Co jest potrzebne aby zapisać dziecko do Ośrodka?

Aby Państwa dziecko stało się wychowankiem Ośrodka i jednocześnie uczniem Szkoły Podstawowej niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: zaburzenia zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • Podanie rodzica/opiekuna prawnego z prośbą o przyjęcie,
 • Skierowanie ze Starostwa Powiatowego,
 • Opinia pedagoga szkolnego jeżeli taka została wydana

Do dalszego procesu rekrutacji i przyjęcia:

 • Odpis skrócony aktu urodzenia- oryginał lub kopia poświadczona,
 • Poświadczenie zameldowania- oryginał lub kopia poświadczona,
 • Arkusz ocen, ostatnie świadectwo szkolne- oryginał lub kopia poświadczona,
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty do przyjęcia :

 • Spis niezbędnych rzeczy wychowanka MOS
 • Zgoda na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zgoda na udzielenie interwencyjnej pomocy medycznej
 • Zgoda na udział w lekcjach religii
 • Zgoda na samodzielne powroty do domu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na konsultacje i ew. leczenie
 • Prośba o wydanie orzeczenia z poradni
 • Ankieta dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego
 • Karta przyjęcia
 • Podanie