DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mos1.szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1 w Szczecinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Łata. Kontaktować można się e-mailowo na adres mos1@miasto.szczecin.pl lub  dzwoniąc na numer telefonu 91 462 11 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek w którym mieści się siedziba Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr1 usytuowany jest przy ul.Przylesie 17 w Szczecinie
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia ze schodami bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych
 • Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych
 • W budynku na każdym poziomie ( parter, 1 i 2 piętro, piwnica) znajduje się korytarz, budynek nie posiada wind
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie
 • Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej