewiz, pochodzący ze starego ewangelico-meklembursko-pomorskiego rodu.. Victor von Dewiz w swoim nowym majątku wybudował pałac ze szklanym dachem i z pięknie położonym ogrodem.

Pałac Henningsholm

Pod koniec XIX wieku Viktor rozpoczął budowę willi dla swojego syna. Oba pałace zostały połączone podziemnym tunelem. Jedno z trzech wejść do niego znajduje się niedaleko nas, nad rzeką Płonią. Jednakże dziś zimują w nim nietoperze. Pozostałe wejścia zostały zamurowane. Budynek Villi został umieszczony na mapie Sarana z 1899 roku wraz z budynkiem gospodarczym, w którym mieściły się stajnie oraz mieszkania dla służby. W okolicy powstał park, w którym znajdowały się rzadkie gatunki drzew. Jego pozostałości możemy podziwiać do dziś, a w Villi Erika, o której mowa, teraz uczymy się my.

Villa Erika 1935r. – obecnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie

Zapewne to herb rodu von Dewizów powinien znajdować się na naszym budynku. Skąd wzięły się trzy księżyce nie wiadomo.

Herb rodu von Dewiz Herb oraz obecnie znajdujący się na budynku

W 1920 roku cały majątek Henningsholm liczył 188 ha, 10 koni, 15 świń i 65 kur. Później właściciel rozpoczął wyprzedawać ziemie, dzieląc ją na poszczególne działki pod budowę domów mieszkalnych w okolicy dzisiejszego Wielgowa i Płoni.
Około 1938 roku majątek odkupuje Hans von Bodenhausen, ale pałac Henningsholm przejmuje wojsko niemieckie. Według “Order de Battle” w okresie od sierpnia do października 1939 roku rezydowało tam dowództwo 1 Floty Powietrznej Luftwaffe, czyli I Armii Powietrznej pod dowództwem Generała Feldmarszałka Alberta Kesselringa. Stąd kierowano m.in. atakami lotniczym na Polskę w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Hans von Bodenhausen wraz z rodziną mieszkał w tym czasie w Villi Erika., czyli w naszym budynku. Od 1941 roku w Hennigsholm mieściła się Szkoła Motorowa S.A., a w 1943 roku ponownie stacjonowało tu Luftwaffe. W latach 1944-45 w pałacu przebywali prawdopodobnie niemieccy żołnierze, rekonwalescenci ze szpitala w Zdunowie.
Dziś są tam tylko pozostałości po dawnej świetności tego miejsca. Pałac Hennigsholm w czasie działań wojennych został oszczędzony. Po wojnie jednak część wyposażenia pałacu i warsztatów została wywieziona do Rosji. Sam pałac został rozebrany a uzyskany materiał został częściowo wykorzystany przez osadników lub wywieziony na odbudowę Warszawy. W nienaruszonym stanie pozostała tylko Villa Erika. Wprawdzie dzisiaj nie możemy już podziwiać fontanny i sadu, ale potrafimy to sobie wyobrazić. Tak według nas mogła wyglądać fontanna i sad:

A w wolnym czasie można było obejrzeć program telewizyjny

A w wolnym czasie można było obejrzeć program telewizyjny.
Po kilkuletnim remoncie, ponownie uruchomiony Dom Wczasów przeznaczony był dla dzieci z wadami postawy. Prowadzona była gimnastyka korekcyjna, której celem była wstępna korekta złych nawyków oraz wdrożenie do systematycznych ćwiczeń. W czasie trwania sześciotygodniowych turnusów oprócz ćwiczeń, nauki dzieci miały możliwość zmiany klimatu i poznawały atrakcje turystyczne nie tylko Szczecina, ale i innych miejscowości pomorskich jak: Kołobrzeg, Świnoujście, Pyrzyce, Stargard.
W latach 90-tych turnusy uległy skróceniu do 2-3 tygodni. Przyjeżdżały dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych (w większości ze Śląska). Głównym celem tych wyjazdów była zmiana klimatu, integracja zespołu klasowego – grupy rówieśniczej poprzez wspólną naukę, zabawy oraz poznawanie atrakcji przyrodniczo-kulturalnych. Obecnie ta forma wypoczynku to tzw. zielone szkoły.
Dzięki temu, że przyjmowane były dzieci z obecnych województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego możliwe były wyjazdy dzieci szkół szczecińskich do ośrodków między innymi w Szklarskiej Porębie, w Wałbrzychu.
W okresie letnim (lata 1984 -2000) w naszej placówce Ministerstwo Oświaty i Wychowania we współpracy z Towarzystwem Polonia, późniejszym Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”, skupiającym Polaków na obczyźnie, organizowało wypoczynek dla dzieci z zagranicy pochodzenia polskiego. Były to tzw. kolonie polonijne.
W 1984 roku przebywali tu koloniści z Węgier, a rok później jak podaje Kurier Szczeciński z tego okresu: “… w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Wielgowie zamieszkali na cały lipiec młodzi goście z Austrii, Grecji, Kanady, Szwajcarii, Włoch oraz ich polscy koledzy – drużyna harcerzy z Gryfina i uczniowie m.in. z Warszawy oraz Szczecina …”. Przez te lata przewinęły się dzieci polskiego pochodzenia niemal z całego świata.
Głównym założeniem wychowawczym tych kolonii a zarazem najbardziej odpowiadającym potrzebom dzieci i młodzieży był wypoczynek czynny, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, poznania skrawka ziemi naszych przodków i obcowania z potoczną mową polską. Część swoich wakacji poświęcały więc one na codzienną naukę języka polskiego (w grupach dobranych odpowiednio do stopnia jego opanowania). Dzieciom organizowano również wycieczki między innymi do Warszawy, Poznania, Krakowa, Świnoujścia. Poznawały też Szczecin pod względem kulturalnym, uczestnicząc w przedstawieniach teatralnych, zwiedzając muzea. Poprzez wspólne wyjazdy, dyskoteki, gry i zabawy, umacniały się zawarte w tym czasie międzynarodowe przyjaźnie.
Od 1.08.1997r. z przekształcenia Dom Wczasów Dziecięcych, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 1997 r., powstał Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla chłopców z zaburzeniami zachowania. 1.09.2005r. zmieniono nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3, a od 1.09.2006 r. funkcjonuje on jako Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie.
To właśnie tej placówki jesteśmy wychowankami i dalszą część historii tego miejsca będziemy teraz tworzyć my!

Działania szkoły
Proces dydaktyczny prowadzony jest na poziomie drugiego etapu edukacyjnego ( klasy IV – VI szkoły podstawowej). Program realizowany jest w klasach liczących od 8 do 15 uczniów. Zadaniem szkoły jest również eliminowanie braków i zaległości szkolnych.
Z uwagi na różny poziom intelektualny uczniów w klasie, duże znaczenie ma nauczanie indywidualne, tak by realizowany materiał był dostosowany do możliwości danego ucznia. Szkole, oprócz działalności dydaktycznej przypada odpowiedzialność za wychowanie i socjalizację dzieci.
Wielu autorów stwierdza, że jedną z przyczyn niedostosowania społecznego są niepowodzenia szkolne. W większości przypadków najpierw występuje opóźnienie szkolne, a niedostosowane formy zachowania są na nie reakcją. Zadaniem szkoły jest, więc nie tylko przezwyciężanie niepowodzeń uczniów, ale również zapobieganie narastaniu niekorzystnych objawów powodujących niedostosowanie społeczne.

Działalność terapeutyczna
Aby radzić sobie z przejawami zaburzonego zachowania i pomóc wychowankom w przezwyciężaniu trudności, prowadzimy szereg działań terapeutycznych i profilaktycznych. Podstawą naszych działań jest pełna diagnoza dziecka. Dokonują jej zarówno wychowawcy, nauczyciele jak i specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda.

Socjoterapia

Zdaniem K. Sawickiej “przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.
Umożliwia ona uczestnikom skorygowanie sądów o rzeczywistości, zmianę sposobów zachowania i odreagowanie emocjonalne. Wszystko to odbywa się w ramach pracy grupowej.
W ramach zajęć socjoterapeutycznych w naszym ośrodku realizowane są między innymi dwa programy autorskie: program adaptacyjny “Koziołek”, którego celem jest ułatwienie dzieciom adaptacji do warunków panujących w placówce i program “Jesteśmy razem”, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu agresji wśród naszych wychowanków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest skonstruowany w ten sposób, aby przypomnieć, utrwalić, a czasami nauczyć podstaw z języka polskiego i matematyki. Poziom wymagań dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów. W przypadku najsłabszych prowadzona jest praca indywidualna. W ramach zajęć wykorzystywane są gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić chłopcom opanowanie danego materiału. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w małych grupach.

Kinezjologia edukacyjna

Procesy myślenia i uczenia przebiegają nie tylko w głowie. Ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ruchów aż do późnej starości. Twórca gimnastyki mózgu P. Dennison, stworzył program, aby pomóc dzieciom mającym problemy z czytaniem i pisaniem. Zestaw proponowanych przez niego ćwiczeń poprawia samopoczucie, obniża poziom stresu, zwiększa wiarę w powodzenie i dodaje pozytywnej energii. “Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison. Zajęcia z kinezjologii w naszym Ośrodku odbywają się regularnie, w małych grupach, a ich główne cele to:

 • zbudowanie pozytywnej atmosfery pracy w grupie;
 • nauczenie ćwiczeń z “Gimnastyki Mózgu”;
 • zmniejszenia napięć mięśni powstających w wyniku stresu;
 • udoskonalenie koordynacji motorycznej;
 • zwiększenie integracji pracy mózgu i ciała;
 • poprawa techniki czytania i pisania;
 • doskonalenie umiejętności arytmetycznych.
Trening zastępowania agresji

Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są z grupą wychowawczą raz w tygodniu. Oparte są na programie Goldstaina i jego współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu Syracuse w USA. Naukową podstawą programu jest teoria uczenia się społecznego oraz badania Bandury i Waltersa nad agresją. Na tej podstawie został opracowany zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami konstruktywnymi.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla chłopców mających wady wymowy, w celu pokonania trudności z komunikacją ustną i pisemną. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu nowego wychowanka w placówce, logopeda dokonuje wstępnej diagnozy. W razie potrzeby kieruje dziecko na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną, foniatryczną i audiologiczną.    Pracownia logopedyczna wyposażona jest w multimedialny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii mowy i języka. Prowadzone są również ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania.

Działalność wychowawcza
Czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu niedostosowania społecznego jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci.
Praca wychowawcza w ośrodku polega na pełnym programowaniu czasu wolnego wychowanków. Wychowawcy planują i organizują takie zajęcia, by wykorzystać w nich mocne strony i aktywność dzieci, a zaoszczędzić im niepotrzebnych , negatywnych bodźców.
Udział w zorganizowanych zajęciach pozwala na zdobycie wielu ciekawych informacji o otaczającym środowisku, rozwijaniu własnych zainteresowań kształceniu nowych, przydatnych w dalszym życiu umiejętności.
Zajęcia rozwijają zainteresowania, ale także uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza i terapeutyczna prowadzona jest na trzech poziomach oddziaływań: -oddziaływania na całą społeczność wychowawczą -oddziaływania na społeczność w grupach -praca indywidualna z każdym z wychowanków.

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań.

Szkolne Koło SKKT

Turystyka w socjoterapii w znacznym stopniu odpowiada na potrzebę aktywności i zabawy ruchowej dziecka, sprzyja ukojeniu układy nerwowego przez kontakt z przyrodą, inspiruje rozwój zainteresowań m.in. muzycznych, sportowych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, łagodzi zaburzenia funkcji poznawczych, daje możliwość społecznego działania, zacieśniania więzi między dziećmi i dorosłymi, powoduje zmiany zachowania na społecznie aprobowane, zdrowe, korzystne (dla siebie i innych).
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK (rajdy, imprezy plenerowe). Mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia, zdobywamy kolejne odznaki turystyczne i puchary. Zajęcia turystyczne prowadzone są również w czasie wakacji jako forma wypoczynku letniego.

 

Koło "Ligi Morskiej"

   Pogram “Edukacji Morskiej” powstał na bazie głównych założeń działalności “Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, promującego morski charakter Szczecina.
Naszą wiedzę i praktykę w zakresie żeglarstwa szlifujemy w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu, w trakcie praktycznych zajęć “pod żaglami”, zdobywając kolejne sprawności żeglarskie. Uwieńczeniem całorocznych zmagań jest biwak i letni obóz żeglarski. Chociaż w tej chwili najlepiej wychodzi nam rola balastu( na lewej lub prawej burcie0 to jesteśmy pewni, że w każdym z nas drzemie Wilk Morski.

 

lm

Koło realizujące program "Wychowanie przez sztukę"

Chłopcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć “Wychowanie przez sztukę”. Sprzyjają one wyciszeniu i uwrażliwianiu wychowanków, wpływają na pozytywne odbieranie świata, wywołują korzystne zmiany w systemie wartości. Zwiedzamy muzea, galerie, wystawy, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Szczecina.
Realizacja programu stwarza wychowankom możliwości wydobycia z siebie ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie Dąbiu uczestniczą w warsztatach ceramicznych pracowni gliny. Głównym ich celem jest wielostronne zapoznanie dzieci z zanikającą i rzadko dziś spotykaną pracą ceramika. Udział w zajęciach zaowocował współpracą z młodzieżą niemiecką z Groß-Pinow Bierzemy udział we wspólnych warsztatach ceramicznych w trakcie których chłopcy uczą się nowych umiejętności. Może się to kiedyś przyda.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2007 r. odbyły się polsko -niemieckie warsztaty fotograficzno- malarskie. Celem spotkania młodzieży było wspólne poznawanie historii i piękna Małej Ojczyzny- części Euroregionu Pomerania. Były to warsztaty o formule “Mistrz-uczeń”- wychowankowie uczestniczący w tych warsztatach mogli obserwować artystów malarzy i fotografików a później tworzyć własne prace malarskie oraz fotografie.

 

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zaplanowanie działań związanych z edukacją ekologiczną zaowocowało powstaniem Szkolnego Koła LOP, do którego należy 25 wychowanków. Wykorzystując naturalne otoczenie ośrodka realizują oni program wychowania ekologicznego “Przyjaciele Przyrody”.

Zajęcia sportowe

Potrzeba podnoszenia sprawności fizycznej realizowana jest w zajęciach sportowych w siłowni, na boisku oraz sali gimnastycznej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wielgowie.

Działania profilaktyczne to nie tylko realizacja programów. Nabywane umiejętności społeczne utrwalane są poprzez uczestnictwo chłopców w różnych rodzajach zajęć praktycznych, wynikających z :

 • inicjowania i wspierania samorządowej działalności wychowanków.
 • kontynuowania redagowania gazetki ośrodkowej “Dzieje 2”.
 • kultywowania tradycji świąt i rocznic narodowych,
 • organizowania imprez okolicznościowych.

Wśród nich na stałe do kalendarza imprez wpisały się: “Rodzinna Majówka” – coroczna impreza odbywająca się w maju, jesienne “Grzybobranie” i Spotkania Wigilijne, Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i wychowawcy, a także całe rodziny naszych podopiecznych. Mają one formę wspólnej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji, w której wszyscy są zwycięzcami. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach integrujących, zabawach, konkursach sprawnościowych. Imprezy są zachętą dla rodziców do nawiązania bliższej współpracy z placówką.

 

 

 

S T A T U T

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1

w Szczecinie

  

ROZDZIAŁY

I          NAZWA

II        INFORMACJE O OŚRODKU

III      ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY

 IV      CELE I ZADANIA OŚRODKA

V        ORGANY OŚRODKA 

 VI      ORGANIZACJA OŚRODKA

VII     ORGANIZACJA OPIEKI  I  BEZPIECZEŃSTWO

VIII    PRACOWNICY OŚRODKA

IX       WYCHOWANKOWIE

X        WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

XI       DOKUMENTACJA OŚRODKA

XII     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ROZDZIAŁ I – NAZWA

 • 1
 1. Nazwa placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1
 2. Siedziba placówki: 70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17,

 

ROZDZIAŁ II –  INFORMACJE O OŚRODKU

 • 2
 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 jest publiczną placówką oświatową dla dzieci
  i młodzieży z zaburzeniami zachowania zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami IV-VIII.
 3. Szkoła podstawowa jest placówką oświatową bez obwodu szkolnego.
 4. Cykl kształcenia w szkole podstawowej zakończony zostaje w ostatnim roku nauki egzaminem ośmioklasisty, sprawdzającym wiadomości i umiejętności uczniaokreślone
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • Ośrodku- należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Statucie– należy  przez to rozumieć statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1w Szczecinie
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
  w Szczecinie;
 • Nauczycielach- należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Wychowanku- należy przez to rozumieć wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Szkole– należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Uczniu- należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Klasie – należy przez to rozumieć oddział Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

ROZDZIAŁ III – ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY

 • 3
 1. Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 jest Rada Miasta Szczecin,
  z siedzibą:70-456 Szczecin,pl. Armii Krajowej 1
 2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 3. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Szczecin

ROZDZIAŁ IV – CELE I ZADANIA OŚRODKA

 • 4
 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1, zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką dla chłopców
  w normie intelektualnej, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się
  i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii.
 • 5
 1. Ośrodek świadczy usługi edukacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom
  i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 2. Ośrodek jest placówką feryjną świadczącą opiekę wychowankom przez wszystkie dni tygodnia, przez cały rok szkolny.
 3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ferii szkolnych, oraz przerw świątecznych wynikają z odrębnych przepisów.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się funkcjonowanie placówki w okresie ferii letnich
  i zimowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 • 6
 1. Celem Ośrodka jest eliminowanie u wychowanków przejawów zaburzeń zachowania,przygotowanie do dalszej edukacji po opuszczeniu placówki oraz przygotowanie
  do odpowiedzialnego zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi życia
  po opuszczeniu ośrodka.
 2. Do zadań placówki wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz programu wychowawczo- profilaktycznego należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości   psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;
 • umożliwienie realizowania obowiązku szkolnego z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych każdego ucznia;
 • umożliwienie wychowankom wszechstronnego rozwojuemocjonalno-społecznego;
 • umożliwieni nabywaniaumiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie
  w środowisku rodzinnym i społecznym;
 • zapewnienie wychowankom pomocyw wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków;
 • udzielanie pomocy rodzicom w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.
 1. Zadania, o których mowa w punkcie 2, realizowane są głównie poprzez:
 • zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz negatywnymi zjawiskami społecznymi;
 • organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych
  i innych o charakterze terapeutycznym;
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
 • organizowanie zajęć sportowych, turystycznych , rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych;
 • umożliwienie wychowankom udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska;
 • stwarzanie warunków do rozwoju poczucia tożsamości narodowej i przynależności
  do społeczności lokalnej;
 • umożliwienie wychowankom podtrzymywania i rozwijania praktyk religijnych zgodnie z wolą rodziców, z poszanowaniem praw dziecka;
 • uczenie zasad zdrowego stylu życia i propagowanie zachowań proekologicznych;
 • organizowanie pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego rodzicom
  wychowanków, w zakresie doskonalenia ich kompetencji wychowawczych oraz unikania zachowań ryzykownych.
 1. Realizacja zadań Ośrodka opiera się na zintegrowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej, profilaktycznej, terapeutycznej i opiekuńczej szkoły i grup wychowawczych, w szczególności poprzez:
 • wspieranie rozwoju wychowanków w oparciu owielospecjalistyczną diagnozę i ocenę poziomufunkcjonowania wychowanka, wskazującą jegomocne strony oraz potencjał rozwojowy
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych
  w stosunku do każdego wychowanka;
 • organizację procesu edukacyjnego, w sposób  zapewniający zdobywanie przez uczniów wiedzy ogólnej na poziomie dostosowanym do ich indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych;
 • organizację zajęć wychowawczychzapewniającąbezpieczeństwo wychowanków oraz optymalne warunki nabywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • stosowanie form i metod pracy dających możliwość wielozmysłowego poznawania otaczającej rzeczywistości;
 • organizowanie zajęć terapeutycznych korygujących zaburzone zachowania;
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez angażowanie wychowanków w życie ośrodka
  i środowiska społecznego;
 • systematyczną i stałą współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 1. Szczegółowe zadania i sposoby ich wykonania określają:
  • Program Wychowawczo- Profilaktyczny;
  • OśrodkoweZasady Oceniania;
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania,
  • Procedury postępowania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1;
  • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny;
  • Programy zajęć rozwijających zainteresowania;
  • Programy i plany zajęć specjalistycznych, w tym socjoterapii.
  • 7
 2. W celu pełnej realizacji zadań placówki, Ośrodek może współpracować z poradniąpsychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w zakresie:
 • pomocy w diagnozowaniu przyczyn trudności wychowanka;
 • profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • terapii zaburzeń dysfunkcyjnych
 • wspomagania wychowawczej i terapeutycznej funkcji  Ośrodka
 1. Z inicjatywą współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną występuje dyrektor Ośrodka
  do Dyrektora Poradni.
 2. Zasady współpracy placówek określają odrębna przepisy.
 • 8
 1. W realizacji swoich zadań, placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 2. Warunki współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi wynikają z programów opracowanych  i realizowanych przez pracowników pedagogicznych ośrodka.


ROZDZIAŁ V – ORGANY OŚRODKA

 • 9
 1. Organami Ośrodka są:
 • dyrektor Ośrodka;
 • rada pedagogiczna;
 • samorząd uczniowski.
 1. W celu jak najlepszej realizacji zadań statutowych, wszystkie organy placówki współpracują
  ze sobą i w miarę możliwości ważne decyzje podejmują wspólnie. 
 • 10
 1. Pracą Ośrodka kieruje dyrektor placówki.
 2. Dyrektor Ośrodka jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4.
 3. Funkcje dyrektora Ośrodka powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Ośrodek.
 4. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora placówki regulują odrębne przepisy.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w placówce oraz dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
 • 11
 1. Dyrektor Ośrodka:
 • kieruje bieżącą działalnością Ośrodka;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców oraz dokonuje oceny ich pracy;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 • organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
 • jest przewodniczącym rady pedagogicznej, organizuje jej pracę i realizuje uchwałypodjęte w ramach jej kompetencjistanowiących;
 • przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioskiwynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki;
 • dysponuje środkami określonymi, w zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
 • reprezentuje placówkę na zewnątrz;
 • podpisuje dokumenty, dekretuje korespondencję;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;
 • w sprawach wychowanków i placówki, współdziała z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego;
 • stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży;
 • współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad wychowankami;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Ośrodka w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;
 • przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom niebędącym nauczycielami;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 1. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić wychowanka z listy wychowanków ośrodka.
 2. Dyrektor placówki współdziała z zakładową organizacją związkową.
 3. Zakres i zasady współpracy z zakładową organizacją związkową regulują odrębne przepisy.
 4. Dyrektor ośrodka za swe decyzje ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym
  i organem nadzorującym placówkę.
 5. Zakres i formy odpowiedzialności dyrektora określają odrębne przepisy.
 • 12
 1. Rada pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jej kompetencje i zadania wynikają ustawy
  o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, rozporządzeń wykonawczych oraz regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. W skład rady pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
  w placówce.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub upoważniony przez dyrektora inny członek rady pedagogicznej.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszoneprzez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej odbywają się przynajmniej cztery razy
  w ciągu roku szkolnego, w tym przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.
 6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane poza normalnym trybem posiedzeń, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy organu prowadzącego Ośrodek lub na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
 7. Rada pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia
  są protokołowane.
 8. Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy
  jej członków.
 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste wychowanków ich rodziców,a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
 • 13
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w placówce;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i zajęć wychowawczych;
 • projekt planu finansowego ośrodka;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • kandydatury na stanowiska kierownicze.
 • 14
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Ośrodka lub jego zmiany.
 2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
  ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczycielaze stanowiska wicedyrektora ośrodka.
 3. Szczegółowy zakres działalności i kompetencje rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1.
 • 15
 1. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonywanie uchwał podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 • 16
 1. W placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka.
 3. Organem samorządu jest Rada Wychowanków Ośrodka, w skład, której wchodzą wychowankowie wybrani w demokratycznych wyborach.
 4. Rada Wychowanków Ośrodka jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów wobec kierownictwa placówki.
 5. Zasady wybierania i działania Rady Wychowanków Ośrodka określa regulamin uchwalany zwykłą większością głosów w głosowaniu ogółu wychowanków.
 6. Pracę samorządu koordynuje nauczyciel-opiekun samorządu wybrany przez ogół wychowanków w demokratycznych wyborach.
 • 17
 1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a zajęciami umożliwiającymi rozwijanie i zaspokajanie powszechnie akceptowanych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej zgodnie z potrzebami
  i możliwościami organizacyjnymi, po uzyskaniu zgody dyrektora placówki;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna samorządu.
 1. Sprawy nieujęte w Statucie, dotyczące działalności samorządu, reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.
 • 18
 1. Organy Ośrodka informują społeczność o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
 • wewnętrzną księgę zarządzeń dyrektora placówki;
 • tablicę ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
 • tablicę samorządu uczniowskiego;
 • informacje przekazywane na zebraniach społeczności uczniowskiej
 • 19
 1. Organy Ośrodka są zobowiązane do współpracy i wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania placówki.
 2. Współdziałanie organów Ośrodka oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi możliwe jest
  w szczególności przez:
 • zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych w statucie ośrodka z uwzględnieniem zasad równości, obiektywizmu, życzliwości i wzajemnego porozumienia w realizacji przyjętych celów;
 • umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka, poprzez rozpoznanie sytuacji, określenie istoty i przyczyn konfliktów, poszukiwaniu rozwiązań i wspólną ich akceptację przez zainteresowane strony;
 • zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych
  i planowanych działaniach.
 1. Ewentualne konflikty pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną lub pracownikiem pedagogicznym,w pierwszej instancji są rozpatrywane na forum rady pedagogicznej.
 2. W przypadku braku porozumienia, dyrektor lub rada pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc
  do organu prowadzącego Ośrodek.

ROZDZIAŁ VI – ORGANIZACJA OŚRODKA

 • 20
 1. Szczegółową organizację pracy Ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący w ustalonych terminach.
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora placówki i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
 3. Harmonogram zadań i formy ich realizacji określa kalendarz organizacji zajęć w danym roku szkolnym zaopiniowany przez radę pedagogiczną ośrodka.
 4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których pierwszy skończy się 31 stycznia.
 5. Termin rozpoczynania i zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych określają odrębne przepisy.
 • 21
 1. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka działa szkoła podstawowa.
 2. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przyjmowani są uczniowie, począwszy od klasy IV, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego wychowankom objętym opieką całodobową.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4, przez uczniów posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dochodzących
  z domów rodzinnych lub placówek opiekuńczych.
 • 22
 1. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i zatwierdzonym przez dyrektora placówki.
 2. Proces dydaktyczny w Ośrodku zorganizowany jest na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej.
 3. Główne cele działalności szkoły, to:
 • kompensowanie braków rozwojowych i zaniedbań środowiskowych;
 • możliwie pełna realizacja programów kształcenia i wychowania;
 • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 1. Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego, wyrównywanie braków i opóźnień edukacyjnych oraz zaniedbań wychowawczych poprzez:
 • stworzenie najbardziej optymalnych warunków do nabywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw;
 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie ich możliwości psychofizycznych;
 • dostarczanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia
  i ochroną środowiska;
 • rozwijanie empatii i tolerancji dla innych ludzi oraz ich poglądów;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do narodu, społeczności lokalnej i wspólnoty narodów Europy;
 • umożliwienie nauki religii różnych wyznań, w zależności od aktualnegozapotrzebowania ;
 • przestrzeganie zasady równychpraw, bez względu na narodowość, pochodzenie, status społecznyoraz warunki zdrowotne wychowanków.
 1. W szkole udzielana jest uczniom pomoc pedagogiczna wyrażająca  się:
 • indywidualizacją procesu nauczania;
 • dostosowaniem poziomu wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów;
 • dostosowaniem form i metod pracy do ich możliwości percepcyjnych;
 • wsparciem terapeutycznym i logopedycznym wspomagającym procesy nauczania;
 • organizacją zajęć dodatkowych umożliwiających wyrównanie braków i zaległości programowych.
 • 23
 1. Uczniowie posiadający, co najmniej roczne opóźnienie szkolne, z wyjątkiem uczniów klasy kończącej szkołę podstawową, mogą uzyskać w ciągu roku szkolnego promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Warunkiem uzyskania promocji śródrocznej jest:
 • uzyskanie ze wszystkich zajęć obowiązkowych ocen uznanych za pozytywne, zgodnie
  z Ośrodkowym zasadami oceniania;
 • postawa rokująca opanowanie w jednym roku szkolnym podstawowych umiejętności
  i wiedzy z zakresu dwóch klas.
 1. Zasady otrzymania promocji śródrocznej określa Regulamin promocji śródrocznej.
 2. Decyzję o promocji śródrocznej ucznia podejmuje rada pedagogiczna.
 • 24
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział zwany klasą.
 2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 10 do 16.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust.2.
 4. W przypadku, gdy,u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
 5. Na zajęciach informatyki i języków obcych oddział może być podzielony na grupy.
 • 25
 1. Tygodniowy rozkład stałych zajęć edukacyjnych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych ustala, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zespół powołany przez dyrektora Ośrodka.
 2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Ośrodka może ustalić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zawarty w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. W szkole obowiązują przerwy międzylekcyjne, w tym przerwa śniadaniowa i przerwa obiadowa.
 6. Przerwa międzylekcyjna nie może trwać krócej niż 10 minut, przerwa śniadaniowa 20 minut, przerwa obiadowa 25 minut.
 • 26
 1. Klasą opiekuje się nauczyciel-wychowawca.
 2. Obowiązki wychowawcy powierza nauczycielowi dyrektor Ośrodka.
 3. W miarę możliwości, nauczyciel-wychowawca opiekuje się daną klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. W przypadku zaistnienia istotnych przeszkód w pełnieniu obowiązków przez nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, dyrektor Ośrodka może zmienić wychowawcę w trakcie trwania roku szkolnego
 5. Do zadań wychowawcy klasy należy:
 • otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów;
 • inspirowanie i wspieranie uczniów w zakresie samorządnych inicjatyw;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami grup wychowawczych, w zakresie wymiany spostrzeżeń na temat postępów w nauce i zachowaniu ucznia;
 • współpraca z psychologiem, pedagogiem, terapeutą w sprawie organizacji odpowiednich form pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych uczniów;
 • uczestniczenie w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
  i okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania uczniów klasy;
 • prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy;
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia;
 • ustalanie, w uzgodnieniu z innymi nauczycielami i wychowawcami, śródrocznej
  i rocznej oceny zachowania uczniów;
 • rzecznictwo praw dziecka wobec dyrektora, rady pedagogicznej i instytucji współpracujących
  z placówkami oświatowymi.
 • 27
 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.
 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 8 do 12 osób.
 3. Grupy wychowawcze prowadzone są całą dobę, we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku szkolnego.
 4. Zajęcia w grupie wychowawczej prowadzone są zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora ośrodka dziennym rozkładem zajęć grupy, obejmującym naukę własną, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kulturalne, sportowe, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu oraz inne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne wychowanków.
 5. Ośrodek zapewnia wychowankom w grupach wychowawczych:
 • pomieszczenia sypialne i socjalne;
 • pomieszczenia do nauki, terapii i prowadzenia zajęć grupowych;
 • teren rekreacyjny i urządzenia sportowo- rekreacyjne;
 • całodzienne wyżywienie za odpłatnością ustaloną według odrębnych przepisów;
 • doraźną pomoc medyczną.
 1. W porze nocnej, opiekę nad wychowankami sprawuje wychowawca, który ma do pomocy,
  co najmniej jednego pracownika niebędącego pracownikiem pedagogicznym.
 2. Praca w porze nocnej obejmuje godziny od 22:00 do 6:00.
 • 28
 1. Dyrektor Ośrodka, powierza każdą grupę stałemu zespołowi wychowawców, z grona których wybierany jest wychowawca wiodący.
 2. Wychowawca wiodący grupy jest koordynatorem pracy w grupie.
 3. Każdy wychowawca grupy, pełni funkcję wychowawcy prowadzącego dla wychowanków grupy, wskazanych przez wychowawcę wiodącego.
 4. Godzina pracy wychowawcy grupy wynosi 60 minut.

 

 • 29
 1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
 2. Zespół powoływany jest przez dyrektora Ośrodka.
 3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
 4. dyrektor lub wskazana przez niego osoba, jako przewodniczący zespołu;
 5. wychowawca prowadzący, koordynujący pracę zespołu w zakresie realizacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego; z wychowankiem;
 6. wychowawca wiodący grupy wychowawczej;
 7. wychowawca klasy;
 8. pedagog;
 9. psycholog;
 10. inni specjaliści.
 11. Zespół dokonuje oceny efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych
  i terapeutycznych przynajmniej trzy razy w roku.
 12. W wyjątkowych sytuacjachzbiera się w trybie pilnym.
 13. Wniosek o zebranie zespołu w trybie pilnym przedstawia dyrektorowi pedagog Ośrodka.
 14. W spotkaniach zespołu mają prawo uczestniczyć rodzice wychowanka.
 15. O terminie posiedzenia zespołu wychowawczego powiadamia rodziców wychowanka pedagog .
 16. Na wniosek rodziców lub za ich zgodąw spotkaniu mogą uczestniczyćinne osoby,
  w szczególności pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, kurator sądowy, ekspert.
 • 30
 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 • diagnozowanie problemówi wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowaniawychowanka;
 • ustalanie dla każdego wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
  z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ustalenie dla wychowanka form, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym;
 • formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania wychowanka;
 • ustalanie zakresu współpracy z rodzicami wychowanka;
 • prognozowanie oczekiwanych efektów działań wychowawczych i terapeutycznych;
 • wnioskowanie do dyrektora placówki o przeniesienie wychowanka do innego ośrodka socjoterapii;
 • wnioskowanie do dyrektora o podjęcie działań w celu zmiany wobec wychowanka środka wychowawczego.
 1. Projekt indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przygotowuje wychowawca prowadzący wychowanka, w porozumieniu z wychowawcą klasy, nauczycielami i specjalistami.
 2. Indywidualny programu edukacyjno-terapeutyczny opracowany zostaje do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko zostało przyjęte do placówki od początku roku szkolnego
  lub w okresie 30 dni od dnia przyjęcia dziecka do placówki w trakcie trwania roku szkolnego.
 • 31
 1. O ustalonychformach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor placówki, informuje pisemnie rodziców wychowanka.
 2. Rodzic wychowanka może otrzymać kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na swój wniosek złożony do dyrektora Ośrodka.
 • 32
 1. Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia,
  a w szczególności:

  • klasy i pracownię zapewniające prawidłową realizację procesu dydaktycznego
   i pozwalające na stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania oraz prowadzenia zajęć wychowawczych;
  • pokoje zapewniające każdemu wychowankowi stałe, osobne miejsce do spania,
   oraz miejsce przechowywania przedmiotów osobistego użytku;
  • gabinety przeznaczone do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
  • salkę rekreacyjną;
  • pomieszczenia bloku żywienia
  • stołówkę do spożywania posiłków z aneksem kuchennym do zajęć wychowania gospodarczego;
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej;
  • bibliotekę
  • pomieszczenie do przechowywania dokumentów archiwalnych;
  • teren sportowo-rekreacyjny;
  • inne pomieszczenia służące prowadzeniu bieżącej działalności ośrodka.
 2. Za stan, estetykę poszczególnych pomieszczeń odpowiadają pracownicy, którym powierzono opiekę nad pomieszczeniami w zakresie obowiązków dodatkowych, wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 • 33
 1. Ośrodek zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie w postaci czterech posiłków przygotowywanych w kuchni ośrodka.
 2. Do spożywania posiłków przeznaczona jest stołówka wydzielona od innych pomieszczeń kuchennych.
 3. Obsługę w stołówce sprawują dyżurni wychowankowie pod nadzorem wychowawców.
 4. Ośrodek umożliwia korzystanie z posiłków pracownikom placówki na zasadach określonych
  w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 .
 5. Zasady ustalania i wnoszenia odpłatności za wyżywienie wychowanka, określa Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1
 6. Zasady pracy pracowników zatrudnionych w kuchni regulują odrębne przepisy.
 • 34
 1. Ośrodek dysponuje gabinetem profilaktyki zdrowotnej.
 2. Pomieszczenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełnia odpowiednie wymogi sanitarne i znajdują się poza miejscem stałych zajęć wychowanków.
 3. W gabinecie udzielana jest wychowankom pomoc doraźna przez pielęgniarkę medycyny szkolnej lub przeszkolonego pracownika pedagogicznego.
 4. W gabinecie profilaktyki zdrowotnej przechowywane są i wydawane wychowankom leki zgodnie
  z dostarczonymi przez rodziców zleceniami lekarskimi.
 5. Podstawową opiekę medyczną oraz odpowiednie świadczenia specjalistyczne, diagnostyczne i rehabilitacyjne zapewniają wychowankom rodzice.
 6. Ośrodek może prowadzić działania związane z profilaktyką stomatologiczna i leczeniem próchnicy zębów wychowanków.
 7. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych ustala dyrektor placówki.
 • 35
 1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka szkolna, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor placówki.
 2. Biblioteka realizuje zadania w zakresie:
 • udostępniania książek i innych źródeł informacji;
 • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania nawyków czytania i uczenia się;
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Biblioteka gromadzi zbiory, w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych wychowanków wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli, w szczególności:
 • podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej;
 • lektury obowiązkowe i uzupełniające, literaturę piękną i popularnonaukową;
 • podręczniki szkolne;
 • przewodniki i wydawnictwa propagujące region zachodniopomorski;
 • literaturę pedagogiczną, w tym materiały metodyczne dla nauczycieli;
 • filmy dydaktyczne na płytach DVD.
 1. Do prowadzenia zajęć wspomagających proces dydaktyczny ucznia biblioteka posiada dwa stanowiska komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz stały dostęp do Internetu.
 2. Udostępnianie zbiorów biblioteki jest nieodpłatne i obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz w miarę możliwości rodziców wychowanków.
 3. Godziny otwarcia biblioteki, dostosowane do potrzeb wychowanków, ustala dyrektor ośrodka.
 4. Zasady pracy biblioteki i korzystania ze zbiorów określa Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 .

ROZDZIAŁ VII – ORGANIZACJA OPIEKI  I BEZPIECZEŃSTWO

 • 36
 1. Opieka nad wychowankami realizowana jest zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną Programem wychowawczo – profilaktycznym.
 2. Opieka nad wychowankami sprawowana jest w:
  • grupach wychowawczych;
  • oddziałach szkolnych;
  • grupach socjoterapeutycznych;
  • grupach wycieczkowych, zadaniowych itp.;
  • indywidualnych zajęciach specjalistycznych.
 3. Wychowawca, pracujący w grupie według ustalonego przez wicedyrektora planu pracy, przyjmuje pełną odpowiedzialność za grupę, zapewnia jej właściwą opiekę i sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wychowanków w trakcie wszystkich realizowanych przez siebie zajęć.
 4. Nauczyciel, prowadzący według tygodniowego rozkładu, zajęcia edukacyjne z klasą przyjmuje pełną odpowiedzialność za uczniów, zapewnia im właściwą opiekę i sprawuje nadzór nad ich bezpieczeństwem w trakcie wszystkich realizowanych przez siebie zajęć.
 5. Pedagog, terapeuta, psycholog, przyjmują pełną odpowiedzialność za wychowanków uczestniczących w grupowych oraz indywidualnych zajęciach terapeutycznych,według przyjętego planu zajęć, lub w doraźnych interwencyjnych działaniach wychowawczych.
 6. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący.
  Porządek i miejsce dyżurów określa harmonogram dyżurów.
 7. W czasie obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych, stałą opiekę nad uczniami sprawują upoważnieni do tego nauczyciele, wychowawcy.
 8. W trakcie wyjść z uczniami poza teren ośrodka w celu realizacji programu zajęć jeden nauczyciel, wychowawca opiekuje się grupą do 16 osób.
 9. W trakcie wyjazdu z wychowankami poza miejscowość będącą siedzibą ośrodka, jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą do 10 wychowanków.
 10. Wszelkie prace porządkowe mogą być wykonywane przez wychowanków w zakresie odpowiednim do ich wieku i możliwości fizycznych.
 11. Wychowawca sprawujący bezpośredni nadzór nad wykonywaniem czynności porządkowych, organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo  zdrowia i życia wychowanków.
 12. Przed rozpoczęciem zajęć każdy nauczyciel, wychowawca prowadzący zajęcia z wychowankami, sprawdza pod katem bezpieczeństwa stan sprzętu i urządzeń, a zauważone usterki niezwłocznie zgłasza przełożonemu.
 13. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad wychowankami zawarte są w Procedurach sprawowania opieki nad wychowankami w grupie wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.
 14. Szczegółowe zasady sprawowania opieki w szkole zawarte są w Procedurach dyżuru porządkowego w czasie przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4.
 • 37
 1. Dyrektor Ośrodka może, w nagłych przypadkach po uprzednim upoważnieniu przez rodzica, wyrazić zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej w placówce opieki zdrowotnej.
 • 38
 1. W celu zapewnienia wychowankom i pracownikom bezpieczeństwa placówka posiada system monitoringu wizyjnego włączone w wewnętrzną sieć internetową.
 2. Osobą kompetentną do dysponowania zapisami z monitoringu jest wyłącznie dyrektor Ośrodka.

ROZDZIAŁ VIII – PRACOWNICY OŚRODKA

 • 39
 1. Ośrodek zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.
 3. Zakres czynności pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi ustala dyrektor Ośrodka.
 4. W ośrodku są utworzone następujące stanowiska kierownicze:
  • wicedyrektor ośrodka;
  • główny księgowy;
  • kierownik
 5. Powierzenie funkcji i odwołania z nich dokonuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
 6. Osoby, którym powierzono funkcje kierownicze, wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora Ośrodka podziałem kompetencji.
 • 40
 1. Wicedyrektor ośrodka odpowiedzialny jest za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej grup wychowawczych.
 2. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla wychowawców grup wychowawczych.
 3. Wicedyrektor współdziała z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla wychowanka.
 4. Wicedyrektor w czasie nieobecności dyrektora Ośrodka może pełnić jego obowiązki.
 5. Szczegółowy obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora określa
  Zakres obowiązków wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.

