Procedura bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID-19 w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 4

 W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Szczecinie

 

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku   z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Zakres obowiązywania procedury

 Procedura obejmuje pobyt uczniów w szkole, zasady funkcjonowania szkoły. Osobami odpowiedzialnym za wdrożenie i przestrzeganie procedury są pracownicy, a za przestrzeganie zasad pracownicy i uczniowie szkoły.

 1. Zasady higieny i dezynfekcji 
 • Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować. 
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W przestrzeniach ogólnodostępnych wskazane jest noszenie maseczek. Instrukcja stosowania maseczki stanowi (załącznik nr1) 
 • Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 
 • Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 
 • Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników 
 • Przed wejściem do szkoły uczniów dochodzących obowiązuje pomiar temperatury. 
 • Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. Pomiaru temperatury wykonuje wyznaczony pracownik. 
 • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk i umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
 • W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk (załącznik nr 2) a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk (załącznik nr 3) 
 • Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
 1. Zasady organizacji pracy szkoły. 
 • Do szkoły może przychodzić tylko: 
 • uczeń/pracownik wyłącznie zdrowy bez objawów infekcji,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji w warunkach domowych ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem;
 • Przez objawy rozumie się: 
 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy, ból mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel, nieżyt górnych dróg oddechowych,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 • Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać ucznia do drzwi wejściowych placówki. 
 • Przy wejściu do szkoły uczniom dochodzącym pracownik mierzy temperaturę oraz pilnuje by uczeń miał zakryte nos i usta oraz zdezynfekował ręce. 
 • Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Nauczyciele i wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/opiekunami ucznia. 
 • Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. 
 • Poszczególnym klasom są przydzielone sale lekcyjne. Wszystkie zajęcia lekcyjne poza zajęciami sportowymi na boisku oraz zajęciami komputerowymi są prowadzone dla jednej klasy w jednej Sali lekcyjnej: kl.IV – s. 24, kl. V – s. 25, kl. VI – s.18, kl. VII – s. 26, kl. VIII – s. 23. 
 • Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny (częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust) 
 • Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie mogą mieć ściągnięte maseczki. Zakładają je podczas przemieszczania się po klasie i wychodząc na przerwę śródlekcyjną. 
 • Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. 
 • W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 
 • Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 
 • Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 
 • Zaleca się organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. 
 • Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. 
 • Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
 • Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
 • Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 • Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 
 • Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece. 
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.
 1. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych, poinformować ich o natychmiastowym odebraniu dziecka (w ciągu godziny) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 
 1. Uczeń odizolowany jest umieszczany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu (izolatka). Sala musi być wyposażona w termometr bezdotykowy a uczeń przebywa w niej do momentu pojawienia się w placówce rodziców/opiekunów prawnych. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała. 
 1. Rodzic/prawny opiekun po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku konsultacji lekarskiej. 
 1. Dyrektor informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 
 1. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. 
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. 
 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji. 
 1. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 1. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzeniazakażenia u pracownika szkoły
 1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 
 1. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 
 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora, który podejmuje następujące działania: 
 • kieruje pracownika,   do   wyznaczonego   odizolowanego   pomieszczenia

(unikając kontaktu z innymi osobami),

 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem (teleporadę) celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 1. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
 1. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
 1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 1. Dyrektor o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie. 
 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 
 1. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

Procedury bezpieczeństwa mogą ulec zmianie w związku z ogłoszeniem objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Procedura bezpieczeństwa i higieny

w okresie pandemii COVID 19,

w internacie MOS Nr 1 w Szczecinie.

 1. Cel

Celem Procedury jest określenie zasad postępowania w związku z ryzykiem zakażenia oraz szerzenia się chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19 wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2 wśród wychowanków i pracowników internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie.

 1. Zakres obowiązywania procedury

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, wychowawców, mieszkańców internatu, oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres trwania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.

 1. Zasady przyjmowania wychowanków w Internacie: 
 1. w internacie mogą przebywać tylko i wyłącznie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji, bez przeciwwskazań zdrowotnych do zakwaterowania w internacie,
 1. osoby mające objawy wskazujące na chorobę nie tylko zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą skorzystać z internatu,
 1. zabrania się przebywania w internacie osób z zewnątrz
 1. Obowiązki wychowanków internatu: 
 1. przestrzeganie instrukcji postępowania dla wychowanków MOS Nr 1, w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pozostałych instrukcji stanowiących załącznik do niniejszej procedury,
 1. unikanie kontaktu bezpośredniego z innymi osobami (uściski na powitanie, przytulanie, obejmowanie, podawanie rąk itp.), zachowywanie dystansu – odległości 1,5m od innych  osób,
 1. częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja dostępnymi środkami,
 1. zachowanie czystości i porządku w zajmowanych pokojach i pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, przechowywanie własnych podręczników i przyborów szkolnych w wyznaczonym miejscu oraz rzeczy osobistych w przydzielonej szafce, niedozwolone jest  udostępnianie szafki i znajdujących się w niej rzeczy osobom trzecim,
 1. dbanie o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych,
 1. spożywanie posiłków w stołówce szkolnej powinno odbywać się przy stoliku z osobami z tej samej klasy lub zamieszkującymi w internacie,
 1. zgłaszanie wychowawcy ewentualnego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa lub odejrzaną o to zakażenie,
 1. poddawanie się procedurze mierzenia temperatury,
 1.   przebywanie w izolacji (izolatka) w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, do czasu odebrania wychowanka przez rodziców/opiekunów prawnych.
 1. Obowiązki wychowawców Internatu: 
 1. wychowawca do pracy powinien zgłosić się zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji,
 1. w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien on pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem,
 1. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ aby uzyskać teleporadę medyczną oraz poinformować Dyrektora placówki. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy niezwłocznie zdezynfekować oraz poddać się indywidualnym zaleceniom Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 1. zalecane jest częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja dostępnymi środkami,
 1. dbanie o wietrzenie pomieszczenia pracy,
 1. poddawanie się procedurze mierzenia temperatury,
 1. doraźne mierzenie temperatury z użyciem termometru bezdotykowego u wychowanków,
 1. dopilnowanie aby wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach,
 1. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:
 1. przekazanie wicedyrektorowi/ pedagogowi /wychowawcy internatu niezbędnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka,
 1. nie posyłanie dziecka z objawami chorobowymi do internatu oraz jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 1. zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust do stosowania w razie potrzeby podczas pobytu w internacie,
 1. niezwłoczne odebranie dziecka z internatu po uzyskaniu informacji o przypadku podejrzenia wystąpienia oznak chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem (transportem własnym lub sanitarnym).
 1. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowawcy: 
 1. W przypadku wystąpienia u Pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojącychobjawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ aby uzyskać teleporadę medyczną, oraz poinformować Wicedyrektora/Dyrektora placówki. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy niezwłocznie zdezynfekować oraz poddać się indywidualnym zleceniom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 Dyrektor MOS Nr 1 dostosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 1. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka: 
 1. w przypadku wystąpienia u wychowanka przebywającego w internacie niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (w przebiegu COVID-19 najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, ogólne zmęczenie, katar, ból gardła, mięśni lub biegunka) należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych osób przebywających w Internacie i umieścić w izolatce.
 1. opiekę nad wychowankiem do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna lub służb medycznych sprawuje wyznaczony wychowawca, zaopatrzony w środki ochronny osobistej tj. maseczka/ przyłbica, rękawice jednorazowe
 1. budynek internatu, w którym poruszał się wychowanek należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie z panującymi w placówce procedurami oraz dostosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 1. Załączniki:

 

 1. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny dla wychowanków internatu MOS Nr 1
 1. Instrukcja dezynfekcji rąk
 1. Instrukcja stosowania rękawiczek jednorazowych
 1. Instrukcja stosowania maseczek jednorazowych
 1. Instrukcja stosowania maseczek wielokrotnego użytku
 1. Potwierdzenie zapoznania z procedurą
 1. Rejestr mycia i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych (kontaktów, klamek, powierzchni płaskich) zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19
 1. Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19
 1. Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń biurowych (dezynfekcja myszek, klawiatur, powierzchni płaskich) zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19
 1. Rejestr mycia i dezynfekcji sal lekcyjnych

Załącznik nr 1

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny dla wychowanków internatu MOS Nr 1

w Szczecinie w okresie pandemii COVID-19

Pamiętajcie, że przestrzeganie kilku prostych zasad zmniejszy ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dezynfekuj ręce każdorazowo po wejściu do budynku internatu .

Unikaj kontaktu bezpośredniego z innymi osobami (podawania dłoni na powitanie, przytulanie itp.) Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.

 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Jeżeli używasz jednorazowych środków ochrony osobistej (maseczki i rękawice) po użyciu wyrzucaj je pojemników.

Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów (szkolnych i higienicznych).

Utrzymuj pokój w czystości i higienie, często wietrz swój pokój.

Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.

Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie  internatu.

Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

 

Załącznik nr 5

Instrukcja stosowania maseczki wielokrotnego użytku

Przed założeniem maseczki

 1. Czyste maseczki należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu foliowym
 1. Dokładnie umyj ręce w ciepłej wodzie z mydłem lub je zdezynfekuj.

Zakładanie i noszenie maseczki

 1. Wyjmij maseczkę z opakowania trzymając za troki maseczki: wstążki, sznurki, gumki itp…
 1. Starannie przyłóż maseczkę do twarzy i zasłoń nią usta i nos. Maseczka powinna jak najdokładniej przylegać do skóry.
 1. Nie dotykaj maseczki podczas jej noszenia. Jeśli Ci się to zdarzy, umyj natychmiast ręce lub zdezynfekuj specjalnym środkiem antybakteryjnym na bazie alkoholu.
 1. Jeśli maseczka stanie się wilgotna, wymień ją na nową. Zużytą włóż do foliowego woreczka i szczelnie zamknij. I tak przechowuj do czasu jej wyprania.

Zdejmowanie maseczki

 1. Maseczkę zawsze zdejmuj od tyłu, łapiąc za troczki lub gumki. Nigdy nie dotykaj tej części która miała bezpośredni kontakt z Twoją twarzą. Od razu umieść maseczkę w opakowaniu foliowym opisanym jako brudne.
 1. Po zdjęciu maseczki, dokładnie umyj ręce lub zdezynfekuj.
 1. Pierz maseczki wielorazowe w temperaturze minimum 60 stopni przez około 45 minut. Dobrze się sprawdzi program do prania bawełny. W tej temperaturze giną niebezpieczne dla zdrowia bakterie i wirusy.
 1. Pamiętaj, by prać maseczki oddzielnie, to znaczy nigdy nie pierz ich razem z innymi ubraniami.
 1. Do prania maseczek wielorazowych możesz użyć powszechnie dostępnych środków piorących.
 1. Gdy maseczki wyschną, wyprasuj je w maksymalnej temperaturze i przechowuj w czystym miejscu do następnego użycia.
 1. Maseczki możesz również zdezynfekować. Użyj do tego celu preparatu antybakteryjnego na bazie alkoholu i spryskaj nim powierzchnię maseczki. Pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia.