PROGRAMY

ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA
realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Szczecinie
(zgodnych z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r.)
Przedmiot Nazwa programu
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. K.Niedzwiedź, J.Sochaczewska –Kaleta, D.Wosińska
Język niemiecki Das ist Deutsch. Kompakt J. Kamińska.
Historia Wehikuł czasu, program nauczania historii w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. R.Tocha
Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro. Program nauczania WOS w szkole podstawowej M.T. Małkowiak
Matematyka Matematyka z kluczem program nauczania matematyki w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. M.Braun, M.Paszyńska

Informatyka

 

Lubię to,  program nauczania informatyki w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. M.Kęska
Przyroda Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej. J.Golanko.
Biologia Puls życia, program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej. Anna Zdziennicka
Geografia Planeta Nowa, program nauczania geografii w szkole podstawowej Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic
Fizyka Program nauczania fizyki w kl.IV-VIII szkoły podstawowej G.Ornat-Francuz, T.Kulawik.
Chemia Chemia Nowej Ery, program nauczania chemii w szkole podstawowej. T.Kulawik, M.Literin
Plastyka Do dzieła, program nauczania plastyki w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. J.Lukas, K.Orzak
Technika Jak to działa, program nauczania techniki w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. L.Łabecki, M.Łabecka
Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Muzyka 4-8 J. Górska – Guzik
Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego w kl.IV-VIII szkoły podstawowej. K.Warchoł
Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej J.Słoma
Religia Poznaję Boga i w Niego wierzę, program nauczania religii rzymskokatolickiej
Wychowanie do życia w rodzinie Moje dorastanie. Program nauczania w kl. IV-VIII szkoły podstawowej.
Język polski

 

Miedzy nami, program nauczania języka polskiego w kl.IV-VIII szkoły podstawowej . E.Prylińska, J.Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A.Murdzek

 

 

 

 

Program “Odważni Odkrywcy czyli Mosiaki w Akcji”

Program jest adresowany do wychowanków MOS1, chłopców stwarzających duże problemy wychowawcze. Są to dzieci, które nie zdają sobie sprawy z potencjału, który posiadają. Rozbudzanie zainteresowań dzieci i odkrywanie ich mocnych stron przyczynia się do wzrostu poczucia ich wartości. To z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie społeczne.

 

Cele ogólne programu: 

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach.
 • Zwiększenia akceptacji siebie.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie ( pomaganie sobie, dzielenie się obowiązkami i odpowiedzialnością).
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Nauka nowych umiejętności z zakresu aktywności fizycznej ( wspinaczka, jazda na rowerze, orientacja w terenie, trekking, umiejętności kulinarne).
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

 

Metody i sposoby realizacji

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów w małej grupie. Prowadzący koncentrują się na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią funkcję korygującą w stosunku do zachowań dzieci z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych.

 

Metody:  

 • wywiad,
 • burza mózgów,
 • rysowanie, malowanie,
 • scenki rodzajowe,
 • gry i zabawy, inscenizacje
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • zabawy ruchowe.
 • bajka terapeutyczna,
 • zajęcia w terenie,
 • wycieczki,
 • rajdy piesze,
 • rajdy rowerowe

 

Realizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w formie spotkań raz w tygodniu przez cały rok szkolny i są przeznaczone dla wychowanków grupy II. Każde spotkanie trwa 90 min.

 

Prowadzący:

Dagmara Babiarz

Aneta Serwatowska

 

 

Program adaptacyjny

Program jest przeznaczony dla uczniów klasy czwartej naszej placówki. Realizujemy go we wrześniu – na początku roku szkolnego.

 

Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia radosne, ale czasami też doznania bolesne i trudne. Takim ważnym momentem, zmieniającym zupełnie dotychczasowe życie naszych podopiecznych jest niewątpliwie przekroczenie progu ośrodka i sprostanie nowym obowiązkom, wymaganiom i sytuacjom. Doświadczenie to rozpoczyna proces adaptacji do nowego środowiska i wymagań, które stawiane są młodemu członkowi naszej społeczności.

 

Cele:

 • zapoznanie uczniów ze specyfiką placówki,
 • wzajemne poznanie się wychowanków,
 • pomoc w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów koleżeńskich,
 • samopoznanie i wzmocnienie wiary w siebie,
 • przezwyciężanie własnej nieśmiałości
 • odreagowanie napięć i negatywnych emocji
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania,
 • budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
 • poznanie swoich mocnych stron poprzez otrzymanie informacji zwrotnych,
 • wyrażanie własnych uczuć,
 • rozwijanie ekspresji ciała,
 • poznanie istoty procesu komunikacji
 • ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania
 • uświadomienie istnienia barier komunikacyjnych
 • uświadomienie znaczenia komunikacji niewerbalnej (mowy ciała)

 

Metody i techniki

Podstawowe metody wykorzystywane podczas zajęć:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • praca z grupą,
 • praktyczna,

Techniki pracy dziećmi:

 • pokaz,
 • pogadanka,
 • wizualizacja,
 • rysunek,
 • techniki plastyczne,
 • uzupełnianie zdań,
 • drama,
 • burza mózgów,
 • gry i zabawy.

 

Realizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w formie spotkań dwa razy w tygodniu przez cały wrzesień i są przeznaczone dla wszystkich uczniów klasy czwartej. Każde spotkanie trwa półtora godziny. Zakładamy realizację ośmiu spotkań. Ze względu na specyfikę grupy (dzieci z zaburzeniami zachowania, silnie reagujące złością, gniewem) zajęcia są prowadzone przez dwie osoby: terapeutę i psychologa.

Prowadzący:

Aneta Serwatowska

Mirosław Boczar

 

 

Program “Bezpieczna Szkoła”

Program powstał z myślą o wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
w Szczecinie. Celem akcji „Bezpieczna Szkoła” jest promowanie szczególnej aktywności w zakresie profilaktyki i szerzenia zasad bezpieczeństwa w szkole, internacie i środowisku rodzinnym. W związku z tym przeprowadzimy cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w placówce i poza nią. Skupimy się na przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w budynku w czasie zabawy i w czasie przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

W programie realizowane będą również zadania wynikające z przystąpienia MOS Nr 1 do akcji „Bezpieczna Szkoła”.

W tym celu działania nasze obejmują również:

– przygotowanie obiektów szkolnych zgodnie z przepisami BHP

– organizację opieki podczas imprez, zajęć szkolnych i wychowawczych

– zapoznanie z przepisami ruchu drogowego

– diagnozy problemów związanych z agresją i uzależnieniami

– programy profilaktyczne kształtujące prawidłowe postawy dzieci

 

Cele strategiczne

 • Utrwalanie przekonania, że ośrodek jest bezpiecznym miejscem nauki i wypoczynku
 • Wykształcenia u wychowanków postawy aktywności w zakresie profilaktyki i szerzenia
 • zasad bezpieczeństwa
 • Wyrobienia przekonania o konieczności przeciwdziałania negatywnym zachowaniom
  w sytuacjach niebezpiecznych
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających uchronienia przed konsekwencjami

niebezpiecznych sytuacji

Cele operacyjne

W zakresie bezpieczeństwa w placówce i poza nią:

 • Zrozumienie problemu bezpieczeństwa przez wychowanków
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami BHP
 • Nauczenie sposobów reagowania na wypadek wystąpienia różnych zagrożeń oraz praktyczne treningi i ćwiczenia w tym zakresie (np. ewakuacja)

 

 

 

W zakresie profilaktyki:

 • Nauczenie samodzielności w podejmowaniu zadań i poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie
 • Nauczenie zasad mogących w przyszłości uchronić przed dalszymi konsekwencjami

niebezpiecznych sytuacji

 • Nauczenie wychowanków metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów w kontaktach interpersonalnych
 • Likwidowanie niepożądanych postaw i zachowań stwarzających zagrożenie
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach

 

Metody i techniki:

 • pokaz,
 • wykład,
 • dyskusja,
 • pogadanka,
 • rysunek,
 • wizualizacja,
 • techniki plastyczne,
 • uzupełnianie zdań,
 • drama,
 • burza mózgów,

 

Realizacja zajęć

 

Program skierowany jest do wszystkich wychowanków  MOS Nr 1. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Część zadań realizowana jest w placówce przez wychowanków oraz zaproszonych gości. Bierzemy również udział w imprezach organizowanych na terenie miasta.

 

Prowadzący:

Aldona Chudzikiewicz

Paweł Pliszka

Program Wychowania Turystyczno – Ekologicznego

Program został opracowany z myślą o wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie. Placówka znajduje się na obrzeżach Szczecina i jest położona wśród lasów na styku Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Bukowej. Występowanie urozmaiconych lasów liściastych, iglastych i mieszanych sprawia, że teren ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem przyrodniczym, turystycznym i dydaktycznym. Dlatego wykorzystując nasze naturalne położenie wskazane jest prowadzenie edukacji przyrodniczo – ekologicznej i turystycznej.

 Cele główne

 • Kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie szacunku do przyrody
 • Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka i wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, odnajdywania oraz dostrzegania piękna w przyrodzie.
 • Popularyzacja wiedzy ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Nauka współpracy, pracy w grupie, osiągania wspólnego celu.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w terenie – orientacja, podstawy survivalu

Metody i techniki

 • Pogadanki
 • Dyskusje
 • Burza mózgów
 • Mini wykład z pokazem w terenie
 • Zajęcia terenowe
 • Wycieczki piesze i rowerowe
 • Obserwacja
 • Eksperyment
 • Działalność praktyczna
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Praca w grupach

Realizacja programu:

Realizacja programu obejmuje aktywne metody pracy z dzieckiem, oparte głownie na pracy zespołowej. Sprzyja to integracji grupy wychowanków i  umożliwia rozwijanie kontaktów interpersonalnych. Planujemy wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze, piesze i rowerowe, zajęcia plastyczne wykorzystujące różne techniki, zabawy w terenie.

Prowadzący:

Dagmara Babiarz

Rafał Wierzba

Arkadiusz Wyglądacz

Program „Przemocy mówię – nie”

Obecnie niemal na każdym kroku mamy do czynienia z agresywnym zachowaniem w stosunku do rówieśników i to zarówno werbalnym jak
i fizycznym. Jest to zjawisko, które przybiera na sile. Wszyscy chłopcy trafiający do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie są zdiagnozowani w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Z analizy dokumentacji wynika, iż w zachowaniach tych dzieci często pojawiały się akty agresji. Ponad połowa wychowanków używa wulgaryzmów. U  ponad czterdziestu procent zauważono inicjowanie starć fizycznych (agresorzy). Ponad trzydzieści procent naszych wychowanków brało udział w  bójkach (w tej grupie są zarówno sprawcy aktów agresji jak i ofiary).  U ponad czterdziestu procent zauważono umyślne robienie rzeczy, które sprawiają przykrość inny ludziom. Niniejsza sytuacja skłoniła nas do głębszego skoncentrowania się nad zaistniałym problemem.
Program „Przemocy mówię – nie” przeznaczony jest do realizacji w klasach szóstych.
Program ten zwraca szczególną uwagę na budowanie poczucia własnej wartości wychowanków, pokazanie możliwości konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Jego realizacja umożliwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a propozycje gier i zabaw przeciw agresji stanowić będą pomoc w zrozumieniu reguł dotyczących bezpiecznego zachowania.

CELE PROGRAMU

 • zapobiegania zachowaniom agresywnym u wychowanków,
 • zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w placówce,
 • wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • nabywanie przez wychowanków umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • radzenie sobie z własnymi emocjami.

METODY I FORMY SPRZYJAJĄCE OSIĄGANIU CELÓW
Podstawowe metody wykorzystywane podczas zajęć:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • praca z grupą,
 • praktyczna,

Techniki pracy dziećmi:

 • pokaz,
 • dyskusja,
 • pogadanka,
 • rysunek,
 • wizualizacja,
 • techniki plastyczne,
 • uzupełnianie zdań,
 • drama,
 • burza mózgów,

 

Realizacja zajęć
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy szóstej i odbywają się przez cały rok szkolny w formie warsztatów prowadzonych raz w tygodniu.

Prowadząca;

Aneta Serawtowska

 

Program “Wychowanie i Edukacja Morska”

Idea programu powstała w wyniku chęci zaszczepienia w wychowankach pasji żeglowania oraz uświadomienia im morskiego charakteru Szczecina. Bazą do realizacji programu jest współpraca z  Pałacem Młodzieży oraz Centrum Żeglarskim w ramach realizacji „Regionalnego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”. Głównym założeniem działalności jest promowanie morskiego charakteru Szczecina pod hasłem-„Morze przygody – z wiatrem w żaglach”.  Dzięki współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami wychowankowie MOS1 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych, przybliżających im tę tematykę.