  • 41
 • Główny księgowy jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników księgowości i sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obsługą finansową oraz prowadzeniem rachunkowości ośrodka.
 • Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników obsługi.
 • Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych osób stanowią osobne przepisy.
 • 42
 1. Pracownik pedagogiczny wykonuje pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, terapeutyczną, odpowiada za jej jakość i uzyskiwane  wyniki.
 2. Pracownik pedagogiczny ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
 3. Pracownik pedagogiczny w swych działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków oraz poszanowaniem ich godności osobistej.
 4. Pracownik pedagogiczny ma prawo doboru metod, form i środków w procesie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i terapeutycznym.
 5. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka zobowiązani są do:
  • aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, posiedzeniach zespołu wychowawczego, w pracach doraźnych komisji i zespołów zadaniowych powoływanych przez dyrektora placówki oraz w zebraniach pracowniczych;
  • prowadzenia wymaganej dokumentacji pracy;
  • wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora ośrodka, związanych z działalnością placówki;
  • doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
  • 43
 6. Pracownik pedagogiczny podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.
 • 44
 1. Zakres obowiązków nauczycieli obejmuje w szczególności:
  • systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odpowiedzialność za organizację prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego;
  • stosowanie różnych na zajęciach edukacyjnych zasady indywidualizacji nauczania
   i różnych form aktywizujących pracę uczniów;
  • prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych i określanie poziomu wymagań edukacyjnych i metod pracy dostosowanych do możliwości ucznia;
  • realizowanie wobec każdego ucznia przyjętych indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
  • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, troskę o stan pomieszczeń szkolnych;
  • wzbogacanie warsztatu pracy, doskonalenie umiejętności dydaktycznych
   i wychowawczych;
  • bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;
  • systematyczną współpracę z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi w celu pełnej realizacji zdań placówki;
  • współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci w zakresie wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia;
  • organizowanie uroczystości i imprez wynikających z kalendarza działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych Ośrodka;
  • aktywne czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i porządkiem w trakcie przerw międzylekcyjnych;
  • respektowanie postanowień zawartych w wewnętrznych aktach normujących działalność placówki.
  • 45
 2. Nauczyciel przedmiotu w szczególności:
 • decyduje o wyborze programu nauczania i podręczników przeznaczonych do nauki prowadzonego przedmiotu;
 • decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych
  w nauczaniu danego przedmiotu;
 • decyduje o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów edukacyjnych uczniów
  w zakresie nauczanego przedmiotu;
 • odpowiada za przebieg i efekty procesu nauczania swojego przedmiotuoraz
  za bezpieczeństwo, powierzonych jego opiece wychowanków
 • przedstawia uczniom podczas pierwszych zajęć dydaktycznych , treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne Ośrodkowymi zasadami oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowego sposobu oceniania.
 1. Szczegółoweobowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela określa Zakres zadań
  i obowiązków nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 46
 1. Wychowawca grupy zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej
  i opiekuńczej i socjoterapeutycznej w powierzonej grupie wychowawczej.
 2. Do obowiązków wychowawcy grupy należy m.in.:
  • zaznajomienie się z problemami dziecka, jego sytuacji rodzinnej, trudności szkolnych;
  • opracowywanie i właściwa realizacja Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w stosunku do każdego wychowanka;
  • przestrzeganie efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną wychowanków
  • udzielanie wychowankom grupy indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych;
  • eliminowanie przejawów zachowań agresywnych, uczenie zachowań akceptowanych społecznie;
  • organizowanie różnych form zajęć wychowawczych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków;
  • stała współpraca z nauczycielami, i innymi pracownikami pedagogicznymi, w celu prowadzenia jednolitych oddziaływań wychowawczych;
  • utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków;
  • bieżące informowanie kierownictwa placówki o trudnościach i problemach wychowawczych swoich wychowanków;
  • dbałość o stan pomieszczeń zajmowanych przez grupę, powierzony sprzęt i urządzenia;
 3. Szczegółoweobowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy grupy określa Zakres obowiązków wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 47
 1. Pedagog zobowiązany jest do realizacji swoich zadań w placówce oraz w środowisku rodzinnym wychowanka .
 2. Do obowiązków pedagoga należy:
  • wykonywanie czynności związanych z przyjęciem dziecka do placówki;
  • prowadzenie ewidencji dzieci przebywających w ośrodku oraz kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego;
  • współdziałanie z rodzicami, kuratorami, asystentami rodziny w egzekwowaniu obowiązku szkolnego przez wychowanków;
  • współpraca z sądami w zakresie opiniowania zachowania wychowanków;
  • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w wykrywaniu przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz pomoc w ustalaniu właściwych metod oddziaływań;
  • reprezentowanie interesów wychowanków wobec dyrekcji ośrodka, rady pedagogicznej
   oraz  instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka;
 3. Szczegółoweobowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga określa Zakres zadań
  i obowiązków pedagoga młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 48
 1. Pedagog-terapeuta ośrodka zobowiązany jest do prowadzenia z wychowankami grupowych
  i indywidualnych zajęć terapeutycznych.
 2. Obowiązkiem pedagoga – terapeuty jest:
  • udzielanie wychowankom pomocy psychoterapeutycznej stosownie do ich potrzeb zdiagnozowanych zaburzeń;
  • współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiemi rodzicami
   w wykrywaniu i eliminowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • organizowanie i prowadzenie wspólnie z psychologiem grup wsparcia dla rodziców
   i pedagogizacji rodziców.
 3. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga terapeuty określa
  Zakres zadań iobowiązków pedagoga-terapeuty Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1.
 • 49
 1. Psycholog ośrodka wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych.
 2. Psycholog zobowiązany jest do prowadzenia z wychowankami zajęć specjalistycznych.
 3. Do obowiązków psychologa należy między innymi:
  • prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych;
  • określenie kierunków i programów oddziaływań terapeutycznych;
  • udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej;
  • bieżące opracowywanie opinii psychologicznych wychowanków;
  • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych;
  • prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • prowadzenie doradztwa z zakresu psychologii dla nauczycieli, wychowawców
   i rodziców.
 4. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność psychologa określa Zakres zadań
  i obowiązków psychologa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1. 
 • 50
 1. Za zgodą organu prowadzącego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 może być zatrudniony logopeda.
 2. Do zadań logopedy należy przede wszystkim :
 • organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
 • przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;
 • wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 1. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność logopedy określa Zakres zadań i obowiązków logopedy wMłodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr1.
 • 51
 1. Dla pedagoga, pedagoga-terapeuty, psychologa, logopedy bezpośrednim przełożonym jest dyrektor ośrodka.
 • 52
 1. Działalność Ośrodka może być wspierana pracą wolontariuszy.
 2. Celem pracy wolontariuszy w szczególności jest:
 • rozszerzenie zakresu opieki nad wychowankiem;
 • wsparcie pracy wychowawców poprzez:
 1. pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych;
 2. organizowanie kół zainteresowań;
 3. rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanków;
 • zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówki,
 • promocja idei wolontariatu.
 1. Wolontariuszem w Ośrodku możebyć osoba, która:
 • jest pełnoletnia i nie była karana;
 • zapoznała się ze specyfiką pracy wychowawczej z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • zawarła porozumienie z dyrektorem placówki o wolontariacie.
 1. Zasady pracy wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

 • 53
 1. Placówka może przyjmować do odbycia praktyk pedagogicznych słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli – na podstawie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy dyrektorem ośrodka, a placówką kierującą do odbycia praktyki.
 2. Studentowi/ słuchaczowi odbywającemu praktyki, dyrektor przydziela z grona pedagogicznego, opiekuna praktyki, który czuwa nad jej przebiegiem.

ROZDZIAŁ IX – WYCHOWANKOWIE

 • 54
 1. Podstawą skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 2. Do ośrodka przyjmowane są dzieci:
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • z zaburzeniami zachowania na tle niepowodzeń szkolnych;
 • z wieloletnim opóźnieniem szkolnym, wynikającym z zaniedbań środowiskowych;
 • z nerwicami, fobią szkolną i z zaburzeniami emocjonalnymi wynikającymi
  z zaburzonych relacji w rodzinie;
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym i demoralizacją
 1. Do ośrodka nie przyjmuje się dzieci z przewlekłą chorobą fizyczną lub psychiczną, wymagających stałego leczenia i stałej opieki medycznej oraz  dzieci ze stwierdzonym trwałym uzależnieniem od środków odurzających, psychotropowych i alkoholu.
 2. Przyjęcie wychowanka do placówki odbywa się na wniosek rodziców dziecka i skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania po otrzymaniu kompletu dokumentów:
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do ośrodka;
  • skrócony odpis aktu urodzenia;
  • potwierdzenie miejsca zameldowania;
  • dokumentacja zdrowotna;
  • dokumentacja przebiegu nauczania.
 3. Wychowanek przyjmowany jest do ośrodka zgodnie z ustalonymi Procedurami postępowania.
 4. Za dowiezienie dziecka do ośrodka odpowiadają rodzice, lub placówka, która sprawuje nad wychowankiem opiekę całkowitą.
 • 55
 1. Wychowanek może przebywać w ośrodku:
 • do czasu, na jaki wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • do czasu ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 1. Dyrektor Ośrodka na pisemną prośbę wychowanka, który osiągnął pełnoletniość w klasie VIII, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pedagoga i psychologa może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki w Ośrodku do końca roku szkolnego.
 2. Pełnoletni wychowanek, wobec którego wyrażono zgodę kontynuowanie nauki, podpisuje pisemne zobowiązanie w formie umowy -kontraktu określające warunki jego dalszego uczęszczania do szkoły w ośrodku.
 • 56
 1. Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej, trwającej 4 tygodnie, nieobecności w placówce;
 • pisemnego cofnięcia wniosku rodziców o umieszczeniu ucznia w placówce;
 • zmiany lub uchylenia orzeczenia na podstawie, którego został przyjęty;
 • decyzji Sądu Rodzinnego o skierowaniu do placówki innego typu.
 • 57
 1. Wychowanek może być przeniesiony do innej placówki:
 • na wniosek rodzica;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach mających znaczenie dla skuteczności procesu terapeutycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego;
 • na podstawie postanowienia sądu o zmianie środka wychowawczego. .
 • 58
 1. Szczegółowe zasady przyjęcia, skreślania i przenoszenia wychowanka opisują odpowiednie procedury obowiązujące w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.
 • 59
 1. Każdy wychowanek Ośrodka ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania i zindywidualizowanej nauki;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających mu bezpieczeństwo podczas zajęć;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • poszanowania godności osobistej;
 • korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • usprawiedliwionej, systematycznej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań religijnych oraz światopoglądowych,
  z poszanowaniem dobra innych osób;
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
 • udziału w zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • korzystania z pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
 • korzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością wnoszoną przez rodziców;
 • brania udziału w tworzeniu i pracach samorządu wychowanków;
 • utrzymywania kontaktów z rodzicami a za ich zgodą z innymi członkami rodziny;
 • korzystania z telefonu komórkowego na zasadach określonych w Regulaminie zachowania;
 • odwołania się do dyrektora ośrodka, od ustalonej przez nauczyciela oceny semestralnej
  lub rocznej;
 • składania skarg w przypadku naruszania jego praw.
 • 60
 1. Ośrodek w miarę możliwości udziela pomocy wychowankom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.
 2. Ośrodek udziela pomocyprzy współudziale instytucji współpracujących z placówką. Pomoc może mieć formę:
 • pomocy materialnej uzyskanej z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 • wsparcia lub interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej
 • interwencji kuratora Sądowego Zespołu Kuratorskiego
 • wsparcia udzielnego przez psychologa i pedagoga Ośrodka.
 • 61
 • Każdy wychowanek ośrodka ma obowiązek:
 • aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz w zajęciach specjalistycznych;
 • dbania o własne życie, zdrowie oraz rozwój psychiczny;
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu posiadania, zażywania i rozprowadzania
  środków psychoaktywnych,, tytoniu, alkoholu;
 • dbania o bezpieczeństwo kolegów;
 • okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom ośrodka;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie rówieśniczej;
 • dbania o sprzęt i urządzenia ośrodka;
 • dbania o dobra osobiste, ład i porządek wokół siebie;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o czystość odzieży;
 • przestrzegania zarządzeń i regulaminów wewnętrznych Ośrodka,;
 • nienagannego zachowywania się w miejscach publicznych;
 • punktualnego realizowania porządku dnia.
 • 62
 1. Wychowankowi ośrodka zabrania się wnoszenia na teren placówki:
 • środków psychoaktywnych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • alkoholu;
 • środków pirotechnicznych;
 • ostrych i niebezpiecznych narzędzi;
 • sprzętu elektronicznego;
 • czasopism i zdjęć o treściach i podtekstach seksualnych.
 • 63
 1. Szczegółowe sposoby oceniania uczniów i wychowanków zawarte są w Ośrodkowych zasadach oceniania.
 • 64
 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka i ruszenie regulaminu Ośrodka