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań związanych z tematyką morską,
 • poznawanie treści związanych z kulturą i tradycją morską,
 • rozwijanie zainteresowań, twórczości i wyobraźni,
 • poznawanie teoretycznych podstaw żeglowania,
 • zdobywanie praktycznych umiejętności żeglarskich,
 • wzbogacanie wiedzy o mieście i regionie związanej z ich morskim,
 • charakterem,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Metody i techniki

Podstawowe metody wykorzystywane podczas zajęć:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • praca z grupą,
 • praktyczna,

Techniki pracy dziećmi:

 • pokaz,
 • pogadanka,
 • techniki plastyczne,
 • drama,
 • burza mózgów,
 • gry i zabawy
 • praktyczne działanie – wykonywanie zadań
 • śpiewanie szant

 Realizacja zajęć

Zajęcia mają formę edukacyjno-wychowawczą często odbywają się we współpracy z instytucjami i są uzupełnieniem projektów promujących morski charakter Szczecina oraz regionu np.: zwiedzanie ekspozycji muzealnych, udział w corocznych „Dniach Morza”, konkursach, festiwalach, obserwacjach form scenicznych itp.

Prowadzący:

Rafał Wierzba

 

Trening Zastępowania Agresji

według A. P. Goldsteina

TZA to program psychoedukacyjny zaprojektowany dla nauczania zachowań prospołecznych w celu zmniejszania zachowań agresywnych
u dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Główne strategie nauczania stosowane podczas Treningu Zastępowania Agresji to:

 • modelowanie – zakłada odzwierciedlenie zachowań składających się na daną umiejętność w jasny i jednoznaczny sposób (składa się ze scenek odgrywanych przez dwóch trenerów);
 • odgrywanie ról – podczas odgrywania rolo główny aktor otrzymuje każdą pomoc, wzmocnienie i wskazówki, które umożliwią odegranie roli zgodnie z kolejnymi zasadami;
 • informacje zwrotne – pojawiają się po każdym odegraniu roli;
 • transfer – gdy odegrana rola jest kompletna, a założenia dobrze wykonane, wtedy prosi się głównego aktora o wykorzystanie trenowanej umiejętności
  w prawdziwym życiu.

   CELE GŁÓWNE:

 • rozszerzenie u wychowanków repertuaru zachowań aprobowanych społecznie,
 • zastąpienie zachowań agresywnych, zachowaniami konstruktywnymi,
 • podniesienie poziomu umiejętności interpersonalnych wychowanków.

METODY I TECHNIKI:

 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • modelowanie,
 • odgrywanie ról,
 • udzielanie informacji zwrotnych,
 • transfer

SPOSOBY REALIZACJI:

Zajęcia odbywają się w specjalnie dobranych grupach. Przewidywana liczba członków grup: od 6 do 9 wychowanków. Wszystkie sesje są prowadzone przez dwóch trenerów. Trening trwa cały rok szkolny, a zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Długość każdej sesji jest przewidziana na ok. 1,5 godz.

Program “Wychowanie Poprzez Sztukę”

„Świat sztuki jest czymś więcej niż tylko światem wyobraźni. Angażuje on bowiem ludzką egzy- stencję we wszystkich wymiarach i w każdej dziedzinie.”

                                                                                                     I.Duvidnaud

Współczesna rzeczywistość społeczno – ekonomiczna narzuca określony sposób percepcji wartości, a rozwój form ekspresji twórczej jest powszechnie zrozumiały i akceptowany. Zarówno przed dorosłymi (nauczyciele i wychowawcy ) jak i dziećmi ( uczniami ) stawia się nowe i wysokie wymagania. Realizacja tegoż programu ma rozwinąć u młodych ludzi samodzielność myślenia, a co za tym idzie, umiejętność odkrywania i rozwiązywania problemów przez nich w społecznie akceptowany sposób. Ma stawać się dla nich wypoczynkiem, relaksem, ale i jednocześnie wyrywać ich z błogostanu, poruszać sumienie, ukazywać konflikty i sprzeczności, wskazywać nowe horyzonty działania.

 

Cele ogólne programu:

 • budzenie zainteresowań dorobkiem kulturalnym własnego narodu i ludzkości,
 • wdrażanie do kulturalnego, miłego i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie wychowanków do świadomego odbierania sztuki, obcowania z nią,
 • rozwijanie wrażliwości na estetykę i piękno,
 • rozwijanie procesów poznawczych,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • praca twórcza dla przyjemności, a nie dla oceny,
 • uczenie współdziałania i wspólnego tworzenia dzieł artystycznych,
 • wyrabianie samodzielnej umiejętności wyboru formy, którą chcemy wykonać,
 • skupienie uwagi na wykonanej pracy – wyciszenie wychowanków,
 • zainteresowanie procesem technologicznym i efektem końcowym,
 • rozwijanie umiejętności z zakresu organizacji stanowiska pracy,
 • rozwój postawy samorealizacji i tolerancji,
 • wstępne przygotowanie do życia w rzeczywistości określanej jako „cywilizacja obrazu”.

Metody:

 • metoda eksponująca – pokazy, filmy, ekspozycje dzieł sztuki;
 • metoda podająca – tutaj przede wszystkim wykład, prelekcja, pogadanka, dyskusja
 • metoda praktyczna- pokaz z objaśnianiem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia

Realizacja zajęć

Realizacja tegoż programu ma przebiega na dwóch  poziomach:

 • Poziom pierwszy – poznawanie podstawowych zagadnień teoretycznych

i wybranych wiadomości z dziejów sztuki, ilustrowanych wybranymi, dostępnymi przykładami. Tu znajdą się wyjścia do muzeów, galerii, na wystawy, uczestniczenie z wychowankami we wszelkich wydarzeniach kulturalnych Szczecina, organizowanie i udział w lekcjach muzealnych.

 • Poziom drugi – stwarzanie wychowankom możliwości wydobycia z nich ekspresji i stawania się twórcami dzieł sztuki.

 

Prowadzący:

Artur Węgrzyński

 

Program „Wzmacnianie więzi rodzinnych i kształtowanie umiejętności wychowawczych ”

             Program zajęć wyrósł z potrzeb przebywających w naszym ośrodku dzieci i ich rodzin. Jedną z głównych dolegliwości naszych podopiecznych jest to, że nie są razem ze swoimi rodzicami. Każde dziecko ma potrzebę miłości, chce być kochane i chce być dla kogoś najważniejsze. Wychowawca choćby się bardzo mocno starał nie może dać dzieciom tego, co rodzice, to oczywiste.

Cele programu.

 • Stworzenie sytuacji do oddziaływań wychowawczych i psychoedukacyjnych poprzez propozycje określonych działań i udostępnienie materiałów do ich wykonania.
 • Poprawienie komunikacji między członkami rodziny.
 • Ułatwienie werbalizacji problemów, które są w rodzinie.
 • Umożliwienie rozpoznawania i wyrażania emocji.
 • Zorganizowanie takich sytuacji, aby zmobilizować członków grupy do zastanowienia się, czego pragną inne osoby w rodzinie, co kochają, co stanowi dla nich problem.
 • Budowanie i rozwijanie współpracy na linii rodzic/opiekun – dziecko.
 • Stworzenie rodzicom/opiekunom warunków dom przekazania pozytywnych informacji o sobie.
 • Wzbogacenie struktur poznawczych rodziców/opiekunów o sobie i dziecku.
 • Zmiana zachowań na takie, które nie wywołują napięć.
 • Zwiększenie pozytywnych wzajemnych wzmocnień.
 • Stworzenie warunków do przekazywania informacji zwrotnych.

Metody i techniki

Podstawowe metody wykorzystywane podczas zajęć:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • praca z grupą,
 • praktyczna,

Techniki pracy z rodzicami/opiekunami i dziećmi:

 • pokaz,
 • wykład,
 • pogadanka,
 • wizualizacja
 • rysunek
 • krąg uczuć,
 • techniki plastyczne,
 • uzupełnianie zdań,
 • psychodramy,
 • burza mózgów,
 • gry i zabawy.

Realizacja zajęć

Zakładamy, że w spotkaniach mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie wychowanków MOS1. Aby zapewnić optymalne warunki dla realizacji celów spotkań grupa powinna liczyć nie mniej niż trzy rodziny nie więcej niż sześć rodzin. W momencie, gdy chęć udziału w zajęciach wyrazi więcej niż sześć rodzin, należy zorganizować dwie grupy spotkań. Zajęcia prowadzą dwie osoby.

Liczba spotkań.

Program zakłada pięć spotkań warsztatowych rodziców/opiekunów i sześć  zajęć dla rodziców/opiekunów i dzieci.

Częstotliwość spotkań.

Ze względów organizacyjnych zakładamy spotkania raz w tygodniu w piątki po południu. Jest to  czas, gdy rodzice/ opiekunowie przyjeżdżają zabrać dzieci na przepustki do domu lub odwiedzić je w placówce.

Każde spotkane trwa półtora godziny.