wychowanek podlega karze.

 1. Kary stosowane wobec wychowanka nie mogą naruszać nietykalności i jego godności osobistej.
 2. W szczególności karze podlega:
 • nieprzestrzeganie postanowień statutu;
 • nieprzestrzeganie wewnętrznych regulaminów,
 • lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych.
 1. Wychowanek może zostać ukarany:
 • ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy;
 • ustnym upomnieniem wicedyrektora placówki,
 • ustnym upomnieniem dyrektora placówki,
 • pisemnym upomnieniem wicedyrektora,
 • pisemną naganą dyrektora placówki,
 • utratą przywilejów określonych w Regulaminie oceny zachowania.
 1. Wychowanek lub jego rodzice mają prawo w ciągu 7 dni odwołać się od nałożonej kary:
 • nałożonej przez nauczyciela wychowawcę klasy, wychowawcy grupy lub wicedyrektora
  do dyrektora placówki;
 • nałożonej przez dyrektora placówki do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • 65
 1. Wychowanek wyróżniający się zachowaniem i postawą stanowiącą wzór do naśladowania,
  ma prawo do nagrody.
 2. Prawo nagradzania przysługuje w szczególności za:
 • rzetelną, adekwatną do możliwościom intelektualnym wychowanka, naukę,
 • wzorowe zachowania na terenie ośrodka i poza nim,
 • zaangażowanie w pracę na rzez społeczności ośrodka,
 • osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
 • szczególne zachowania będące wzorem dla środowiska.
 1. Wychowanek może zostać nagrodzony:
 • ustną pochwałą wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy;
 • ustną pochwałą wicedyrektora placówki na zebraniu społeczności;
 • ustną pochwałą dyrektora placówki na zebraniu społeczności;
 • pisemną pochwałą wicedyrektora;
 • listem pochwalnym dyrektora placówki do rodziców,
 • dyplomem,
 • udziałem w nagrodowej imprezie kulturalno-oświatowej lub wycieczce,
 • nagrodą rzeczową.
 1. O przyznaniu wychowankowi nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary dyrektor Ośrodka informuje rodziców wychowanka.
 2. Wychowanek lub jego rodzice mają prawo w ciągu 7 dni wnieść do dyrektora ośrodka zastrzeżeni do wysokości lub zasadności przyznanej nagrody.
 • 66
 1. Ośrodek udziela pomocy wychowankom w utrzymaniu, kontaktów z rodzicami
  i za zgodą rodziców z innymi bliskimi osobami.
 2. Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd ograniczył prawa rodzicielskie, odbywają się według zasad określonych w porozumieniu z placówką sprawującą opiekę całkowitą nad dzieckiem.
 • 67
 1. Wychowanek może być urlopowany z ośrodka na okres dni wolnych od zajęć szkolnych.
 2. Samodzielne wyjazdy wychowanków do domu rodzinnego dopuszczalne są po złożeniu przez rodzica wniosku do dyrektora Ośrodka, o samodzielny przejazd oraz zobowiązania o przejęciu przez niego odpowiedzialności za dziecko w czasie przejazdu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody na samodzielne przejazdy do domu rodzinnego,
  jest ukończenie 12 roku życia.
 4. Częstotliwość urlopowania wychowanka jest uzależniona od jego zachowania oraz aktualnej sytuacji domowej, nie powinna być jednak rzadsza niż jeden raz na dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach wyjazdy do domu rodzinnego są uzgadniane z dyrektorem Ośrodka.
 5. Częstotliwość wyjazdów wychowanków do placówek opiekuńczych uzgadniana jest pomiędzy dyrektorem Ośrodka a dyrektorem danej placówki.
 • 68
 1. W przypadku samowolnego opuszczenia przez wychowanka placówki, podjęte zostają następujące czynności:
 • telefoniczne poinformowanie o fakcie rodziców lub opiekunów prawnych;
 • powiadomienie właściwej komendy policji;
 1. Szczegółowy sposób wykonywania czynności związanych z samowolnym opuszczeniem przez wychowanka placówki zawarty jest w Procedurach postępowania.

 

ROZDZIAŁ X -WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • 69
 1. Ośrodek współpracuje z rodzicami i opiekunami wychowanków w sprawach wychowania
  i kształcenia oraz opieki zdrowotnej.
 2. Rodzice dziecka mają prawo do:
 • decydowania o czasie pobytu dziecka w placówce;
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
  w nauce i zachowaniu przyczyn ewentualnych trudności i niepowodzeń;
 • zapoznania ze Statutem i innymi dokumentami prawa wewnętrznego, regulującego życie placówki;
 • zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających;
 • decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii oraz zajęciach wychowania do życia
  w rodzinie;
 • uczestniczenia w spotkaniach zespołu wychowawczego, w czasie przeznaczonym
  na omawianie zachowań dziecka;
 • uzyskania pisemnej informacji o zakresie i formach pomocy udzielanej dziecku;
 • uzyskiwania poradnictwa z zakresu psychologii i pedagogiki;
 • korzystania z organizowanych przez Ośrodek zajęć dla rodziców;
 • uczestniczenia wspólnie z dziećmi, w imprezach organizowanych na terenie Ośrodka
 • przekazywania swoich uwag i spostrzeżeń na temat funkcjonowania Ośrodka.
 1. Na swój pisemny wniosek rodzice dziecka mogą otrzymać kopię Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 • 70
 1. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek:
 • utrzymywania systematycznych, stałych kontaktów z dzieckiem i placówką;
 • wspierania nauczycieli i wychowawców w pracy wychowawczej z dzieckiem;
 • uczestniczenia w zebraniach z rodzicami;
 • ponoszenia kosztów wyżywienia dziecka w Ośrodku;
 • dbania o zdrowie dziecka, zakupu zleconych przez lekarza leków i środków higieny;
 • niezwłocznego informowania placówki o przyczynach nieobecności dziecka w Ośrodku
  po urlopowaniu do domu rodzinnego;
 • wyposażania dziecka w niezbędną odzież, zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne,  środki higieny i przedmioty osobistego użytku.
 1. Spotkania z rodzicami organizowane są przynajmniej 2 razy w roku szkolnym.
 2. Bezpośredni kontakt z rodzicami i opiekunami utrzymuje pedagog, wychowawca sprawujący opiekę nad wychowankiem oraz  wychowawca klasy.

ROZDZIAŁ XI – DOKUMENTACJA OŚRODKA

 • 71
 1. Placówka prowadzi:
  • księgę uczniów, wypełnianą chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły,
  • księgę wychowanków ośrodka;
  • dzienniki zajęć lekcyjnych
  • dzienniki zajęć wychowawczych;
  • dzienniki innych zajęć specjalistycznych;
  • arkusze ocen uczniów i księgę arkuszy ocen;
  • dokumenty osobowe wychowanka.
 2. Szczególną dokumentację pedagogiczną dotyczącą przebiegu nauczania stanowią uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły.
 3. Na podstawie prowadzonej dokumentacji szkoła wydaje uczniom świadectwa w/g wzorów określonych odrębnymi przepisami.
 4. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy.
 5. Dokumentacja pedagogiczna Ośrodka może być udostępniona:
 • przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego placówkę;
 • rodzicom w części dotyczącej informacji o przebiegu nauczania ich dzieci;
 • pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora ośrodka, w zakresie dotyczącym prowadzonych badań.
 1. Dokumentacja pedagogiczna może być udostępniona na terenie Ośrodka, w obecności dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 • 72
 1. Ośrodek posługuje się pieczęciami o treści:
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie;

70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17

tel. 091 4621-115, REGON 811110531 NIP 955-11-47-815.

 • Szkoła Podstawowa Nr 4

70-872 Szczecin ul. Przylesie 17

tel.  4621-115

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4

70-872 Szczecin ul. Przylesie 17

tel.  4621-115

 • 73
 1. Ośrodek prowadzi inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji określają odrębne przepisy.
 3. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej określając odrębne przepisy.

 ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 74
 1. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1w Szczecinie jest podstawowym dokumentem prawa miejscowego, odwoławczym w sprawach spornych dotyczących funkcjonowania placówki.
 2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone z inicjatywy:
 • rady pedagogicznej;
 • dyrektora Ośrodka;
 • samorządu uczniowskiego.
 1. Wszystkie zmiany dokonywane w zapisach Statutu podlegają zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną Ośrodka.
 • 75
 1. Dokumenty uzupełniające:
 • Program wychowawczo-profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
 • Ośrodkowe zasady oceniania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1wraz z Regulaminem promocji śródrocznej.
 • Procedury postępowania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1;
 • Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1;
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1;
 • Zakresy obowiązków służbowych osób pełniących funkcje kierownicze
  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.
 • Zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1.

 

Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie  został zatwierdzony
Uchwałą Rady Pedagogicznej  12/2017 w dniu 28.11..2017r.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949)
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r.poz. 949)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379)
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U z 2017 r. poz. 1606)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r., poz. 703)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  ( Dz. U z 20017r. poz. 1578)
 10. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2017r. poz. 1591)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz . U. z 2015r, poz. 1651)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego. (U.2002. Nr 46. Poz. 432z późn. zm.)

 

 

 

Socjoterapia

Zdaniem K. Sawickiej “przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.
Umożliwia ona uczestnikom skorygowanie sądów o rzeczywistości, zmianę sposobów zachowania i odreagowanie emocjonalne. Wszystko to odbywa się w ramach pracy grupowej.
W ramach zajęć socjoterapeutycznych w naszym ośrodku realizowane są między innymi dwa programy autorskie: program adaptacyjny “Koziołek”, którego celem jest ułatwienie dzieciom adaptacji do warunków panujących w placówce i program “Jesteśmy razem”, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu agresji wśród naszych wychowanków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest skonstruowany w ten sposób, aby przypomnieć, utrwalić, a czasami nauczyć podstaw z języka polskiego i matematyki. Poziom wymagań dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów. W przypadku najsłabszych prowadzona jest praca indywidualna. W ramach zajęć wykorzystywane są gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić chłopcom opanowanie danego materiału. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w małych grupach.

Kinezjologia edukacyjna

Procesy myślenia i uczenia przebiegają nie tylko w głowie. Ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ruchów aż do późnej starości. Twórca gimnastyki mózgu P. Dennison, stworzył program, aby pomóc dzieciom mającym problemy z czytaniem i pisaniem. Zestaw proponowanych przez niego ćwiczeń poprawia samopoczucie, obniża poziom stresu, zwiększa wiarę w powodzenie i dodaje pozytywnej energii. “Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison. Zajęcia z kinezjologii w naszym Ośrodku odbywają się regularnie, w małych grupach, a ich główne cele to:

 • zbudowanie pozytywnej atmosfery pracy w grupie;
 • nauczenie ćwiczeń z “Gimnastyki Mózgu”;
 • zmniejszenia napięć mięśni powstających w wyniku stresu;
 • udoskonalenie koordynacji motorycznej;
 • zwiększenie integracji pracy mózgu i ciała;
 • poprawa techniki czytania i pisania;
 • doskonalenie umiejętności arytmetycznych.
Trening zastępowania agresji

Zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są z grupą wychowawczą raz w tygodniu. Oparte są na programie Goldstaina i jego współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu Syracuse w USA. Naukową podstawą programu jest teoria uczenia się społecznego oraz badania Bandury i Waltersa nad agresją. Na tej podstawie został opracowany zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami konstruktywnymi.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla chłopców mających wady wymowy, w celu pokonania trudności z komunikacją ustną i pisemną. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu nowego wychowanka w placówce, logopeda dokonuje wstępnej diagnozy. W razie potrzeby kieruje dziecko na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną, foniatryczną i audiologiczną.    Pracownia logopedyczna wyposażona jest w multimedialny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii mowy i języka. Prowadzone są również ćwiczenia usprawniające techniki czytania i pisania.

Działalność wychowawcza
Czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu niedostosowania społecznego jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci.
Praca wychowawcza w ośrodku polega na pełnym programowaniu czasu wolnego wychowanków. Wychowawcy planują i organizują takie zajęcia, by wykorzystać w nich mocne strony i aktywność dzieci, a zaoszczędzić im niepotrzebnych , negatywnych bodźców.
Udział w zorganizowanych zajęciach pozwala na zdobycie wielu ciekawych informacji o otaczającym środowisku, rozwijaniu własnych zainteresowań kształceniu nowych, przydatnych w dalszym życiu umiejętności.
Zajęcia rozwijają zainteresowania, ale także uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza i terapeutyczna prowadzona jest na trzech poziomach oddziaływań: -oddziaływania na całą społeczność wychowawczą -oddziaływania na społeczność w grupach -praca indywidualna z każdym z wychowanków.

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań.

Szkolne Koło SKKT

Turystyka w socjoterapii w znacznym stopniu odpowiada na potrzebę aktywności i zabawy ruchowej dziecka, sprzyja ukojeniu układy nerwowego przez kontakt z przyrodą, inspiruje rozwój zainteresowań m.in. muzycznych, sportowych, przyrodniczych, geograficznych, historycznych, łagodzi zaburzenia funkcji poznawczych, daje możliwość społecznego działania, zacieśniania więzi między dziećmi i dorosłymi, powoduje zmiany zachowania na społecznie aprobowane, zdrowe, korzystne (dla siebie i innych).
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK (rajdy, imprezy plenerowe). Mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia, zdobywamy kolejne odznaki turystyczne i puchary. Zajęcia turystyczne prowadzone są również w czasie wakacji jako forma wypoczynku letniego.

 

Koło "Ligi Morskiej"

   Pogram “Edukacji Morskiej” powstał na bazie głównych założeń działalności “Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, promującego morski charakter Szczecina.
Naszą wiedzę i praktykę w zakresie żeglarstwa szlifujemy w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu, w trakcie praktycznych zajęć “pod żaglami”, zdobywając kolejne sprawności żeglarskie. Uwieńczeniem całorocznych zmagań jest biwak i letni obóz żeglarski. Chociaż w tej chwili najlepiej wychodzi nam rola balastu( na lewej lub prawej burcie0 to jesteśmy pewni, że w każdym z nas drzemie Wilk Morski.

 

lm

Koło realizujące program "Wychowanie przez sztukę"

Chłopcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć “Wychowanie przez sztukę”. Sprzyjają one wyciszeniu i uwrażliwianiu wychowanków, wpływają na pozytywne odbieranie świata, wywołują korzystne zmiany w systemie wartości. Zwiedzamy muzea, galerie, wystawy, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Szczecina.
Realizacja programu stwarza wychowankom możliwości wydobycia z siebie ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie Dąbiu uczestniczą w warsztatach ceramicznych pracowni gliny. Głównym ich celem jest wielostronne zapoznanie dzieci z zanikającą i rzadko dziś spotykaną pracą ceramika. Udział w zajęciach zaowocował współpracą z młodzieżą niemiecką z Groß-Pinow Bierzemy udział we wspólnych warsztatach ceramicznych w trakcie których chłopcy uczą się nowych umiejętności. Może się to kiedyś przyda.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2007 r. odbyły się polsko -niemieckie warsztaty fotograficzno- malarskie. Celem spotkania młodzieży było wspólne poznawanie historii i piękna Małej Ojczyzny- części Euroregionu Pomerania. Były to warsztaty o formule “Mistrz-uczeń”- wychowankowie uczestniczący w tych warsztatach mogli obserwować artystów malarzy i fotografików a później tworzyć własne prace malarskie oraz fotografie.

 

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zaplanowanie działań związanych z edukacją ekologiczną zaowocowało powstaniem Szkolnego Koła LOP, do którego należy 25 wychowanków. Wykorzystując naturalne otoczenie ośrodka realizują oni program wychowania ekologicznego “Przyjaciele Przyrody”.

Zajęcia sportowe

Potrzeba podnoszenia sprawności fizycznej realizowana jest w zajęciach sportowych w siłowni, na boisku oraz sali gimnastycznej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wielgowie.

Działania profilaktyczne to nie tylko realizacja programów. Nabywane umiejętności społeczne utrwalane są poprzez uczestnictwo chłopców w różnych rodzajach zajęć praktycznych, wynikających z :

 • inicjowania i wspierania samorządowej działalności wychowanków.
 • kontynuowania redagowania gazetki ośrodkowej “Dzieje 2”.
 • kultywowania tradycji świąt i rocznic narodowych,
 • organizowania imprez okolicznościowych.

Wśród nich na stałe do kalendarza imprez wpisały się: “Rodzinna Majówka” – coroczna impreza odbywająca się w maju, jesienne “Grzybobranie” i Spotkania Wigilijne, Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i wychowawcy, a także całe rodziny naszych podopiecznych. Mają one formę wspólnej zabawy opartej na zdrowej rywalizacji, w której wszyscy są zwycięzcami. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach integrujących, zabawach, konkursach sprawnościowych. Imprezy są zachętą dla rodziców do nawiązania bliższej współpracy z placówką.